Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
06:00 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:25 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:20 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:50 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:05 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:25 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:30 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
15:45 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
16:55 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:25 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:25 08:25 DLI-SGN BL343
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
09:35 09:35 DLI-VII QH1772
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
11:30 11:30 DLI-SGN VN7381
12:55 12:55 DLI-VCA VJ475
12:55 12:55 DLI-HAN BL242
13:25 13:25 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:05 14:05 DLI-HAN QH1422
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
16:35 16:35 DLI-SGN BL351
17:10 17:10 DLI-DAD VN1954
18:00 18:00 DLI-HAN VJ406
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
20:00 20:00 DLI-SGN VN1383
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 OPN
07:10 07:10 PQC-SGN BL302 15-17 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 43529 OPN
09:05 09:05 PQC-SGN BL304 15-17 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 43813 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:20 10:20 PQC-SGN BL306 16-18 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43529 OPN
10:55 10:55 PQC-HAN VJ454 43624 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 43813 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 43687 OPN
12:25 12:25 PQC-HAN VJ450 15-17 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43529 OPN
12:50 12:50 PQC-HAN BL254 20-22 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 43813 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 18- OPN
13:15 13:15 PQC-SGN BL312 23-25 OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 43687 OPN
13:45 13:45 PQC-SGN VN1814 43529 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-30 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43624 OPN
15:00 15:00 PQC-SGN CH-N650GD OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43529 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 30-32 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43687 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-SGN BL320 15-17 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
17:40 17:40 PQC-SGN VN7832 43624 OPN
18:50 18:50 PQC-SGN VJ336 43813 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VN1240 43529 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43624 OPN
19:50 19:50 PQC-SGN BL324 15-17 OPN
21:15 21:15 PQC-SGN BL326 43687 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 28-30 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
08:05 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
08:30 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
12:10 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
14:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
16:00 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
05:00 --:-- CXR-SGN VJ697 OPN
05:50 --:-- CXR-HAN VJ780 OPN
06:00 --:-- CXR-HAN VN7564 OPN
07:00 --:-- CXR-DAD VJ582 OPN
07:00 --:-- CXR-SGN VN1341 OPN
07:15 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
07:20 --:-- CXR-HAN VJ770 OPN
07:30 --:-- CXR-HAN VJ776 OPN
08:00 --:-- CXR-HAN VN7558 OPN
08:35 --:-- CXR-HAN VN1552 OPN
10:25 --:-- CXR-VII BL520 OPN
10:25 10:20 CXR-HAN VN7588 OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
11:10 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
14:35 --:-- CXR-HAN VN1562 OPN
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
17:00 --:-- CXR-HPH QH1722 OPN
17:30 --:-- CXR-SGN VN7341 OPN
17:50 --:-- CXR-HAN VJ790 OPN
17:55 --:-- CXR-HAN BL230 OPN
18:20 --:-- CXR-SGN VN9729 OPN
19:00 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:30 --:-- CXR-SGN VN1359 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361 OPN
21:20 --:-- CXR-SGN VN7347 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
22:40 --:-- CXR-HAN VJ772 OPN
22:50 --:-- CXR-HAN VJ778 OPN
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
23:40 --:-- CXR-SGN VJ611 OPN
23:55 --:-- CXR-SGN VJ615 OPN
02:00 --:-- CXR-SGN BL395 OPN
08:15 --:-- VII-CXR BL521 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
11:50 --:-- VII-DLI QH1771 OPN
12:35 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
16:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:50 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
20:25 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:25 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
21:25 --:-- VII-SGN BL555 OPN
06:00 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
06:15 --:-- VCA-HPH VJ488 OPN
06:50 --:-- VCA-DAD VN1440 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
09:55 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
11:30 --:-- VCA-THD VJ476 OPN
11:35 --:-- VCA-DLI VJ474 OPN
11:45 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
12:45 --:-- VCA-VCS 0V8074 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
13:30 --:-- VCA-DMK FD437 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
14:35 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
16:30 --:-- VCA-HAN VJ468 OPN
19:45 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN QH1432 OPN
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 OPN
00:05 --:-- DAD-KIX VN336 OPN
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 OPN
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 35-38 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 47-48 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 OPN
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 OPN
01:50 --:-- DAD-MWX VN9421 OPN
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 OPN
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 OPN
03:30 --:-- DAD-ICN ZE596 OPN
06:00 --:-- DAD-SGN VN105 OPN
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 OPN
06:05 --:-- DAD-SGN VJ649 OPN
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 OPN
07:00 --:-- DAD-HAN VJ534 OPN
07:40 --:-- DAD-HAN VJ530 OPN
07:55 --:-- DAD-SGN BL665 OPN
07:55 --:-- DAD-HAN VJ506 OPN
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 OPN
08:25 --:-- DAD-HAN BL632 OPN
08:25 --:-- DAD-SGN BL671 OPN
08:25 --:-- DAD-HAN QH102 OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 OPN
08:35 --:-- DAD-HAN VJ542 OPN
08:40 --:-- DAD-TPE QH550 OPN
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
09:15 --:-- DAD-SGN VN107 OPN
09:20 --:-- DAD-TPE BL140 OPN
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 44-46 OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VJ639 OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
10:00 --:-- DAD-HAN VN166 OPN
10:05 --:-- DAD-CZX VJ8850 47-49 OPN
10:15 --:-- DAD-HKG BL164 OPN
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 41-43 OPN
10:30 --:-- DAD-TPE FE302 OPN
10:30 --:-- DAD-SGN VN119 OPN
11:00 --:-- DAD-VCS CHN522E OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
11:00 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 30-36 OPN
11:15 --:-- DAD-BKK VZ965 4-6 OPN
11:20 --:-- DAD-HAN VJ520 OPN
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 37-40 OPN
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 OPN
11:35 --:-- DAD-KUL AK643 CNX
11:45 --:-- DAD-SIN MI631 OPN
12:00 --:-- DAD-KOJ CHJAC08 OPN
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 44-46 OPN
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
12:05 --:-- DAD-HKG UO553 OPN
12:05 --:-- DAD-HAN VN162 OPN
12:05 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 OPN
12:10 --:-- DAD-KUL OD503 CNX
12:15 --:-- DAD-HAN VJ536 OPN
12:20 --:-- DAD-HAN BL642 OPN
12:25 --:-- DAD-CSX BK2920 49-51 OPN
12:25 --:-- DAD-SGN VJ1621 OPN
12:35 --:--