Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:10 00:30 HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
00:20 --:-- HAN-PUS TW154 D9-D12 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT VN310 G1-G12 CLS
00:25 --:-- HAN-NGO VN346 G1-G12 CLS
00:40 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A10 CLS
00:40 --:-- HAN-PUS VN426 F1-F12 CLS
00:45 --:-- HAN-KIX VN330 G1-G12 CLS
00:55 --:-- HAN-NRT VJ932 E9-E12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982 B9-B12 CLS
01:20 --:-- HAN-MNL 5J745 D1-D5 CLS
01:20 01:30 HAN-ICN ZE542 C1-C4 CLS
01:40 --:-- HAN-KIX VJ938 E5-E8 CLS
01:45 --:-- HAN-ICN VJ960 C5-C9 CLS
01:50 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:50 --:-- HAN-CAN OZ934 CLS
01:55 --:-- HAN-TAE TW142 F7-F12 CLS
01:55 --:-- HAN-FUK VN356 G1-G12 CLS
02:00 --:-- HAN-BKK CHSVR881 CLS
02:40 --:-- HAN-ICN TW146 F7-F12 CLS
03:00 --:-- HAN-PUS BX730 B1-B4 CLS
03:00 --:-- HAN-DEL KE9575 CLS
03:30 --:-- HAN-CAN ZH9090 A1-A4 CLS
03:40 --:-- HAN-ICN KJ512 CLS
04:00 --:-- HAN-AUH EY972 CLS
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
04:20 --:-- HAN-SZX ZH9088 A5-A8 CLS
05:45 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 CLS
05:50 --:-- HAN-SGN VJ123 A05-14 CLS
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN161 A25-32 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 CLS
06:05 --:-- HAN-CAN CZ490 CLS
06:15 --:-- HAN-SGN VJ135 A05-14 CLS
06:30 --:-- HAN-TBB VJ449 E24-33 CLS
06:30 --:-- HAN-VCA VN1203 A25-32 CLS
06:35 --:-- HAN-UIH VJ433 E24-33 CLS
06:45 --:-- HAN-VCA VJ461 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A20-23 CLS
07:00 --:-- HAN-CXR QH1413 A15-19 CLS
07:00 --:-- HAN-BMV VJ491 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 CLS
07:05 --:-- HAN-PQC VJ451 E24-33 CLS
07:10 --:-- HAN-BMV VN1603 A25-32 CLS
07:15 --:-- HAN-TPE VJ940 A9-A12 CLS
07:30 --:-- HAN-PXU VJ421 E24-33 CLS
07:30 --:-- HAN-SGN VN219 B09-18 CLS
07:50 --:-- HAN-DAD QH101 A15-19 CLS
07:55 --:-- HAN-CXR VJ773 E24-33 CLS
07:55 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 CLS
08:00 --:-- HAN-DLI BL243 E10-16 CLS
08:00 --:-- HAN-SUB CHVHIEJ OPN
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 CLS
08:15 --:-- HAN-SGN VJ115 A05-14 CLS
08:20 --:-- HAN-SGN BL753 E10-16 CLS
08:25 --:-- HAN-TPE VN576 G1-G12 CLS
08:35 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN VJ129 A05-14 CLS
08:40 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 CLS
08:50 --:-- HAN-PEN AK619 D9-D12 CLS
08:50 --:-- HAN-SGN VJ153 A05-14 CLS
08:55 --:-- HAN-SGN BL755 E10-16 CLS
08:55 09:10 HAN-VDH QH1241 A15-19 CLS
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 C4-C12 CLS
09:00 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 CLS
09:00 --:-- HAN-PQC VN1233 A25-32 CLS
