Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 --:-- DAD-NRT VN336 CLS
00:30 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 49-51 CLS
00:45 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:50 --:-- DAD-CJJ VN9404 CLS
01:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
01:35 03:30 DAD-CJJ VJ8764. 52-54 CLS
02:00 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
03:50 --:-- DAD-ICN 7C2908 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
07:00 --:-- DAD-HAN VJ516 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL663 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
08:00 --:-- DAD-HAN VN158Z CLS
08:30 --:-- DAD-DOH QR997 46-51 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 CLS
09:50 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
09:55 --:-- DAD-HKG KA227 31-35 CLS
09:55 --:-- DAD-SGN VJ645 CLS
10:00 --:-- DAD-HAN QH102 CLS
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:15 --:-- DAD-SGN VJ647 CLS
10:30 --:-- DAD-HAN VN160 CLS
10:55 --:-- DAD-HAN VJ510 CLS
10:55 --:-- DAD-SGN VJ629 CLS
11:00 --:-- DAD-TPE BL140 CLS
11:00 --:-- DAD-SGN VJ651 CLS
11:15 --:-- DAD-HAN BL638 CLS
11:20 --:-- DAD-HAN VJ520 CLS
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 CLS
11:30 --:-- DAD-SGN VN121 CLS
11:30 --:-- DAD-HAN VN170 CLS
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 20-22 CLS
11:50 --:-- DAD-SIN MI631 CLS
11:55 --:-- DAD-ICN TW126 40-43 CLS
12:00 --:-- DAD-ICN LJ078 36-39 CLS
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 CLS
12:20 --:-- DAD-KUL AK649 33-35 CLS
12:20 --:-- DAD-CXR VN1945 CLS
12:25 --:-- DAD-SGN VJ625 CLS
12:35 --:-- DAD-HAN VJ536 CLS
12:40 --:-- DAD-DMK FD637 30-32 CLS
12:45 14:25 DAD-SGN VJ637 CLS
13:15 --:-- DAD-HAN VN172 CLS
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 49-51 CLS
13:30 --:-- DAD-SGN BL677 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 44-47 CLS
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 CLS
13:50 --:-- DAD-MWX 7C2912 CLS
14:05 --:-- DAD-HAN QH106 CLS
14:10 --:-- DAD-CXR VJ581 CLS
14:25 --:-- DAD-SGN VJ675 CLS
14:30 --:-- DAD-SGN VN127 CLS
14:30 --:-- DAD-HAN VN176 CLS
14:35 15:55 DAD-ICN LJ086 37-40 CLS
14:40 --:-- DAD-HPH VN1672 CLS
14:45 15:20 DAD-ICN 7C2902 CLS
15:15 --:-- DAD-SGN VN115 CLS
15:25 --:-- DAD-ICN VJ874 41-43 CLS
15:30 --:-- DAD-BHY CZ8362 CLS
15:30 --:-- DAD-SGN VN129 OPN
15:40 --:-- DAD-SGN VJ679 OPN
15:45 --:-- DAD-ICN KE486 OPN
15:55 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
17:00 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
17:15 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
17:35 --:-- DAD-SGN BL683 OPN
17:55 --:-- DAD-CAN VN548 OPN
18:15 --:-- DAD-SGN BL685 OPN
18:15 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
18:25 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:30 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
18:30 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
18:50 --:-- DAD-DMK FD639 30-32 OPN
19:10 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
19:10 --:-- DAD-HAN QH104 OPN
19:15 --:-- DAD-WUH VJ8374 49-51 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:05 21:30 DAD-SGN VJ677 OPN
20:25 --:-- DAD-REP K6841 OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
21:00 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
21:55 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
22:00 --:-- DAD-ICN BL1194 OPN
22:20 --:-- DAD-CTU VJ8168 42-44 OPN
22:35 --:-- DAD-SGN VJ643 OPN
22:40 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
23:00 --:-- DAD-ICN VJ880 45-46 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:10 --:-- DAD-SGN VJ641 OPN
23:15 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:55 --:-- DAD-ICN VJ878 47-49 OPN
00:05 --:-- DAD-PUS LJ074 42-45 CLS
00:30 --:-- DAD-ICN TW128 38-41 CLS
