Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:25 08:25 TBB-SGN VJ207
09:30 09:30 TBB-HAN VJ448
13:30 13:30 TBB-HAN VN7650
07:50 --:-- VCL-SGN VJ371 OPEN
13:25 --:-- VCL-SGN BL229 OPEN
18:00 --:-- VCL-SGN VJ375 OPEN
18:40 --:-- VCL-SGN VJ379 OPEN
07:25 07:25 CMA-SGN 0V8060 0pen
16:00 16:00 TBB-SGN BL329
07:50 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
07:55 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
09:15 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
09:30 --:-- UIH-HAN VN1620 OPN
12:00 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
12:55 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
14:55 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
15:00 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
17:35 --:-- UIH-SGN BL255 OPN
18:20 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
21:50 --:-- UIH-SGN VJ385 OPN
21:55 --:-- UIH-HAN VJ436 OPN
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:05 08:05 DLI-SGN BL355
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:25 08:25 DLI-SGN VN1381
10:00 10:00 DLI-HUI BL232
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:45 12:45 DLI-HAN BL212
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
16:15 16:15 DLI-SGN BL359
17:10 17:10 DLI-SGN VJ363
17:30 17:30 DLI-DAD 0V8926
18:25 18:25 DLI-HAN VJ404
18:30 18:30 DLI-WUH VJ9370
18:30 18:30 DLI-HAN VJ412
18:30 18:30 DLI-SGN VN1383
21:30 21:30 DLI-SGN 0V8381
22:10 22:10 DLI-HAN VJ406
23:05 23:05 DLI-HPH VJ692
23:20 23:20 DLI-SGN VJ365
08:55 --:-- THD-SGN BL487 OPN
08:55 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
10:15 --:-- THD-SGN VJ249 OPN
11:35 --:-- THD-CXR VJ793 OPN
16:30 --:-- THD-SGN VN1271 OPN
17:10 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
17:40 --:-- THD-SGN VJ253 OPN
18:55 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
20:30 --:-- THD-SGN BL491 OPN
22:10 --:-- THD-SGN VJ251 OPN
07:25 07:25 VCS-SGN 0V8050
08:25 08:25 VCS-VCA 0V8069
11:10 11:10 VCS-SGN 0V8076
10:30 10:30 VCS-SGN 0V8052
10:45 10:45 VCS-VCA 0V8071
10:05 10:05 VCS-SGN 0V8074
14:15 14:15 VCS-SGN 0V8078
13:45 13:45 VCS-SGN 0V8058
13:10 13:10 VCS-SGN 0V8056
16:15 16:15 VCS-SGN 0V8066
16:30 16:30 VCS-SGN 0V8054
16:55 16:55 VCS-SGN 0V8072
07:45 07:45 VDH-HAN VN1591 OPN
09:35 09:05 VDH-SGN VN1401 OPN
08:35 08:35 VDH-SGN VJ263 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
19:05 18:05 VDH-HAN VJ428 OPN
19:20 19:20 VDH-SGN BL353 OPN
08:10 --:-- HUI-SGN VJ317 OPN
08:20 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:55 --:-- HUI-SGN BL571 OPN
13:00 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
14:00 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:10 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
15:50 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
17:45 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
20:30 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
21:20 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:35 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
22:40 --:-- HUI-SGN VJ319 OPN
23:55 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
08:30 --:-- PXU-VII VJ758 OPN
08:45 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
09:45 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
10:45 --:-- PXU-SGN BL257 OPN
12:30 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
17:00 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 OPN
06:35 06:35 SGN-VKG 0V8003 OPN
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 OPN
08:05 --:-- VII-CXR BL321 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
09:00 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
10:30 --:-- VII-PXU VJ759 OPN
11:45 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL521 OPN
12:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:05 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
19:35 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
20:20 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:30 --:-- VII-SGN VN1267 OPN