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 CLS
09:10 --:-- HAN-HKG OZ952 CLS
09:10 09:10 HAN-HUI VN1543 A25-32 CLS
09:15 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 CLS
09:15 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 CLS
09:20 --:-- HAN-DAD BL639 E10-16 CLS
09:30 --:-- HAN-DAD VN165 A25-32 CLS
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 CLS
09:35 09:50 HAN-VTE VN921 G1-G12 CLS
09:45 --:-- HAN-SGN VJ117 A05-14 CLS
09:50 --:-- HAN-SGN VJ137 A05-14 CLS
10:00 --:-- HAN-HLG HA601 E09-09 CLS
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 B09-18 CLS
10:05 --:-- HAN-PEK VN512 G1-G12 CLS
10:10 --:-- HAN-HLG HA605 E09-18 CLS
10:10 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 CLS
10:15 --:-- HAN-CXR VN1557 A25-32 CLS
10:20 --:-- HAN-HKG CHATG4482 CNX
10:30 --:-- HAN-LPQ QV316 F1-F2 CLS
10:30 --:-- HAN-DMK SL181 A9-A12 CLS
10:30 --:-- HAN-HUI VJ569 E24-33 CLS
10:30 --:-- HAN-SGN VN229 B09-18 CLS
10:30 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 CLS
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 CLS
10:35 --:-- HAN-SGN VJ139 A05-14 CLS
10:35 --:-- HAN-ICN VN414 G1-G12 CLS
10:40 --:-- HAN-SIN VN661 G1-G12 CLS
10:45 --:-- HAN-SVO SU291 B1-B9 CLS
10:45 --:-- HAN-DAD VJ517 E24-33 CLS
10:45 --:-- HAN-AAN VN9885 G1-G12 CLS
10:50 --:-- HAN-HKG KA296 D1-D5 CLS
10:50 11:05 HAN-VCA VJ463 E24-33 CLS
11:00 --:-- HAN-SGN VJ133 A05-14 CLS
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 CLS
11:10 --:-- HAN-DIN 0V8202 A20-23 CNX
11:10 --:-- HAN-DAD VN171 A25-32 CLS
11:20 --:-- HAN-VCA VN1205 A25-32 CLS
11:20 --:-- HAN-DLI VN1577 B09-18 CLS
11:35 11:50 HAN-TPE CI792 D6-D12 CLS
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 C9-C12 CLS
11:45 --:-- HAN-CXR VJ779 E24-33 CLS
11:50 --:-- HAN-BKK CHSVR755 CLS
11:50 --:-- HAN-PQC VN1237 A25-32 CLS
12:00 --:-- HAN-DAD QH105 A15-19 CLS
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 B09-18 CLS
12:05 --:-- HAN-SGN BL765 E10-16 CLS
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C8 CLS
12:15 --:-- HAN-BMV QH1401 A15-19 CLS
12:15 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 CLS
12:35 --:-- HAN-SGN BL759 E10-16 CLS
12:35 --:-- HAN-TPE BR398 B1-B5 CLS
12:35 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 CLS
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E9 CLS
12:35 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 CLS
12:40 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 CLS
12:45 --:-- HAN-SGN BL767 E10-16 CLS
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 E11-E12 CLS
12:50 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 CLS
12:50 13:10 HAN-UIH VJ435 E24-33 CLS
12:50 --:-- HAN-LPQ VN931 G1-G12 CLS
12:55 --:-- HAN-CTU VN552 G1-G12 CLS
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 CLS
