Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:15 09:15 BMV-VII VJ740 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 OPN
14:35 14:35 BMV-HAN QH-1402
12:55 12:55 BMV-HAN VJ492 OPN
20:40 20:40 BMV-SGN VN1417 OPN
21:05 21:05 BMV-SGN VJ357 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 08:20 HPH-BMV VJ671 OPN
08:45 08:45 HAN-BMV VJ491 OPN
08:50 08:50 HAN-BMV VN1603 OPN
11:55 11:55 SGN-BMV BL424 OPN
14:00 14:00 HAN-BMV QH-1403
12:25 12:25 VII-BMV VJ741 OPN
20:00 20:00 SGN-BMV VN1416 OPN
20:35 20:35 SGN-BMV VJ356 OPN