20:55 --:-- VII-SGN BL529 OPN
09:25 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:55 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
12:10 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
13:55 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
14:10 --:-- VCA-HAN VN7200 OPN
15:05 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
18:50 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:10 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
08:40 08:40 BMV-DAD VN1914 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1600 OPN
09:10 09:10 BMV-VII VJ740 OPN
11:55 11:55 BMV-SGN BL562 OPN
13:45 13:45 BMV-HAN VJ492 OPN
20:30 20:30 BMV-SGN VJ357 OPN
21:25 21:25 BMV-SGN VN1415 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
06:40 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
10:15 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
07:55 --:-- HPH-SGN BL511 OPN
09:50 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
10:10 10:20 HPH-CXR VJ731 OPN
10:50 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
11:00 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
13:30 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
15:45 16:45 HPH-SGN VN1189 OPN
16:10 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
21:05 22:55 HPH-SGN VJ283 OPN
20:45 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:20 --:-- HPH-SGN BL519 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
06:30 06:30 PQC-SGN VN9723 - CLS
07:25 07:25 PQC-SGN VJ340 43448 CLS
07:40 07:40 PQC-SGN VN1822 43164 CLS
07:40 07:40 PQC-SGN BL260 43322 CLS
09:35 09:35 PQC-SGN VJ320 43448 CLS
09:40 09:40 PQC-SGN VN7812 43164 CLS
10:00 10:00 PQC-HAN VJ480 16-18 CLS
11:10 11:10 PQC-SGN VN1824 43164 CLS
11:15 11:50 PQC-SGN VJ338 43448 CLS
11:40 12:10 PQC-SGN VJ322 16-18 CLS
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43164 CLS
13:35 13:35 PQC-HPH VJ768 43448 OPN
13:40 13:40 PQC-VCA 0V8015 43353 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 CLS
14:25 14:25 PQC-HAN VN1236 43164 OPN
14:50 14:50 PQC-HAN VJ452 16-18 OPN
15:00 15:00 PQC-SGN VN1830 43259 OPN
15:20 15:20 PQC-SGN VJ328 43448 OPN
15:50 16:30 PQC-HAN BL208 43322 OPN
16:00 16:50 PQC-SGN BL266 43322 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 16-18 OPN
17:25 18:50 PQC-HAN VJ456 43448 OPN
17:30 17:30 PQC-SGN VN1826 43164 OPN
17:55 17:55 PQC-CGO BL1178 28-31 OPN
19:35 19:35 PQC-PVG VN734 30-33 OPN
19:35 19:35 PQC-SGN VN1828 43164 OPN
19:50 19:50 PQC-HAN VN1230 43259 OPN
20:55 22:40 PQC-SGN BL272 43448 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 32-35 OPN
22:15 22:15 PQC-KMG MU2572 28-31 OPN
02:10 02:10 PQC-ICN OZ7325 28-31 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
00:05 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:10 --:-- HAN-NGO VN346 G1-G12 CLS
00:20 --:-- HAN-KIX VN330 G1-G12 CLS
00:25 --:-- HAN-PUS VN426 F1-F12 CLS
00:30 --:-- HAN-NRT VN310 G1-G12 CLS
00:50 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982 B9-B12 CLS
01:15 --:-- HAN-MNL 5J745 D5-D8 CLS
01:15 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:15 --:-- HAN-LHR VN55 F1-F12 CLS
01:30 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A8 CLS
01:40 --:-- HAN-ICN VJ960 C5-C9 CLS
01:45 --:-- HAN-KIX BL620. E10-E12 CLS
01:50 --:-- HAN-CAN OZ934 CLS
03:20 --:-- HAN-PEN KE373 CNX
03:35 --:-- HAN-ICN OZ388 CNX
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 CLS
04:10 --:-- HAN-SIN OZ383 CNX
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
05:00 --:-- HAN-DLI VJ403 119-128 CLS
05:15 --:-- HAN-SVO RU356 CLS
05:30 --:-- HAN-SGN VJ121 1-10 CLS
05:30 --:-- HAN-SGN VJ123 1-10 CLS
05:40 --:-- HAN-DAD VN7195 21-28 CLS
05:45 --:-- HAN-UIH VN1621 21-28 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD BL547 110-116 CLS
06:00 --:-- HAN-CXR VN1553 41-50 CLS
06:00 --:-- HAN-VDH VN1591 41-50 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN161 21-28 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 41-50 CLS
06:10 --:-- HAN-HKG OZ952 CNX