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 CLS
13:05 --:-- HAN-RMQ VJ948 A9-A12 CLS
13:10 --:-- HAN-SGN BL769 E10-16 CLS
13:15 13:30 HAN-SGN VJ191 A05-14 CLS
13:30 14:00 HAN-SGN VJ147 A05-14 CLS
13:30 --:-- HAN-CXR VN1553 A25-32 CLS
13:35 14:15 HAN-SGN VJ145 A05-14 CLS
14:00 14:30 HAN-UIH QH1213 A15-19 CLS
14:00 --:-- HAN-DAD VN175 A25-32 CLS
14:00 --:-- HAN-SGN VN239 B09-18 CLS
14:05 14:20 HAN-TPE VJ942 B6-B9 CLS
14:15 --:-- HAN-DIN 0V8204 A20-23 CLS
14:30 --:-- HAN-SGN VN243 B09-18 CLS
14:45 --:-- HAN-SGN BL771 E10-16 CLS
14:45 --:-- HAN-KHH VJ946 B9-B12 CLS
14:50 --:-- HAN-KUL AK513 A5-A8 CLS
14:50 --:-- HAN-PQC VJ457 E24-33 CLS
14:55 15:30 HAN-SGN VJ167 A05-14 CLS
14:55 --:-- HAN-HUI VN1547 A25-32 CLS
15:00 --:-- HAN-ICN KE484 C1-C8 CLS
15:00 --:-- HAN-SGN VJ1173 A05-14 CLS
15:00 15:15 HAN-SGN VJ149 A05-14 CLS
15:00 --:-- HAN-SGN VN247 B09-18 CLS
15:05 --:-- HAN-VCL VJ415 E24-33 CLS
15:05 --:-- HAN-REP VN837 G1-G12 CLS
15:15 --:-- HAN-DAD VN177 A25-32 CLS
15:20 --:-- HAN-CNX FD871 A9-A12 CLS
15:25 16:50 HAN-SGN VJ197 A05-14 CLS
15:25 --:-- HAN-KUL VN681 G1-G12 CLS
15:30 --:-- HAN-SGN VN249 B09-18 CLS
15:30 --:-- HAN-BKK VN613 G1-G12 CLS
15:40 --:-- HAN-HND NH858 E1-E7 CLS
15:40 --:-- HAN-SGN VJ109 A05-14 CLS
15:45 --:-- HAN-CAN CZ8316 F9-F12 CLS
16:00 --:-- HAN-HKG HX529 A8-A12 CLS
16:00 --:-- HAN-SGN VN253 B09-18 CLS
16:05 16:30 HAN-SGN VJ189 A05-14 CLS
16:05 --:-- HAN-UIH VN1625 A25-32 CLS
16:10 16:45 HAN-SZX CZ8470 F5-F8 CLS
16:10 --:-- HAN-PQC QH1631 CNX
16:10 --:-- HAN-REP ZA214 D9-D12 CLS
16:20 16:35 HAN-DAD VJ515 E24-33 OPN
16:30 --:-- HAN-REP VJ957 C9-C12 CLS
16:30 --:-- HAN-DAD VN181 A25-32 CLS
16:30 --:-- HAN-SGN VN257 B09-18 CLS
16:30 --:-- HAN-RGN VN957 G1-G12 CLS
16:35 --:-- HAN-CXR VN1565 A25-32 CLS
16:35 --:-- HAN-PXU VN1613 A25-32 OPN
16:40 --:-- HAN-VTE QV312 F1-F3 CLS
16:45 --:-- HAN-SGN QH203 A15-19 OPN
17:00 --:-- HAN-SGN VN259 B09-18 OPN
17:00 --:-- HAN-REP VN839 G1-G12 OPN
17:05 --:-- HAN-DAD QH103 A15-19 OPN
17:10 17:40 HAN-DAD VJ519 E24-33 OPN
17:35 --:-- HAN-TPE VN578 G1-G12 OPN
17:40 --:-- HAN-VDH 0V8593 A20-23 OPN
17:40 --:-- HAN-SGN BL779 E10-16 OPN
17:45 --:-- HAN-IST TK166 A1-A8 OPN
17:50 --:-- HAN-REP VN835 G1-G12 OPN
18:00 --:-- HAN-TPE CI6880 OPN
18:00 --:-- HAN-SGN VN263 B09-18 OPN
18:15 19:00 HAN-SGN BL761 E10-16 OPN
18:20 --:-- HAN-SGN VJ195 A05-14 OPN
18:25 --:-- HAN-SIN SQ187 E1-E8 OPN
18:30 --:-- HAN-DOH QR977 B3-B12 OPN
18:30 --:-- HAN-DLI VJ407 E24-33 OPN
18:30 --:-- HAN-SGN VN267 B09-18 OPN
18:35 18:35 HAN-DAD VN185 A25-32 OPN
18:40 --:-- HAN-TPE CI794 D8-D12 OPN
18:40 --:-- HAN-DAD VJ545 E24-33 OPN
18:40 --:-- HAN-VII VN1715 A25-32 OPN
18:50 --:-- HAN-VCA VN1207 A25-32 OPN
19:00 --:-- HAN-DAD VJ537 E24-33 OPN
19:00 --:-- HAN-SGN VN269 B09-18 OPN
