Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:25 08:25 VCS-VCA 0V8069
11:10 11:10 VCS-SGN 0V8076
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
10:05 10:05 VCS-SGN 0V8074
14:15 14:15 VCS-SGN 0V8078
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
13:10 13:10 VCS-SGN 0V8056
16:15 16:15 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
08:00 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
08:05 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
08:40 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
10:20 --:-- UIH-HAN VN1620 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
11:50 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
13:05 --:-- UIH-SGN BL449 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
15:50 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
16:40 --:-- UIH-SGN BL451 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
19:35 --:-- UIH-SGN VJ383 OPN
07:15 07:15 DLI-SGN VJ361
08:25 08:25 DLI-HAN VJ408
08:25 08:25 DLI-SGN BL345
10:20 10:20 DLI-HUI BL468
10:20 10:20 DLI-HAN BL242
11:20 11:20 DLI-VII VJ712
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
14:10 14:10 DLI-SGN VN1385
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
17:20 17:20 DLI-DAD 0V8926
17:50 17:50 DLI-SGN VJ365
19:15 19:15 DLI-SGN VN1383
20:40 20:40 DLI-SGN VJ369
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN 0V8381
09:40 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
10:15 --:-- PXU-SGN BL441 OPN
15:45 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
18:55 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
20:15 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
08:10 --:-- VCL-SGN VJ371 OPEN
09:30 --:-- VCL-HAN VN1640 OPEN
09:45 --:-- VCL-SGN VN1461 OPEN
13:30 --:-- VCL-SGN BL463 OPEN
17:05 --:-- VCL-HAN VJ416 OPEN
17:10 --:-- VCL-SGN VJ375 OPEN
19:35 --:-- VCL-SGN VJ379 OPEN
--:-- --:--
04:50 --:-- CXR-SGN VN9341
05:00 --:-- CXR-SGN VJ1689
05:00 --:-- CXR-SGN VJ607
06:10 --:-- CXR-SGN VN1341
06:10 --:-- CXR-DAD VN9384
06:20 --:-- CXR-SGN VJ603
06:30 --:-- CXR-HAN VN1552
06:40 --:-- CXR-LYI BL1046
07:05 --:-- CXR-SGN VN9351
07:15 --:-- CXR-SGN VN1343
07:30 --:-- CXR-OVB ZF5444
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617
07:35 --:-- CXR-KZN ZF1642
08:40 --:-- CXR-DAD VJ580
09:25 --:-- CXR-HAN QH1414
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
10:55 --:-- CXR-SGN VJ689
11:00 --:-- CXR-SGN VJ1699
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345
11:30 --:-- CXR-KHN VJ5214
11:30 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:40 --:-- CXR-BAX ZF2244
12:50 --:-- CXR-HAN VN1556
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:40 --:-- CXR-KJA ZF2444
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:10 --:-- CXR-CGO VJ5258
14:20 15:15 CXR-SGC EO2558
14:30 --:-- CXR-PVG VJ5268
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5340
14:45 --:-- CXR-NKG VJ5416
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:05 15:35 CXR-CSX VJ5356
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:25 --:-- CXR-CZX VN486
16:25 --:-- CXR-NNG VN730
16:30 16:50 CXR-TAO VJ5428
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:00 --:-- CXR-HGH BL1062
17:00 --:-- CXR-TSN VN500
17:05 --:-- CXR-SGN BL381
17:25 --:-- CXR-HKG UO567
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:50 --:-- CXR-PVG VN462
19:05 --:-- CXR-PEK VN520
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
19:50 --:-- CXR-HAN VJ786
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:20 --:-- CXR-SGN VN1359
20:20 --:-- CXR-CTU VN718
21:00 --:-- CXR-SGN VJ609
21:30 --:-- CXR-HAK VJ5286
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:00 --:-- CXR-ICN VJ836
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:55 --:-- CXR-CAN 3U8398
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:00 --:-- CXR-OVB GH536
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778
23:10 --:-- CXR-DAD VN9386
23:45 --:-- CXR-SGN VJ615
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
00:30 --:-- CXR-CJJ VJ5762
01:05 --:-- CXR-ICN KE468
01:15 --:-- CXR-SGN VJ681
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4904
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
04:30 --:-- CXR-IKT S7570
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:15 09:15 BMV-VII VJ740 OPN
09:30 09:30 BMV-HAN VN1602 OPN
12:30 12:30 BMV-SGN BL425 OPN
14:35 14:35 BMV-HAN QH-1402
12:55 12:55 BMV-HAN VJ492 OPN
20:40 20:40 BMV-SGN VN1417 OPN
21:05 21:05 BMV-SGN VJ357 OPN
