Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:00 --:-- CXR-SGN VJ697 OPN
05:50 --:-- CXR-HAN VJ780 OPN
06:00 --:-- CXR-HAN VN7564 OPN
07:00 --:-- CXR-DAD VJ582 OPN
07:00 --:-- CXR-SGN VN1341 OPN
07:15 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
07:20 --:-- CXR-HAN VJ770 OPN
07:30 --:-- CXR-HAN VJ776 OPN
08:00 --:-- CXR-HAN VN7558 OPN
08:35 --:-- CXR-HAN VN1552 OPN
10:25 --:-- CXR-VII BL520 OPN
10:25 10:20 CXR-HAN VN7588 OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
11:10 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
14:35 --:-- CXR-HAN VN1562 OPN
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
17:00 --:-- CXR-HPH QH1722 OPN
17:30 --:-- CXR-SGN VN7341 OPN
17:50 --:-- CXR-HAN VJ790 OPN
17:55 --:-- CXR-HAN BL230 OPN
18:20 --:-- CXR-SGN VN9729 OPN
19:00 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:30 --:-- CXR-SGN VN1359 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361 OPN
21:20 --:-- CXR-SGN VN7347 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
22:40 --:-- CXR-HAN VJ772 OPN
22:50 --:-- CXR-HAN VJ778 OPN
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
23:40 --:-- CXR-SGN VJ611 OPN
23:55 --:-- CXR-SGN VJ615 OPN
02:00 --:-- CXR-SGN BL395 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:55 --:-- SGN-CXR VN1340 OPN
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773 OPN
09:50 --:-- VII-CXR BL521 OPN
10:15 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
10:30 --:-- HAN-CXR VN1557 OPN
11:35 --:-- HAN-CXR VJ781 OPN
11:40 --:-- HAN-CXR VJ791 OPN
11:50 --:-- HAN-CXR VJ785 OPN
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
12:25 --:-- SGN-CXR VJ698 OPN
12:25 --:-- HAN-CXR VN7567 OPN
13:00 --:-- SGN-CXR VJ684 OPN
13:40 --:-- HAN-CXR VN7563 OPN
13:50 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
13:55 --:-- HAN-CXR VN1563 OPN
14:25 --:-- HAN-CXR VN7559 OPN
14:45 --:-- DAD-CXR VJ581 OPN
14:50 --:-- SGN-CXR VN9460 OPN
15:25 --:-- HAN-CXR VJ783 OPN
15:35 --:-- HAN-CXR QH1413 OPN
16:05 --:-- HAN-CXR VJ779 OPN
16:15 --:-- SGN-CXR BL384 OPN
16:15 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
16:45 --:-- SGN-CXR VN7340 OPN
16:55 --:-- SGN-CXR BL382 OPN
17:00 --:-- SGN-CXR VJ606 OPN
17:15 --:-- HAN-CXR BL231 OPN
17:20 --:-- DAD-CXR VJ585 OPN
17:40 --:-- SGN-CXR VN1352 OPN
18:05 --:-- HAN-CXR VN1565 OPN
19:20 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
19:50 --:-- SGN-CXR VN1358 OPN
20:10 --:-- HAN-CXR VN1569 OPN
20:15 --:-- HAN-CXR VJ789 OPN
20:30 --:-- HAN-CXR VN7589 OPN
20:40 --:-- SGN-CXR VN7346 OPN
22:05 --:-- HAN-CXR VJ787 OPN