Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:40 12:40 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:50 15:50 DIN-HAN 0V8205 1-4
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
07:15 07:15 DLI-SGN VJ361
07:50 07:50 DLI-SGN VN1381
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:35 08:35 DLI-SGN BL345
09:05 09:05 DLI-HAN QH1422
12:10 12:10 DLI-DAD 0V8926
12:45 12:45 DLI-HAN BL244
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
18:25 18:25 DLI-SGN 0V8381
19:00 19:00 DLI-VII QH1772
19:15 19:15 DLI-SGN VN1383
20:40 20:40 DLI-SGN VJ369
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
07:55 --:-- UIH-SGN QH1123 OPN
08:00 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
08:05 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
08:40 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
11:50 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
13:05 --:-- UIH-SGN BL449 OPN
14:10 --:-- UIH-HAN QH1212 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
16:40 --:-- UIH-SGN BL451 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
19:50 --:-- UIH-SGN VJ383 OPN
08:00 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
12:00 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
14:00 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:50 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
16:50 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
17:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
17:55 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
18:30 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
20:20 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:35 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
23:45 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
09:20 09:20 BMV-VII VJ740 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 OPN
11:35 11:35 BMV-VII QH1762 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 OPN
13:10 13:10 BMV-HAN VJ492 OPN
14:45 14:45 BMV-HAN QH1402
16:50 16:50 BMV-DAD VN1914 OPN
20:40 20:40 BMV-SGN VN1417 OPN
21:50 21:50 BMV-SGN VJ357 OPN
08:15 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
08:20 --:-- VII-DAD 0V8021 OPN
09:30 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
09:45 --:-- VII-CXR BL521 OPN
09:45 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:35 --:-- VII-SGN VJ227 OPN
13:40 --:-- VII-HAN QH1650 OPN
14:05 --:-- VII-SGN BL547 OPN
14:25 --:-- VII-SGN VJ215 OPN
15:50 --:-- VII-SGN 0V8312 OPN
16:50 --:-- VII-DLI QH1771 OPN
18:30 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
18:30 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
19:05 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
20:10 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL555 OPN
21:10 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
21:40 --:-- VII-SGN VN1261 OPN
23:35 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
08:30 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
09:20 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
10:30 --:-- PXU-SGN BL441 OPN
14:00 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
15:45 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
18:55 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
20:15 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
04:45 --:-- CXR-SGN VN9345 OPN
05:00 --:-- CXR-SGN VJ699 OPN
05:20 --:-- CXR-SGN VJ603 OPN
05:30 --:-- CXR-SGN BL395 OPN
06:10 --:-- CXR-SGN VN1341 OPN
06:30 --:-- CXR-HAN VN1552 OPN
07:15 --:-- CXR-SGN VN1343 OPN
08:00 --:-- CXR-HAN VJ770 OPN
10:00 --:-- CXR-SGN VJ685 OPN