06:15 --:-- HAN-DAD VN7153 21-28 CLS
06:20 --:-- HAN-PXU VJ423 119-128 CLS
06:30 --:-- HAN-VCA VN1201 21-28 CLS
06:30 --:-- HAN-SGN VN211 41-50 CLS
06:45 --:-- HAN-SGN VJ125 1-10 CLS
06:55 06:55 HAN-SGN BL781 110-116 CLS
07:00 --:-- HAN-UIH VJ433 119-128 CLS
07:00 --:-- HAN-DAD VN159 21-28 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 41-50 CLS
07:05 --:-- HAN-BMV VN1601 41-50 CLS
07:15 --:-- HAN-TBB VJ449 119-128 CLS
07:15 --:-- HAN-VCA VJ461 119-128 CLS
07:20 --:-- HAN-PQC VJ481 119-128 CLS
07:25 --:-- HAN-TPE VJ940 A9-A12 CLS
07:25 --:-- HAN-PXU VN1613 21-28 CLS
07:30 --:-- HAN-SGN VJ155 1-10 CLS
07:30 --:-- HAN-BMV VJ491 119-128 CLS
07:30 --:-- HAN-SGN VN219 41-50 CLS
07:35 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 CLS
07:50 --:-- HAN-CXR VN1561 21-28 CLS
07:55 --:-- HAN-CXR VJ773 119-128 CLS
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 41-50 CLS
08:10 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 CLS
08:20 --:-- HAN-DOH QR8955 CLS
08:35 08:35 HAN-HKG CV462 CLS
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN BL787 110-116 CLS
08:40 09:20 HAN-SGN VJ129 1-10 CLS
08:40 --:-- HAN-HUI VN1543 21-28 CLS
08:50 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 CLS
08:55 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 CLS
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 B4-B12 CLS
09:00 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 CLS
09:00 --:-- HAN-HLG HA601 109-109 CNX
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 41-50 CLS
09:30 --:-- HAN-DAD VN163 21-28 CLS
09:35 --:-- HAN-DAD VJ505 119-128 CLS
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 A9-A12 CLS
09:40 --:-- HAN-DAD VJ521 119-128 CLS
09:45 --:-- HAN-PQC VN1233 41-50 CLS
09:50 --:-- HAN-DLI BL213 110-116 CLS
09:55 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 CLS
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 41-50 CLS
10:05 --:-- HAN-SVO SU291 C1-C9 CLS
10:10 --:-- HAN-RMQ AE1856 C10-C12 CLS
10:15 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 CLS
10:30 --:-- HAN-CXR VN1557 21-28 CLS
10:30 --:-- HAN-DAD VN165 21-28 CLS
10:30 --:-- HAN-SGN VN229 41-50 CLS
10:30 11:00 HAN-HKG VN592 G1-G12 CLS
10:30 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 CLS
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 CLS
10:45 10:45 HAN-ICN VN414 G1-G12 CLS
11:00 --:-- HAN-SGN CHN289MH CLS
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 41-50 CLS
11:05 --:-- HAN-TBB VN1651 21-28 CLS
11:10 11:35 HAN-SGN VJ195 1-10 CLS
11:10 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 CLS
11:20 12:30 HAN-HUI VJ569 119-128 CLS
11:20 --:-- HAN-VCA VN7201 21-28 CLS
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 CLS
11:35 --:-- HAN-PQC VN1237 41-50 CLS
11:40 --:-- HAN-DME VN65 F1-F12 CLS
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 B9-B12 OPN
11:45 --:-- HAN-CXR VJ781 119-128 CLS
12:00 --:-- HAN-DAD VN171 21-28 CLS
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 41-50 CLS
12:05 --:-- HAN-SGN BL797 110-116 CLS
12:05 --:-- HAN-TPE BR398 C8-C12 CLS
12:05 --:-- HAN-RGN VJ917 B3-B6 CLS
12:10 12:40 HAN-PQC VJ453 119-128 CLS
12:15 12:15 HAN-HKG BL678 B1-B3 CLS
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C7 CLS
12:15 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 CLS
12:20 12:40 HAN-ICN OZ728 F1-F7 CLS
12:25 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 CLS
12:30 --:-- HAN-DAD VN173 21-28 CLS
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 CLS
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 B1-B2 CLS
12:45 --:-- HAN-DAD VJ537 119-128 CLS
12:45 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 CLS
12:50 13:20 HAN-UIH VJ435 119-128 CLS
12:50 --:-- HAN-LPQ VN931 G1-G12 CLS
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 CLS
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 41-50 CLS
13:10 --:-- HAN-SIN TR301 A9-A12 CLS
13:10 --:-- HAN-CXR VN1563 21-28 CLS
13:15 14:05 HAN-PQC BL207 110-116 CLS
13:15 13:15 HAN-PEK CA742 F9-F12 CLS