06:20 --:-- VII-SGN VN1261 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:55 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:15 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
09:45 --:-- VII-SGN BL545 OPN
11:05 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL547 OPN
13:15 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:20 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
13:25 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
18:30 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
19:15 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:15 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
21:45 --:-- VII-SGN BL557 OPN
21:45 --:-- VII-SGN VN1261F OPN
23:45 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
10:30 10:30 VDH-HAN QH1242 OPN
17:25 17:25 VDH-SGN VN1401 OPN
17:20 17:20 VDH-SGN VJ261 OPN
16:15 16:15 VDH-SGN BL515 OPN
19:30 19:30 VDH-HAN 0V8592 OPN
08:00 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
08:50 --:-- HUI-SGN VJ301 OPN
09:00 --:-- HUI-DLI BL469 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
12:25 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
14:10 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
16:45 --:-- HUI-SGN VJ313 OPN
16:50 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
18:30 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
20:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
21:00 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
23:05 --:-- HUI-SGN VJ317 OPN
23:45 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
07:30 --:-- VCA-SGN VN7205 OPN
09:20 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
13:35 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
14:10 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
15:00 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
06:30 06:30 HPH-SGN VN1181 43562 OPN
06:40 06:40 HPH-BMV VJ671 13-16 OPN
06:40 06:40 HPH-DAD VJ723 43750 OPN
08:20 08:20 HPH-SGN VJ273 13-16 OPN
09:05 09:05 HPH-SGN BL585 43687 OPN
09:35 09:35 HPH-SGN VJ1261 13-16 OPN
10:20 10:20 HPH-CXR VJ731 43750 OPN
11:00 11:00 HPH-DLI VJ693 43655 OPN
12:45 12:45 HPH-SGN VJ277 13-16 OPN
13:35 13:35 HPH-BKK VJ905 20-23 OPN
13:50 13:50 HPH-SGN VN1187 43562 OPN
15:25 15:25 HPH-SGN VJ271 14-16 OPN
15:30 15:30 HPH-SGN VJ279 43750 OPN
16:35 16:35 HPH-DAD VN1673 43562 OPN
18:10 --:-- HPH-SGN BL593 43687 OPN
18:55 --:-- HPH-SGN VJ281 13-16 OPN
20:05 --:-- HPH-DAD VJ721 43750 OPN
20:40 --:-- HPH-SGN VN1193 43562 OPN
21:25 --:-- HPH-SGN BL595 43687 OPN
21:40 --:-- HPH-SGN VJ1263 43750 OPN
23:45 --:-- HPH-ICN VJ926 20-23 OPN
01:15 --:-- HPH-SZX DZ6252 20-23 OPN
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 H1-10 CLS
00:15 --:-- SGN-HAN VJ116. I-J-K CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:30 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 02:00 SGN-KIX VJ828. I CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 J1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE B7030 A5-10 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 G1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CNX
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN BL744 CLS
05:35 --:-- SGN-HAN VJ1182 I-J-K CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL662 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN QH202 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
06:05 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HKG CX726 CLS
06:15 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
06:20 --:-- SGN-HAN BL748 CLS
06:20 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:30 06:30 SGN-HPH BL584 CLS
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:30 --:-- PQC-SGN VN1821 CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 CLS
06:45 06:45 SGN-THD BL564 CLS
06:50 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-DLI BL344 CLS
07:00 --:-- SGN-HUI BL500 CLS
07:00 --:-- SGN-HPH VJ1260 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-THD VJ238 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:05 --:-- SGN-HAN VJ1184 I-J-K CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:10 --:-- SGN-HAN VJ124 I-J-K CLS
07:15 07:15 SGN-VII BL544 CLS
07:15 --:-- SGN-CGK FX5194 CLS
07:30 --:-- SGN-HAN **VNA268 CLS
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:30 --:-- SGN-CXR VJ614 I-J-K CLS
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 CLS
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 G CLS
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-4 CLS