01:00 --:-- DAD-TAE TW150 34-37 CLS
01:15 --:-- DAD-PUS LJ076 8-11 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS BX732 30-33 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 12-15 CLS
01:50 --:-- DAD-PUS TW152 40-43 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS552 45-48 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:10 00:10 HGH-DAD VJ8791. CLS
00:20 00:10 PUS-DAD KE465 CLS
00:35 00:55 ICN-DAD 7C2903 CLS
01:45 02:30 ICN-DAD VJ875. CLS
02:20 01:55 ICN-DAD 7C2907 CLS
05:10 04:35 CTU-DAD VN547 CLS
07:00 06:56 DOH-DAD QR996 CLS
07:15 06:50 CXR-DAD VN9384 CLS
07:20 07:11 SGN-DAD BL662 CLS
07:20 06:59 SGN-DAD VN110 CLS
07:20 07:11 HAN-DAD VN161 CLS
07:55 07:45 HPH-DAD VJ723 CLS
08:45 08:55 ICN-DAD BL1195 CLS
08:50 08:35 HKG-DAD UO552 CLS
09:00 09:42 HKG-DAD KA220 CLS
09:10 09:07 HAN-DAD QH101 CLS
09:20 09:30 SGN-DAD VJ646 CLS
09:20 09:40 ICN-DAD VJ881 CLS
09:20 09:18 SGN-DAD VN112 CLS
09:40 09:52 CXR-DAD VJ580 CLS
10:05 10:28 ICN-DAD VJ879 CLS
10:20 11:03 SGN-DAD VJ636 CLS
10:20 10:54 TAE-DAD VJ871 CLS
10:40 10:30 TAE-DAD 7C2921 CLS
10:40 10:47 HAN-DAD BL639 CLS
10:45 11:06 ICN-DAD LJ077 CLS
10:45 11:02 SIN-DAD MI632 CLS
10:50 11:02 CAN-DAD HU7951 CLS
10:50 10:56 SGN-DAD VN116 CLS
10:50 10:45 HAN-DAD VN165 CLS
10:55 11:25 ICN-DAD TW125 CLS
10:55 10:38 VCA-DAD VJ702 CLS
11:20 11:30 SGN-DAD VN120 CLS
11:20 10:51 CJJ-DAD VN9405 CLS
11:30 11:19 CXR-DAD VN1944 CLS
11:45 14:50 SYX-DAD ##B8158 CLS
11:50 11:35 KUL-DAD AK648 CLS
11:55 12:50 CJJ-DAD VJ8765 CLS
12:05 12:00 HAN-DAD VJ517 CLS
12:10 12:02 PUS-DAD 7C2955 CLS
12:10 11:54 DMK-DAD FD636 CLS
12:30 12:40 BKK-DAD VZ960 CLS
12:35 12:30 HAN-DAD VN171 CLS
12:45 12:39 BKK-DAD PG947 CLS
12:50 12:40 MWX-DAD 7C2911 CLS
12:55 13:25 SGN-DAD BL674 CLS
13:00 12:52 KIX-DAD VN337 CLS
13:10 13:31 SGN-DAD VN122 CLS
13:20 13:20 HAN-DAD QH105 CLS
13:35 14:53 ICN-DAD LJ085 OPN
13:35 13:59 SGN-DAD VJ624 CLS
13:40 14:02 ICN-DAD VN431 CLS
13:45 14:31 ICN-DAD 7C2901 CLS
13:50 14:00 SGN-DAD VJ674 CLS
13:50 13:40 SGN-DAD VN124 CLS
14:15 14:18 ICN-DAD KE485 CLS
14:20 14:25 SGN-DAD VJ638 CLS
14:25 14:08 NRT-DAD VN319 CLS
14:30 14:15 BHY-DAD CZ8361 CLS
14:50 14:56 SGN-DAD VN126 CLS
15:05 15:20 SGN-DAD VJ630 CLS
15:20 16:40 SGN-DAD BL678 OPN
15:20 15:24 HAN-DAD VN175 CLS
16:15 --:-- SGN-DAD VJ654 OPN
16:35 16:35 HAN-DAD VN177 OPN
16:55 17:00 HKG-DAD UO558 OPN
17:00 --:-- SGN-DAD BL680 OPN
17:15 17:30 TPE-DAD BL141 OPN
17:40 --:-- HAN-DAD VJ515 OPN
17:50 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
17:50 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
17:50 --:-- HAN-DAD VN181 OPN
18:20 --:-- DMK-DAD FD638 OPN
18:25 --:-- HAN-DAD QH103 OPN
18:25 --:-- SGN-DAD VJ634 OPN
18:40 --:-- DLI-DAD 0V8926 OPN
18:50 --:-- SGN-DAD VJ1620 OPN
19:00 --:-- HAN-DAD VJ519 OPN
19:20 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
19:40 --:-- REP-DAD K6840 OPN
19:50 --:-- HAN-DAD VN185 OPN
20:00 --:-- HAN-DAD VJ545 OPN
20:20 --:-- HAN-DAD VJ537 OPN
20:30 --:-- MFM-DAD NX830 OPN
20:30 --:-- HAN-DAD VJ531 OPN
20:50 --:-- SGN-DAD VJ632 OPN
20:55 --:-- SGN-DAD VJ626 OPN
21:00 --:-- SGN-DAD BL686 OPN
21:20 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
21:20 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
21:35 --:-- ICN-DAD ZE591 OPN
21:40 --:-- ICN-DAD KE463 OPN
21:40 --:-- PUS-DAD LJ073 OPN
21:50 --:-- ICN-DAD OZ755 OPN
22:05 --:-- SGN-DAD VJ644 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VN187 OPN
22:35 --:-- SGN-DAD VJ650 OPN
23:15 --:-- TAE-DAD TW149 OPN
23:25 --:-- SGN-DAD VN114 OPN
23:30 --:-- ICN-DAD TW127 OPN
23:30 --:-- CAN-DAD VN549 OPN
23:40 --:-- SGN-DAD VJ648 OPN
23:45 --:-- ICN-DAD ZE593 OPN
00:15 00:25 PUS-DAD LJ075 CLS
00:25 23:56 PUS-DAD BX731 CLS
00:25 00:30 ICN-DAD LJ059 CLS
00:50 01:20 PUS-DAD TW151 CLS
01:20 01:41 ICN-DAD RS551 CLS