13:25 13:45 HAN-CXR VJ783 119-128 CLS
13:30 13:50 HAN-DAD VN183 21-28 CLS
14:00 14:25 HAN-HUI VN1547 21-28 OPN
14:00 --:-- HAN-DAD VN175 21-28 CLS
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 41-50 CLS
14:05 --:-- HAN-TPE VJ942 B3-B6 OPN
14:20 14:45 HAN-SGN BL791 110-116 OPN
14:20 --:-- HAN-SGN VJ191 1-10 OPN
14:35 --:-- HAN-CXR VJ779 119-128 OPN
14:40 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 OPN
14:45 --:-- HAN-CXR BL507 110-116 OPN
14:45 16:05 HAN-PQC VJ457 119-128 OPN
14:55 --:-- HAN-DAD VJ515 119-128 OPN
15:00 --:-- HAN-DAD VN177 21-28 OPN
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 41-50 OPN
15:05 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7 OPN
15:05 --:-- HAN-UIH VN1625 21-28 OPN
15:25 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 OPN
15:25 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 OPN
15:30 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 OPN
15:30 --:-- HAN-SGN VN249 41-50 OPN
15:40 15:40 HAN-DLI VN1577 21-28 OPN
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F9-F12 OPN
15:45 16:30 HAN-DAD VN7173 21-28 OPN
15:55 --:-- HAN-DAD VN7179 21-28 OPN
16:00 --:-- HAN-DLI VJ407 119-128 OPN
16:00 --:-- HAN-SGN VN253 41-50 OPN
16:05 --:-- HAN-BKK VN613 G1-G12 OPN
16:10 16:45 HAN-SGN BL805 110-116 OPN
16:20 --:-- HAN-CXR VN1567 21-28 OPN
16:30 --:-- HAN-DAD VN181 21-28 OPN
16:30 --:-- HAN-SGN VN257 41-50 OPN
16:35 --:-- HAN-VDH VJ429 119-128 OPN
16:35 --:-- HAN-CXR VJ787 119-128 OPN
16:35 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 OPN
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F4 OPN
16:45 --:-- HAN-SZX CZ8470 F5-F8 OPN
16:55 --:-- HAN-REP VJ957 A9-A12 OPN
17:00 17:20 HAN-PQC VN1231 21-28 OPN
17:00 --:-- HAN-SGN VN259 41-50 OPN
17:10 --:-- HAN-DAD VJ519 119-128 OPN
17:15 18:30 HAN-VCA VN1205 21-28 OPN
17:20 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 OPN
17:25 --:-- HAN-SGN VJ141 1-10 OPN
17:30 --:-- HAN-BKK QR835 B3-B12 OPN
17:30 --:-- HAN-VCA VJ465 119-128 OPN
17:40 --:-- HAN-DAD VJ547 119-128 OPN
17:45 17:45 HAN-DAD BL557 110-116 OPN
17:55 --:-- HAN-HKG HX529 A1-A5 OPN
18:00 --:-- HAN-TPE CI6596 OPN
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 41-50 OPN
18:05 18:05 HAN-SGN BL807 110-116 OPN
18:05 --:-- HAN-CXR VN7563 21-28 OPN
18:05 18:30 HAN-REP VN835 G1-G12 OPN
18:10 --:-- HAN-CXR VJ789 119-128 OPN
18:25 --:-- HAN-SGN BL813 110-116 OPN
18:30 --:-- HAN-DAD VN185 21-28 OPN
18:30 --:-- HAN-SGN VN267 41-50 OPN
18:35 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 OPN
18:45 --:-- HAN-SIN MI653 E1-E5 OPN
18:45 16:45 HAN-VII VN1715 21-28 OPN
19:00 --:-- HAN-DAD VN197 21-28 OPN
19:00 --:-- HAN-SGN VN269 41-50 OPN
19:10 19:10 HAN-SGN BL809 110-116 OPN
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 F1-F3 OPN
19:15 --:-- HAN-HKG CX048 OPN
19:25 --:-- HAN-HKG RU439 OPN
19:30 --:-- HAN-HUI VN1545 21-28 OPN
19:35 --:-- HAN-DAD BL559 110-116 OPN
19:45 --:-- HAN-DAD VJ545 119-128 OPN
19:50 --:-- HAN-DAD VJ501 119-128 OPN
19:55 --:-- HAN-HKG KA294 D1-D5 OPN
20:00 --:-- HAN-SGN VN279 41-50 OPN
20:20 --:-- HAN-UTH 8K524 OPN
20:40 20:40 HAN-SGN BL811 110-116 OPN
20:45 --:-- HAN-BKK TG565 E1-E8 OPN
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 A8-A12 OPN
21:00 --:-- HAN-DAD VN187 21-28 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN VN285 41-50 OPN
21:20 --:-- HAN-HKG RH318 OPN
21:20 --:-- HAN-SGN VJ163 1-10 OPN
21:40 --:-- HAN-SGN VJ161 1-10 OPN
21:40 --:-- HAN-SGN VN287 41-50 OPN
22:20 --:-- HAN-IST TK168 A1-A7 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VN7181 21-28 OPN
22:25 --:-- HAN-SGN RH320 OPN
22:25 22:25 HAN-DWC Z53054 OPN
22:45 --:-- HAN-DAD VJ529 119-128 OPN
23:10 --:-- HAN-ICN KE680 C1-C9 OPN
23:15 --:-- HAN-CAN FX6002 OPN
23:15 --:-- HAN-MFM NX897 A10-A12 OPN
23:15 --:-- HAN-ICN VJ962 B8-B12 OPN
23:30 --:-- HAN-CKG OQ2362 D9-D12 OPN
23:30 --:-- HAN-ICN OZ734 D1-D8 OPN
23:30 --:-- HAN-FRA VN37 E1-E12 OPN
23:35 23:35 HAN-SGN BL819 110-116 OPN
23:40 --:-- HAN-ICN VN416 F1-F12 OPN