07:55 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VJ646 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
08:00 --:-- SGN-VCL VN1460 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:25 --:-- SGN-PXU BL440 CLS
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 I1-3 CLS
08:30 --:-- SGN-REP K6809 CLS
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
08:35 --:-- SGN-HAN VN224 CLS
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 CNX
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
09:00 --:-- SGN-ICN KE396 CLS
09:00 --:-- SGN-DAD VJ636 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G CLS
09:00 --:-- SGN-TNN VJ858 G CLS
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN7220 CLS
09:10 --:-- SGN-CDG AF253 CLS
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 CLS
09:10 --:-- SGN-VII VJ226 I-J-K CLS
09:10 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 G CLS
09:15 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 CLS
09:20 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 CLS
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 I4-6 CLS
09:25 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G CLS
09:30 --:-- SGN-DAD VN116 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 CLS
09:35 --:-- SGN-MNL PR592 CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 CLS
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 H2-4 CLS
09:55 --:-- SGN-HAN BL758 CLS
10:00 --:-- SGN-VII BL546 CLS
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:05 10:05 SGN-UIH VN1394 CLS
10:05 --:-- SGN-PQC VN1833 CLS
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K CLS
10:20 --:-- SGN-CAN VN502 CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 G CLS
10:30 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
10:35 --:-- SGN-KUL AK529 I1-3 CLS
10:35 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
10:45 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
10:50 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-BMV BL424 CLS
11:00 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VJ140 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-VII VJ216 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
11:10 --:-- SGN-HPH VN1186 CLS
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 CLS
11:15 --:-- SGN-HKT VJ809 G CLS
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 H1-4 CLS
11:20 --:-- SGN-CXR VJ696 I-J-K CLS
11:25 --:-- SGN-CXR VJ698 I-J-K CLS
11:30 --:-- SGN-BKK VJ803 G CLS
11:35 11:35 SGN-PQC BL313 CLS
11:35 --:-- SGN-VCL BL462 CLS
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 CLS
11:50 12:10 SGN-DAD VN122 CLS
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 CLS
11:55 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K CLS
12:00 12:00 SGN-DAD BL674 CLS
12:00 --:-- SGN-HAN BL764 CLS
12:00 --:-- SGN-PKZ QV516 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 CLS
12:05 12:05 SGN-PQC BL315 CLS
12:05 --:-- SGN-HUI VN1372 CLS
12:10 --:-- SGN-ICN OZ732 J1-10 CLS
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 CLS
12:15 --:-- SGN-SIN SQ177 CLS
12:15 --:-- SGN-DAD VJ624 I-J-K CLS
12:25 --:-- SGN-REP K6825 CLS
12:25 --:-- SGN-THD VJ246 I-J-K CLS
12:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
12:30 --:-- SGN-DAD VJ674 I-J-K CLS
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 CLS
12:30 --:-- SGN-THD VN1270 CLS
12:35 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K CLS
12:40 --:-- SGN-ICN VJ860 G CLS
12:45 --:-- SGN-TPE BR392 CLS
12:45 13:30 SGN-HAN VJ198 I-J-K CLS
12:45 12:45 SGN-DLI VN1384 CLS
12:55 --:-- SGN-HPH VJ282 I-J-K CLS
12:55 13:15 SGN-SIN VJ813 G CLS
13:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
13:00 --:-- SGN-HAN VJ108 I-J-K CLS
13:00 --:-- SGN-DAD VJ638 I-J-K CLS
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 CLS
13:10 --:-- SGN-BKK BL131 CLS
13:10 --:-- SGN-HAN CI6880 CLS
13:10 --:-- SGN-PVG CZ6078 CLS
13:20 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K CLS
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 I1-3 CLS
13:25 --:-- SGN-HAN VJ142 I-J-K CLS
13:30 --:-- SGN-PQC VJ331 I-J-K CLS
13:30 --:-- SGN-DAD VN126 CLS
13:30 --:-- SGN-PQC VN1825 CLS
13:35 --:-- SGN-PEN AK1503 I4-6 CLS
13:35 --:-- SGN-CXR VJ1692 I-J-K CLS
13:35 13:50 SGN-TPE VJ842 G CLS
13:45 --:-- SGN-DAD VJ630 I-J-K CLS
13:45 13:00 SGN-REP VN1 CLS
13:50 14:20 SGN-CXR VJ610 I-J-K CLS
13:55 --:-- SGN-NNG-HGH 3U8914 J1-4 CLS
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 CLS
13:55 --:-- SGN-PXU VN1426 CLS
14:00 --:-- SGN-VDO VN1286 CLS
14:00 --:-- SGN-UIH VN1396 CLS
