Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:30 06:30 HPH-SGN VN1181 43562 OPN
06:40 06:40 HPH-BMV VJ671 13-16 OPN
06:40 06:40 HPH-DAD VJ723 43750 OPN
08:20 08:20 HPH-SGN VJ273 13-16 OPN
09:05 09:05 HPH-SGN BL585 43687 OPN
09:35 09:35 HPH-SGN VJ1261 13-16 OPN
10:20 10:20 HPH-CXR VJ731 43750 OPN
11:00 11:00 HPH-DLI VJ693 43655 OPN
12:45 12:45 HPH-SGN VJ277 13-16 OPN
13:35 13:35 HPH-BKK VJ905 20-23 OPN
13:50 13:50 HPH-SGN VN1187 43562 OPN
15:25 15:25 HPH-SGN VJ271 14-16 OPN
15:30 15:30 HPH-SGN VJ279 43750 OPN
16:35 16:35 HPH-DAD VN1673 43562 OPN
18:10 --:-- HPH-SGN BL593 43687 OPN
18:55 --:-- HPH-SGN VJ281 13-16 OPN
20:05 --:-- HPH-DAD VJ721 43750 OPN
20:40 --:-- HPH-SGN VN1193 43562 OPN
21:25 --:-- HPH-SGN BL595 43687 OPN
21:40 --:-- HPH-SGN VJ1263 43750 OPN
23:45 --:-- HPH-ICN VJ926 20-23 OPN
01:15 --:-- HPH-SZX DZ6252 20-23 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:50 07:50 SGN-HPH VJ270 OPN
08:30 08:30 SGN-HPH BL584 OPN
09:00 09:05 SGN-HPH VJ1260 OPN
09:45 09:30 DAD-HPH VJ722 OPN
10:30 10:20 BMV-HPH VJ670 OPN
10:40 12:25 ICN-HPH VJ925 OPN
12:10 12:15 SGN-HPH VJ276 OPN
13:10 12:55 SGN-HPH VN1186 OPN
14:55 15:15 SGN-HPH VJ282 OPN
15:00 14:45 DLI-HPH VJ692 OPN
15:50 15:50 DAD-HPH VN1672 OPN
17:55 17:55 SGN-HPH BL592 OPN
18:10 --:-- BKK-HPH VJ906 OPN
18:20 --:-- SGN-HPH VJ272 OPN
19:30 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
19:55 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
20:55 --:-- SGN-HPH BL594 OPN
21:05 --:-- SGN-HPH VJ1262 OPN
22:00 --:-- SGN-HPH VN1194 OPN
23:10 --:-- SGN-HPH VJ286 OPN
00:05 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
00:15 --:-- SZX-HPH DZ6251 OPN