23:55 --:-- HAN-CDG VN19 E1-E12 OPN
01:05 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-TPE VJ840. H CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 CLS
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. H CLS
05:15 --:-- SGN-DAD VJ626 I-J-K CLS
05:20 --:-- SGN-HPH BL510 CLS
05:40 --:-- SGN-VII BL526 CLS
05:40 --:-- SGN-HAN BL780 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
06:00 06:30 SGN-HAN **N289MH CLS
06:00 --:-- SGN-CGK 8F781 CNX
06:00 --:-- SGN-PQC BL261 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL580 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC VJ335 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-UIH VN1392 CLS
06:10 --:-- SGN-HUI VJ318 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:15 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:20 --:-- SGN-THD BL486 CLS
06:25 --:-- SGN-HKG CX772 CLS
06:25 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:25 --:-- SGN-VDH VJ262 I-J-K CLS
06:30 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:30 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:30 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:30 --:-- SGN-VDH VN1400 CLS
06:30 --:-- SGN-HAN VN212 CLS
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8077 CLS
07:00 --:-- SGN-DAD BL582 CLS
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:05 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL655 CLS
07:15 --:-- SGN-CGK FX5194 CLS
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 E CLS
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 CLS
07:40 --:-- SGN-DLI BL354 CLS
07:40 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
07:45 --:-- SGN-TNN VJ858 E CLS
07:50 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 H1-4 CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:00 --:-- SGN-PQC VN7813 CLS
08:10 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:10 --:-- SGN-REP K6809 CLS
08:10 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
08:20 --:-- SGN-UIH VN1394 CNX
08:25 --:-- SGN-HKT VJ809 E CLS
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
08:30 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:30 --:-- SGN-HAN VJ132 I-J-K CLS
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 CLS
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 G7-9 CLS
08:40 --:-- SGN-VCS 0V8075 CLS
08:45 --:-- SGN-BKK VJ801 E CLS
08:45 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
08:45 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 G4-6 CLS
08:55 12:45 SGN-SIN 3K556 F5-7 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 H8-10 CLS
09:00 --:-- SGN-DOH QR973 F5-10 CLS
09:00 --:-- SGN-THD VJ252 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-DAD VJ628 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 E CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:05 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
09:10 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:15 09:15 SGN-VCS 0V8053 CLS
09:15 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
09:15 --:-- SGN-PXU BL256 CLS
09:20 --:-- SGN-HAN BL782 CLS
09:25 --:-- SGN-HAN BL786 CLS
09:25 --:-- SGN-PQC VN1825 CLS
09:30 --:-- SGN-MNL PR592 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VJ152 I-J-K CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 E CLS
09:30 --:-- SGN-DAD VN116 CLS
09:30 11:30 SGN-HAN VN228 CLS
09:35 --:-- SGN-RGN VN943 CLS
09:40 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD651 G1-3 CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 F2-4 CLS
09:50 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
09:55 --:-- SGN-HUI BL570 CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 CLS
10:10 --:-- SGN-VII VJ226 I-J-K CLS
10:10 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
10:10 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K CLS
10:20 --:-- SGN-KUL OD564 H1-4 CLS
10:25 --:-- SGN-BMV BL562 CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 E CLS
10:30 11:40 SGN-HAN BL788 CLS