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
10:40 --:-- CXR-VII BL520 OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VJ689 OPN
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
11:35 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
12:50 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
15:45 --:-- CXR-HAN VN1562 OPN
17:45 --:-- CXR-HAN BL230 OPN
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:20 --:-- CXR-SGN VN1359 OPN
21:40 --:-- CXR-SGN VJ605 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
23:00 --:-- CXR-SGN VJ687 OPN
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778 OPN
23:10 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691 OPN
23:55 --:-- CXR-HAN VJ776 OPN
00:20 --:-- CXR-SGN BL393 OPN
03:15 --:-- CXR-SGN VJ697 OPN
04:20 --:-- CXR-SGN BL363 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 CLS
07:15 --:-- VCA-DAD VN1440 CLS
09:20 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
11:35 --:-- VCA-VCS 0V8068 OPN
12:10 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
13:20 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
14:10 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
18:10 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
19:00 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
19:15 --:-- VCA-HAN QH1432 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 CLS
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 43687 CLS
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43813 CLS
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43529 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 16-18 CLS
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 43813 CLS
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43529 CLS
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 43687 CLS
11:15 11:45 PQC-SGN VJ322 15-18 CLS
11:50 13:05 PQC-VKO ZF7748 28-32 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43624 CLS
12:30 12:30 PQC-HAN BL258 43813 CLS
12:55 12:55 PQC-SGN VJ324 43687 OPN
13:00 13:00 PQC-KJA RL8756 23-26 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 16-18 CLS
13:45 15:40 PQC-SGN BL314 43814 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 20-24 CLS
14:35 15:15 PQC-SGN VN1824 43529 OPN
14:40 15:20 PQC-HAN VN1236 43624 OPN
15:30 15:30 PQC-ICN VJ974 33-35 OPN
16:40 16:40 PQC-SGN VN1832 43529 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN VJ326 43813 CLS
17:20 17:20 PQC-HAN QH1630 43687 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 16-18 OPN
18:00 19:55 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
19:10 19:10 PQC-SGN BL322 43813 OPN
19:15 19:15 PQC-SGN VN1834 43592 OPN
19:25 19:25 PQC-HAN VN7230 43687 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 28-32 OPN
22:30 23:45 PQC-SGN BL328 43813 OPN
00:20 00:20 PQC-ICN ZE582 32-35 OPN
00:10 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
00:20 --:-- HAN-PUS TW154 D9-D12 CLS
00:20 --:-- HAN-NGO VN346 G1-G12 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT VN310 G1-G12 CLS
00:40 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A10 CLS
00:40 --:-- HAN-PUS VN426 F1-F7 CLS
00:45 --:-- HAN-KIX VN330 G1-G12 CLS
00:55 --:-- HAN-NRT VJ932 B8-B12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982 B9-B12 CLS
01:20 01:35 HAN-ICN ZE542 C1-C4 CLS
01:40 --:-- HAN-KIX VJ938 E5-E8 CLS
01:45 --:-- HAN-ICN VJ960 C5-C9 CLS
01:50 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:55 --:-- HAN-TAE TW142 F7-F12 CLS
01:55 --:-- HAN-FUK VN356 G1-G12 CLS
02:00 --:-- HAN-DWC EK9853 CLS