19:10 --:-- HAN-LPQ QV314 F1-F2 OPN
19:10 --:-- HAN-DAD VJ531 E24-33 OPN
19:10 19:10 HAN-HUI VN1545 A25-32 OPN
19:10 --:-- HAN-KHH VN586 G1-G12 OPN
19:25 --:-- HAN-SGN QH2231 CNX
19:50 --:-- HAN-HKG KA294 D1-D5 OPN
20:00 --:-- HAN-SGN CHVNA268 OPN
20:00 --:-- HAN-SGN QH2205 A15-19 OPN
20:00 --:-- HAN-SGN VN279 B09-18 OPN
20:10 --:-- HAN-SGN VJ163 A05-14 OPN
20:20 --:-- HAN-SGN VJ183 A05-14 OPN
20:25 --:-- HAN-BKK TG565 E1-E8 OPN
20:35 --:-- HAN-HKG CX2048 OPN
20:50 --:-- HAN-DMK FD645 B1-B5 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN BL787 E10-16 OPN
21:00 --:-- HAN-DAD VN187 B09-18 OPN
21:00 --:-- HAN-SGN VN285 B09-18 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN QH207 A15-19 OPN
21:15 --:-- HAN-DMK SL185 A1-A5 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN VJ185 A05-14 OPN
21:25 --:-- HAN-SGN VJ193 A05-14 OPN
21:30 --:-- HAN-SGN VN287 B09-18 OPN
21:35 --:-- HAN-SGN BL791 CNX
21:35 --:-- HAN-DEL TK6563 OPN
21:35 --:-- HAN-SGN VJ119 A05-14 OPN
21:35 --:-- HAN-SGN VJ173 A05-14 OPN
21:40 --:-- HAN-SGN BL795 E10-16 OPN
22:00 --:-- HAN-SGN VJ177 A05-14 OPN
22:20 --:-- HAN-SGN BL793 OPN
22:30 --:-- HAN-HKG 8K525 OPN
22:50 --:-- HAN-SGN BL797 E10-16 OPN
23:00 --:-- HAN-ICN KE680 C1-C8 OPN
23:00 --:-- HAN-MFM NX897 A10-A12 OPN
23:00 --:-- HAN-HKG RH318 OPN
23:15 --:-- HAN-ICN VJ962 B8-B12 OPN
23:30 --:-- HAN-CAN BL150 E10-E12 OPN
23:30 --:-- HAN-CAN FX6002 OPN
23:30 --:-- HAN-CDG VN19 E1-E12 OPN
23:35 --:-- HAN-ICN VN416 F1-F12 OPN
23:50 --:-- HAN-ICN OZ734 D1-D8 OPN
23:55 --:-- HAN-FRA VN37 E1-E12 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 00:24 SGN-HAN BL792. CLS
00:10 01:08 SGN-HAN VJ160 CLS
00:10 00:20 DAD-HAN VJ532 CLS
00:20 00:44 ICN-HAN 7C2803 CLS
00:20 00:41 ICN-HAN ZE541 CLS
00:25 01:45 SGN-HAN VJ170 CLS
00:30 01:07 ICN-HAN OZ933 CLS
00:35 00:14 MNL-HAN 5J744 CLS
00:40 01:32 SGN-HAN VJ194 CLS
00:55 00:56 TAE-HAN TW141 CLS
00:55 01:24 CXR-HAN VJ778 CLS
01:00 01:16 CGQ-HAN CHSVR881 CLS
01:00 00:50 CGP-HAN EY981 CLS
01:30 01:46 ICN-HAN KE9575 CLS
01:40 01:08 PUS-HAN BX739 CLS
01:40 01:56 ICN-HAN TW145 CLS
01:40 02:12 SGN-HAN VJ186 CLS
01:40 02:23 CXR-HAN VJ776 CLS
02:00 01:32 CAN-HAN ZH9089 CLS
02:05 03:14 ICN-HAN KJ511 CLS
02:20 02:23 ICN-HAN KE361 CLS
02:20 02:54 SGN-HAN VJ116 CLS
02:20 01:33 SZX-HAN ZH9087 CLS
02:45 02:40 ICN-HAN OZ951 CLS
04:35 04:44 SGN-HAN CZ490 CLS
05:20 04:47 LHR-HAN VN54 CLS
06:30 05:55 CDG-HAN VN18 CLS
06:50 06:15 CAN-HAN FX6001 CLS
07:25 06:37 DOH-HAN QR968 CLS
07:35 07:48 SGN-HAN BL744 CLS
07:35 --:-- SGN-HAN VJ120 CNX
07:40 07:42 SGN-HAN VJ1182 CLS
07:55 08:08 DME-HAN VN64 CLS
08:00 08:26 SGN-HAN QH202 CLS
08:05 08:13 SGN-HAN VJ176 CLS
08:05 08:12 SGN-HAN VN208 CLS
08:15 08:12 KUL-HAN AK516 CLS
08:20 07:43 PEN-HAN AK618 CLS
08:20 08:09 DAD-HAN VJ516 CLS
08:20 08:13 CXR-HAN VN1552 CLS