10:35 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
10:40 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
10:45 --:-- SGN-HPH VN1186 CLS
10:50 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-SVO SU293 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
11:10 --:-- SGN-CXR VN7344 CLS
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 CLS
11:15 --:-- SGN-BKK VJ803 E CLS
11:15 --:-- SGN-CXR VN7340 CLS
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 F1-4 CLS
11:25 12:15 SGN-CXR VJ698 I-J-K CLS
11:30 --:-- SGN-VCL BL228 CLS
11:30 --:-- SGN-CXR VJ602 I-J-K CLS
11:30 --:-- SGN-DAD VN122 CLS
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 CLS
11:40 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
11:40 --:-- SGN-CXR VJ696 I-J-K CLS
11:40 --:-- SGN-CNX VJ891 E CLS
11:45 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
11:45 12:15 SGN-DAD VJ636 I-J-K CLS
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 CLS
11:55 --:-- SGN-HUI VN1372 CLS
12:00 --:-- SGN-BKK BL663 CLS
12:00 --:-- SGN-PKZ QV516 CLS
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 CLS
12:05 --:-- SGN-ICN OZ732 H1-10 CLS
12:10 14:00 SGN-HPH VN1188 CLS
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 CLS
12:30 13:30 SGN-HAN BL796 CLS
12:30 --:-- SGN-SIN SQ177 CLS
12:30 12:50 SGN-DAD VN124 CLS
12:40 --:-- SGN-KUL AK529 G1-3 CLS
12:40 --:-- SGN-CXR VN1346 CLS
12:50 --:-- SGN-VCS 0V8079 CLS
12:50 13:10 SGN-PQC BL265 CLS
12:50 --:-- SGN-TPE BR392 CLS
12:50 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K CLS
12:55 --:-- SGN-PVG CZ6078 CLS
13:00 --:-- SGN-UIH VN1396 CLS
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 CLS
13:10 --:-- SGN-BKK BL661 CLS
13:15 13:50 SGN-HUI VJ306 I-J-K CLS
13:15 --:-- SGN-PQC VN1831 CLS
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 G4-6 CLS
13:30 --:-- SGN-PEN AK1503 G7-9 CLS
13:30 14:00 SGN-TPE VJ842 E CLS
13:30 --:-- SGN-DAD VN126 CLS
13:40 --:-- SGN-REP K6825 CLS
13:45 --:-- SGN-PQC VJ329 I-J-K CLS
13:50 --:-- SGN-SIN VJ813 E CLS
13:50 --:-- SGN-THD VN1270 CLS
13:55 14:50 SGN-PQC BL267 OPN
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 CLS
13:55 --:-- SGN-DAD VJ620 I-J-K OPN
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 OPN
14:15 --:-- SGN-BWN BI382 H1-4 CLS
14:15 --:-- SGN-TBB BL328 OPN
14:25 --:-- SGN-SIN VN655 OPN
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 OPN
14:30 --:-- SGN-DAD VN128 OPN
14:30 --:-- SGN-HAN VN246 OPN
14:50 --:-- SGN-VCS 0V8067 OPN
14:50 --:-- SGN-HAN VJ122 I-J-K OPN
14:55 --:-- SGN-UIH BL254 OPN
14:55 15:25 SGN-HAN BL802 OPN
14:55 --:-- SGN-PNH QR970 E1-3 OPN
14:55 --:-- SGN-SIN TR307 H5-7 OPN
14:55 15:35 SGN-PQC VJ327 I-J-K OPN
15:00 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 OPN
15:05 --:-- SGN-KUL VN675 OPN
15:10 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K OPN
15:10 --:-- SGN-PXU VN1426 OPN
15:15 16:40 SGN-CXR BL364 OPN
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 OPN
15:25 17:10 SGN-DAD BL588 OPN
15:30 --:-- SGN-DYG VJ2552 E OPN
15:30 --:-- SGN-DAD VJ652 I-J-K OPN
15:30 16:00 SGN-HAN VN252 OPN
15:35 --:-- SGN-SIN 3K558 H8-10 OPN
15:35 --:-- SGN-HKG VJ876 E OPN
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 OPN
15:40 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
15:45 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K OPN
15:45 --:-- SGN-PQC VN1827 OPN
15:50 --:-- SGN-CXR BL362 OPN
15:50 --:-- SGN-DMK FD655 G1-3 OPN
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 OPN
15:55 --:-- SGN-PNH VN920 OPN
16:00 --:-- SGN-REP K6821 OPN
16:00 17:00 SGN-CXR VN1348 OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
16:05 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K OPN
16:05 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K OPN
16:20 --:-- SGN-KUL AK523 G8-10 OPN
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 F1-4 OPN
16:20 --:-- SGN-DLI VN1384 OPN
16:20 --:-- SGN-REP VN813 OPN
16:25 --:-- SGN-DLI 0V8380 OPN
16:25 --:-- SGN-TPE VN570 OPN
16:25 --:-- SGN-SIN VN659 OPN