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 CLS
14:05 --:-- SGN-TBB BL434 CLS
14:10 --:-- SGN-SIN VN655 CLS
14:25 --:-- SGN-THD VJ240 I-J-K CLS
14:25 14:25 SGN-CXR VN9340 CLS
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 CLS
14:30 --:-- SGN-HAN VN246 CLS
14:40 --:-- SGN-PNH QR970 G1-3 CLS
14:45 --:-- SGN-HUI VJ312 I-J-K CLS
14:50 --:-- SGN-SIN TR307 J5-7 CNX
14:50 --:-- SGN-HAN VJ146 I-J-K CLS
14:55 --:-- SGN-UIH BL450 CLS
14:55 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K CLS
15:00 --:-- SGN-CXR BL380 CLS
15:00 15:00 SGN-DAD BL678 CLS
15:00 --:-- SGN-HAN BL770 CLS
15:00 15:10 SGN-VDH VN1400 CLS
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 CLS
15:10 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K CLS
15:10 15:30 SGN-HKG VJ876 G CLS
15:15 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K CLS
15:20 --:-- SGN-MNL PR598 CLS
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 CLS
15:30 --:-- SGN-DLI BL350 CLS
15:30 --:-- SGN-KUL VN675 CLS
15:35 15:35 SGN-HPH BL592 CLS
15:35 --:-- SGN-HAN BL760 OPN
15:40 --:-- SGN-DAD BL680 CLS
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 CLS
15:40 16:15 SGN-HAN VJ154 I-J-K OPN
15:40 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K CLS
15:45 --:-- SGN-PNH VN920 CLS
15:50 --:-- SGN-SIN 3K558 J8-10 CLS
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 CLS
16:00 --:-- SGN-PQC BL323 CLS
16:00 --:-- SGN-HAN VJ196 I-J-K CLS
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 CLS
16:10 --:-- SGN-DLI 0V8380 CLS
16:10 --:-- SGN-KUL AK523 I8-10 CLS
16:10 --:-- SGN-PNH K6817 OPN
16:10 --:-- SGN-THD VJ250 I-J-K CLS
16:10 --:-- SGN-SIN VN659 CLS
16:15 --:-- SGN-SIN SQ183 CLS
16:15 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K OPN
16:15 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K CLS
16:15 17:05 SGN-DAD VJ634 I-J-K OPN
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 H1-4 CLS
16:20 --:-- SGN-PQC VN1827 CLS
16:20 --:-- SGN-REP VN813 CLS
16:25 --:-- SGN-DLI VJ362 I-J-K OPN
16:30 --:-- SGN-REP K6821 OPN
16:30 --:-- SGN-HUI VJ308 I-J-K OPN
16:30 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
16:30 --:-- SGN-HAN VN258 OPN
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 CLS
16:40 --:-- SGN-CXR VN1340 OPN
16:40 16:40 SGN-CXR VN1346 OPN
16:50 --:-- SGN-PQC BL321 OPN
16:55 --:-- SGN-KMG MU2586 OPN
16:55 --:-- SGN-CXR VN1342 OPN
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 OPN
17:00 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K OPN
17:00 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
17:00 --:-- SGN-TPE VN570 OPN
17:30 --:-- SGN-DAD VJ1620 I-J-K OPN
17:30 --:-- SGN-CSX YG9045 OPN
17:35 --:-- SGN-BKK VJ805 G OPN
17:40 --:-- SGN-HAN VJ112 I-J-K OPN
17:40 18:25 SGN-VCL VJ376 I-J-K OPN
17:45 --:-- SGN-DLI VN1382 OPN
17:50 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:55 --:-- SGN-VDH BL516 OPN
17:55 --:-- SGN-SIN TR303 J5-7 OPN
17:55 --:-- SGN-HAN VJ1172 I-J-K OPN
17:55 --:-- SGN-UIH VJ382 I-J-K OPN
18:00 --:-- SGN-DMK FD655 H8-10 OPN
18:00 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
18:00 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:00 --:-- SGN-CXR VN7343 OPN
18:05 --:-- SGN-CSX MF8672 J1-4 OPN
18:05 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
18:10 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
18:15 --:-- SGN-HAN BL778 OPN
18:20 --:-- SGN-HAN BL786 OPN
18:20 19:35 SGN-DAD VJ626 I-J-K OPN
18:30 --:-- SGN-VII VJ228 I-J-K OPN
18:30 --:-- SGN-CXR VN1358 OPN
18:40 --:-- SGN-PNH K6813 OPN
18:40 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
18:40 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
18:45 --:-- SGN-HAN VJ158 I-J-K OPN
18:50 --:-- SGN-THD VJ248 I-J-K OPN
18:55 --:-- SGN-THD BL576 OPN
18:55 18:55 SGN-HPH BL594 OPN
18:55 --:-- SGN-HAN BL790 OPN
18:55 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-BMV VN1416 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HPH VJ1262 I-J-K OPN
19:10 --:-- SGN-HAN VJ190 I-J-K OPN
19:10 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 G1-8 OPN
19:15 --:-- SGN-DLI VJ366 I-J-K OPN
19:20 --:-- SGN-VII BL556 OPN
19:25 19:35 SGN-REP VN815 OPN
19:30 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
19:30 --:-- SGN-DAD VJ632 I-J-K OPN
19:30 --:-- SGN-HAN VN274 OPN
19:30 --:-- SGN-CXR VN9342 OPN
19:35 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-DAD BL686 OPN
19:40 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:40 --:-- SGN-HAN QH208 OPN
19:50 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
20:00 --:--