02:05 --:-- HAN-CKG OZ956 CNX
02:15 --:-- HAN-KIX BL170 E10-E12 CLS
02:15 02:40 HAN-ICN TW146 F7-F12 CLS
02:30 --:-- HAN-MNL 5J745 D5-D8 CLS
02:40 --:-- HAN-PUS BX730 B1-B4 CLS
03:15 --:-- HAN-HFE GI4040 CLS
03:30 --:-- HAN-CAN ZH9090 A1-A4 CLS
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 CLS
04:00 --:-- HAN-HKG CV4625 CLS
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
04:20 --:-- HAN-SZX ZH9088 A5-A8 CLS
05:30 05:30 HAN-DYG CHRPC5880 CLS
05:50 --:-- HAN-SGN VJ123 A01-14 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 CLS
06:00 --:-- HAN-HKG OZ952 CLS
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN161 A25-32 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 CLS
06:05 --:-- HAN-CAN CZ490 CLS
06:30 --:-- HAN-DLI QH1421 A15-22 CLS
06:30 --:-- HAN-VCA VN1203 A25-32 CLS
06:35 --:-- HAN-UIH VJ433 E24-33 CLS
06:45 --:-- HAN-VCA VJ461 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A23-24 CLS
07:00 --:-- HAN-DAD BL637 E10-16 CLS
07:00 --:-- HAN-BMV VJ491 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-CXR VJ771 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 CLS
07:05 --:-- HAN-PQC VJ451 E24-33 CLS
07:10 --:-- HAN-PXU VJ421 E24-33 CLS
07:10 --:-- HAN-BMV VN1603 B09-18 CLS
07:15 --:-- HAN-SGN VJ183 A01-14 CLS
07:15 --:-- HAN-TPE VJ940 A9-A12 CLS
07:20 --:-- HAN-VCL VN1641 A25-32 CLS
07:30 07:30 HAN-DAD QH101 A15-22 CLS
07:30 --:-- HAN-SGN VN219 B09-18 CLS
07:55 --:-- HAN-PQC VJ455 E24-33 CLS
07:55 --:-- HAN-CXR VJ773 E24-33 CLS
07:55 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 CLS
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 CLS
08:25 --:-- HAN-SGN VJ127 A01-14 CLS
08:25 --:-- HAN-TPE VN576 G1-G12 CLS
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 CLS
08:35 --:-- HAN-HUI VN1543 A25-32 CLS
08:35 --:-- HAN-DAD VN7171 A25-32 CLS
08:40 08:40 HAN-VDH QH1241 A15-22 CLS
08:40 08:55 HAN-SGN VJ129 A01-14 CLS
08:40 08:55 HAN-HND VN384 G1-G12 CLS
08:50 --:-- HAN-SGN VJ153 A01-14 CLS
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 C4-C12 CLS
09:00 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 CLS
09:00 --:-- HAN-CXR QH1413 A15-22 CLS
09:00 --:-- HAN-PQC VN1233 B09-18 CLS
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 CLS
09:15 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 CLS
09:15 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 CLS
09:20 --:-- HAN-SGN BL751 E10-16 CLS
09:25 --:-- HAN-DEL EY973 CLS
09:30 --:-- HAN-DAD VN165 A25-32 CLS
09:30 --:-- HAN-SGN VN7243 B09-18 CLS
09:30 --:-- HAN-VII VN7267 B09-18 CLS
09:30 --:-- HAN-VII VN7715 B09-18 CLS
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 CLS
09:35 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 CLS
09:45 --:-- HAN-PQC BL257 E10-16 CLS
09:45 --:-- HAN-SGN VJ161 A01-14 CLS
09:50 --:-- HAN-SGN VJ169 A01-14 CLS
09:50 --:-- HAN-CXR VN1557 A25-32 CLS
10:00 --:-- HAN-HLG HA601 E09-09 CNX
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 B09-18 CLS
10:05 --:-- HAN-PEK VN512 G1-G12 CLS
10:10 --:-- HAN-SGN CHRPC5880. CLS
10:20 --:-- HAN-DLI BL245 E10-16 CLS
10:25 --:-- HAN-CXR VJ781 E24-33 CLS
10:30 --:-- HAN-LPQ QV316 F1-F2 CLS
10:30 --:-- HAN-HUI VJ569 E24-33 CLS
10:30 --:-- HAN-DAD VN171 A25-32 CLS
10:30 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 CLS
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 CLS
10:40 --:-- HAN-VCA VJ463 E24-33 CLS
10:40 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 CLS
10:45 --:-- HAN-DAD VJ517 A01-14 CLS
10:50 --:-- HAN-HKG KA296 D1-D5 CLS
11:00 --:-- HAN-ANC CHGTI8124 CLS