16:30 16:50 SGN-DAD VN132 OPN
16:30 19:35 SGN-CXR VN9360 OPN
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 OPN
16:50 --:-- SGN-DLI VN1380 CNX
16:55 --:-- SGN-VCL VJ378 I-J-K OPN
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 OPN
17:00 --:-- SGN-DLI VJ366 I-J-K OPN
17:00 17:25 SGN-DLI VN1382 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
17:05 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
17:05 17:40 SGN-HPH VJ280 I-J-K OPN
17:10 --:-- SGN-VDH BL352 OPN
17:10 --:-- SGN-HKG VN598 OPN
17:15 --:-- SGN-BKK VJ805 E OPN
17:20 --:-- SGN-SIN TR303 H8-10 OPN
17:20 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K OPN
17:45 18:40 SGN-DLI BL358 OPN
17:45 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:45 --:-- SGN-REP LQ661 OPN
17:45 --:-- SGN-PQC VN7825 OPN
17:50 --:-- SGN-PQC VN1829 OPN
17:50 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
17:55 --:-- SGN-THD BL490 OPN
17:55 18:45 SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
18:00 15:30 SGN-HPH VN1192 CLS
18:00 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
18:00 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:15 18:55 SGN-DAD BL592 OPN
18:20 21:25 SGN-HAN BL806 OPN
18:30 --:-- SGN-VII BL528 OPN
18:30 --:-- SGN-PNH K6813 OPN
18:30 --:-- SGN-HAN-IST TK168 G1-7 OPN
18:35 --:-- SGN-HUI VJ312 I-J-K OPN
18:45 --:-- SGN-HPH BL518 OPN
18:50 --:-- SGN-CXR VN1350 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:10 --:-- SGN-KMG MU2586 OPN
19:15 21:00 SGN-PQC BL273 OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 E1-8 OPN
19:20 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K OPN
19:25 --:-- SGN-HAN VJ180 I-J-K OPN
19:25 --:-- SGN-SIN VN653 OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:30 --:-- SGN-HUI VN1378 OPN
19:30 --:-- SGN-DAD VN7146 OPN
19:35 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:40 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
19:40 --:-- SGN-THD VJ250 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-BMV VN1414 OPN
19:55 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:10 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K OPN
20:15 --:-- SGN-DAD VN7118 OPN
20:20 20:50 SGN-HAN BL812 OPN
20:20 --:-- SGN-HPH VJ286 I-J-K OPN
20:25 --:-- SGN-AUH EY440 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 F1-3 OPN
20:45 --:-- SGN-HUI VJ310 I-J-K OPN
20:50 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
21:00 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:10 --:-- SGN-KUL AK525 F5-7 OPN
21:10 --:-- SGN-DAD BL596 OPN
21:10 --:-- SGN-HAN VJ156 I-J-K OPN
21:10 22:05 SGN-DAD VJ632 I-J-K OPN
21:20 --:-- SGN-MEL VN781 OPN
21:30 --:-- SGN-DAD VN7122 OPN
21:35 21:50 SGN-HAN BL816 OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 F8-10 OPN
21:40 --:-- SGN-SIN 3K552 E1-3 OPN
21:50 --:-- SGN-HAN VJ148 I-J-K OPN
22:00 --:-- SGN-HKG LD562 OPN
22:10 22:50 SGN-HAN BL814 OPN
22:15 --:-- SGN-DAD VN7130 OPN
22:20 22:30 SGN-ICN VJ864 G OPN
22:25 --:-- SGN-HPH VJ282 I-J-K OPN
22:30 --:-- SGN-SZX 8F782 OPN
22:30 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
22:35 --:-- SGN-MEL JQ64 H5-10 OPN
22:35 --:-- SGN-ICN TW122 H1-4 OPN
22:45 --:-- SGN-CAN BL612 OPN
22:50 --:-- SGN-CDG VN11 OPN
22:55 --:-- SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
23:25 --:-- SGN-HND JL70 OPN
23:30 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:45 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 E OPN
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 F1-10 CLS
00:15 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:15 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:20 --:-- SGN-FUK VN350 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:50 --:-- SGN-TPE BR382 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 E1-4 CLS
02:05 --:-- SGN-TPE VN572 CLS
02:25 --:-- SGN-HKG CX3242 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CLS
02:35 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:40 --:-- SGN-CKG OQ2396 CLS