11:00 --:-- HAN-LGK CHRFF501 CLS
11:00 --:-- HAN-LGK CHRFF502 CLS
11:00 --:-- HAN-LGK CHRFF503 CLS
11:00 --:-- HAN-LGK CHRFF504 CLS
11:00 --:-- HAN-LGK CHRFF505 CLS
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 CLS
11:10 --:-- HAN-DIN 0V8202 A23-24 CLS
11:10 --:-- HAN-SVO SU291 B1-B9 CLS
11:10 --:-- HAN-SIN TR301 A9-A12 CLS
11:15 11:30 HAN-HKG BL160 B10-B12 CLS
11:20 --:-- HAN-VCA VN1205 A25-32 CLS
11:20 --:-- HAN-DLI VN1577 A25-32 CLS
11:25 --:-- HAN-CXR VJ779 E24-33 CLS
11:30 --:-- HAN-CXR CHHL8200 CLS
11:30 --:-- HAN-LGK CHRFF8885 CLS
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 CLS
11:40 --:-- HAN-PXU QH1601 A15-22 CLS
11:40 --:-- HAN-DME VN65 F9-F12 CLS
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 C9-C12 CLS
11:45 --:-- HAN-UIH QH1213 A15-22 CLS
11:55 --:-- HAN-TBB VN1651 A25-32 CLS
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 B09-18 CLS
12:05 --:-- HAN-SGN BL765 E10-16 CLS
12:05 12:05 HAN-PVG VN530 G1-G12 CLS
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C8 CLS
12:15 --:-- HAN-BMV QH1401 A15-22 CLS
12:15 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 CLS
12:20 --:-- HAN-DAD VN7173 A25-32 CLS
12:30 12:30 HAN-PQC VN1237 B09-18 CLS
12:30 --:-- HAN-CXR VN1563 A25-32 CLS
12:30 --:-- HAN-DAD VN173 A25-32 CLS
12:30 13:00 HAN-ICN VN414 G1-G12 CLS
12:35 --:-- HAN-TPE BR398 B1-B5 CLS
12:35 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 CLS
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 CLS
12:35 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 CLS
12:40 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 CLS
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 E11-E12 CLS
12:45 12:55 HAN-SGN QH201 A15-22 CLS
12:50 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 CLS
12:50 14:45 HAN-UIH VJ435 E24-33 CLS
12:50 --:-- HAN-LPQ VN931 G1-G12 CLS
13:00 --:-- HAN-XSP CHN985BC CLS
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 CLS
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 CLS
13:05 --:-- HAN-RMQ VJ948 A9-A12 CLS
13:15 13:15 HAN-DOH QR8955 CLS
13:15 --:-- HAN-SGN VJ191 A01-14 CLS
13:15 --:-- HAN-CXR VJ783 E24-33 CLS
13:20 13:50 HAN-SGN VJ171 A01-14 CLS
13:35 14:15 HAN-SGN VJ145 A01-14 CLS
13:50 13:50 HAN-MFM CHB8158 CLS
14:00 --:-- HAN-SGN BL767 E10-16 CLS
14:00 --:-- HAN-HLG HA603 E09-09 CLS
14:00 --:-- HAN-DAD VN175 A25-32 CLS
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 B09-18 CLS
14:05 --:-- HAN-TPE VJ942 B9-B12 CLS
14:15 --:-- HAN-DIN 0V8204 A23-24 CLS
14:15 --:-- HAN-PQC QH1631 A15-22 CLS
14:25 14:25 HAN-DAD VN7187 A25-32 CLS
14:30 --:-- HAN-SGN VN243 B09-18 CLS
14:50 15:10 HAN-KUL AK513 A5-A8 CLS
14:50 --:-- HAN-PQC VJ457 E24-33 CLS
14:55 --:-- HAN-BKK NEP245 CLS
14:55 --:-- HAN-SGN VJ167 A01-14 CLS
14:55 --:-- HAN-KHH VJ946 B4-B7 CLS
14:55 --:-- HAN-HUI VN1547 A25-32 CLS
15:00 15:45 HAN-SGN BL771 E10-16 CLS
15:00 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 CLS
15:00 --:-- HAN-SGN VJ149 A01-14 CLS
15:00 --:-- HAN-DAD VJ515 A01-14 CLS
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 A25-32 CLS
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 B09-18 CLS
15:05 --:-- HAN-CXR VN1553 A25-32 CLS
15:05 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 CLS
15:15 --:-- HAN-SGN BL773 E10-16 CLS
15:20 15:45 HAN-CXR BL231 E10-16 CLS
15:20 16:00 HAN-CNX FD871 A9-A12 CLS
15:20 --:-- HAN-VII QH1651 A15-22 CLS
15:25 --:-- HAN-VCA VJ465 E24-33 CLS
15:25 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 CLS
15:30 --:-- HAN-BKK VN613 G1-G12 CLS
15:40 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7