03:30 --:-- SGN-ICN OZ392 CNX
04:45 --:-- SGN-HKG HX569 CLS
04:45 10:25 SGN-DOH QR8971 CLS
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:30 --:-- DAD-MFM NX871 CLS
00:30 --:-- DAD-NRT VN6316 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
01:30 --:-- DAD-KIX VN9306 CLS
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 CLS
03:00 --:-- DAD-ICN 7C2908 CLS
03:05 --:-- DAD-ICN ZE596 CLS
04:55 --:-- DAD-SGN BL593 CLS
05:10 --:-- DAD-SGN VJ647 21-32 CLS
05:50 --:-- DAD-SGN VJ621 21-32 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VJ649 21-32 CLS
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
06:30 --:-- DAD-HAN VN160 CLS
07:00 --:-- DAD-BMV VN1915 CLS
07:05 --:-- DAD-HAN VJ512 21-32 CLS
07:05 --:-- DAD-SGN VJ633 21-32 CLS
07:45 --:-- DAD-HAN VN7196 CLS
07:55 --:-- DAD-HAN BL548 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL581 CLS
08:15 --:-- DAD-HAN VN166 CLS
08:20 --:-- DAD-HAN VN7152 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 21-32 CLS
08:45 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
09:10 --:-- DAD-MFM NX869 CLS
09:15 --:-- DAD-TPE BL162 CLS
09:15 --:-- DAD-HAN VN158 CLS
09:40 --:-- DAD-SGN VJ627 21-32 CLS
09:45 10:20 DAD-SGN VJ631 21-32 CLS
09:50 --:-- DAD-HKG KA221 24-28 CLS
10:00 --:-- DAD-SGN BL583 OPN
10:15 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:30 --:-- DAD-HAN VN168 CLS
10:55 11:25 DAD-HAN VJ510 21-32 CLS
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 30-36 CLS
11:10 --:-- DAD-MFM VJ8892 17-19 CLS
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 6-9 CLS
11:30 --:-- DAD-HAN VJ528 21-32 CLS
11:45 --:-- DAD-SGN VN121 CLS
11:45 --:-- DAD-HAN VN170 CLS
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 2-4 CLS
11:50 --:-- DAD-SWA VJ8585 41-42 CLS
11:55 --:-- DAD-VCA VJ701 21-32 CLS
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 27-29 CLS
12:05 --:-- DAD-HAN VJ520 21-32 CLS
12:15 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:15 --:-- DAD-CXR VN1945 CLS
12:30 --:-- DAD-NKG VJ8858 38-40 CLS
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 24-26 CLS
12:40 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
13:00 --:-- DAD-SGN BL585 OPN
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 CLS
13:30 --:-- DAD-SGN VN7139 CLS
13:35 --:-- DAD-SIN MI637 CLS
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 32-35 CLS
13:40 15:10 DAD-PUS 7C2956 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
14:15 --:-- DAD-HAN VN174 CLS
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
14:40 --:-- DAD-HAN VJ532 21-32 OPN
14:45 --:-- DAD-NNG VJ8226 36-38 OPN
14:45 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:45 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
14:55 --:-- DAD-PVG VN528 CNX
15:00 --:-- DAD-SGN VN7125 OPN
15:30 --:-- DAD-ICN KE462 OPN
15:30 --:-- DAD-KMG MU2582 OPN
15:45 --:-- DAD-KUL AK641 41-43 OPN
15:45 --:-- DAD-SGN VN129 OPN
15:45 --:-- DAD-HAN VN182 OPN
16:10 --:-- DAD-HGH VN550 OPN
16:30 --:-- DAD-HAN BL552 OPN
16:35 --:-- DAD-SGN VJ625 21-32 OPN
16:45 --:-- DAD-VCA VJ705 21-32 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
16:55 --:-- DAD-HGH VJ8790 32-34 OPN
17:15 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
17:15 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
17:20 --:-- DAD-SGN BL587 OPN
17:25 --:-- DAD-SGN VJ651 21-32 OPN
17:30 --:-- DAD-DMK FD639 38-40 OPN
18:05 --:-- DAD-HAN VJ514 21-32 OPN
18:10 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:15 --:-- DAD-CTU VN546 OPN
18:30 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:45 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
18:50 --:-- DAD-HAN BL558 OPN
19:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
19:30 --:-- DAD-HAN VJ534 21-32 OPN
19:40 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
20:10 --:-- DAD-SGN BL595 OPN
20:20 --:-- DAD-SIN 3K542 41-44 OPN
20:30 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:45 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
20:55 --:-- DAD-HAN VJ508