08:25 08:45 SGN-HAN BL748 CLS
08:30 07:47 BKK-HAN 8K523 CLS
08:45 09:07 SGN-HAN BL750 CLS
08:45 08:35 DMK-HAN FD642 CLS
09:05 08:46 VCA-HAN VN1200 CLS
09:05 08:44 SGN-HAN VN216 CLS
09:10 08:50 SVO-HAN SU290 CLS
09:10 09:14 SGN-HAN VJ1184 CLS
09:15 09:33 SGN-HAN VJ124 CLS
09:20 09:13 VII-HAN 0V8312 CLS
09:20 09:06 DAD-HAN VN158 CLS
09:30 09:54 ICN-HAN VJ963 CLS
09:35 09:49 BKK-HAN TG560 CLS
09:35 09:27 SGN-HAN VN218 CLS
09:45 09:30 DMK-HAN SL180 CLS
09:50 09:55 HKG-HAN KA297 CLS
09:50 09:40 LPQ-HAN QV315 CLS
09:50 09:40 TPE-HAN VN579 CLS
10:00 10:08 SGN-HAN VJ128 CLS
10:05 10:07 SGN-HAN VN220 CLS
10:15 10:31 DLI-HAN VJ408 CLS
10:15 10:08 UIH-HAN VJ432 CLS
10:25 10:30 TBB-HAN VJ448 CLS
10:25 10:10 KHH-HAN VN587 CLS
10:30 10:34 SGN-HAN CHVNA268 CLS
10:35 10:51 TPE-HAN CI791 CLS
10:40 10:55 SGN-HAN VN224 CLS
10:45 10:44 CAN-HAN CZ3049 CLS
11:05 11:11 ICN-HAN KE479 CLS
11:05 11:28 PUS-HAN VJ981 CLS
11:05 11:18 SGN-HAN VN7220 CLS
11:10 11:43 HRB-HAN CHSVR755 CLS
11:10 11:24 ICN-HAN OZ727 CLS
11:10 11:12 PXU-HAN VJ422 CLS
11:10 11:03 BMV-HAN VN1602 CLS
11:10 10:58 SGN-HAN VN226 CLS
11:15 11:28 CXR-HAN QH1414 CLS
11:20 11:07 DAD-HAN QH102 CLS
11:25 11:54 SGN-HAN BL756 CLS
11:25 11:13 VCA-HAN VN1202 CLS
11:30 11:48 VDH-HAN QH1242 CLS
11:35 11:45 TPE-HAN BR397 CLS
11:40 11:32 SIN-HAN SQ176 CLS
11:40 11:48 SGN-HAN VN228 CLS
11:45 11:49 PQC-HAN VJ450 CLS
11:50 11:41 DAD-HAN VN160 CLS
12:00 12:25 SGN-HAN BL758 CLS
12:00 12:03 KUL-HAN MH752 CLS
12:00 11:50 CNX-HAN PG995 CLS
12:05 12:10 KUL-HAN OD571 CLS
12:10 12:13 DLI-HAN BL242 CLS
12:10 12:14 SGN-HAN VN230 CLS
12:15 12:37 DAD-HAN VJ510 CLS
12:20 12:05 HUI-HAN VN1542 CLS
12:30 12:32 DXB-HAN EK394 CLS
12:30 12:45 SIN-HAN QH668 CLS
12:35 12:36 DAD-HAN BL638 CLS
12:40 12:59 DAD-HAN VJ520 CLS
12:50 13:21 DAD-HAN VN170 CLS
12:55 13:32 SGN-HAN VJ138 CLS
13:05 13:08 ICN-HAN KE483 CLS
13:05 13:43 SGN-HAN VJ140 CLS
13:05 13:11 KIX-HAN VJ939 CLS
13:10 13:06 HND-HAN NH857 CLS
13:10 12:34 SGN-HAN VN232 CLS
13:10 13:18 PUS-HAN VN427 CLS
13:15 13:12 HKG-HAN HX528 CLS
13:25 13:18 ICN-HAN VN417 CLS
13:30 13:55 HLG-HAN HA602 CLS
13:30 13:06 DOH-HAN QR976 CLS
13:30 14:15 HUI-HAN VJ568 CLS
13:30 13:21 FUK-HAN VN357 CLS
13:45 --:-- DIN-HAN 0V8203 CNX
13:50 13:57 KIX-HAN VN331 CLS
13:55 14:09 DAD-HAN VJ536 CLS
13:55 13:46 PQC-HAN VN1232 CLS
13:55 14:12 NGO-HAN VN347 CLS
14:00 14:21 NRT-HAN VJ933 CLS
14:05 14:19 SGN-HAN BL764 CLS
14:05 14:15 SGN-HAN VN236 CLS
14:10 14:33 TPE-HAN VJ941 CLS
14:10 15:04 ICN-HAN VJ961 CLS
14:15 14:08 BKK-HAN VN610 CLS
14:20 14:15 KUL-HAN AK512 CLS
14:25 14:22 NRT-HAN VN311 CLS
14:30 13:43 FRA-HAN VN36 CLS
14:35 14:27 BMV-HAN VJ492 CLS
14:35 14:32 DAD-HAN VN172 CLS
14:40 14:45 CXR-HAN VN1556 CLS
14:40 14:40 ICN-HAN ZA214 CLS
14:45 14:28 CAN-HAN CZ8315 CLS
14:50 14:47 CNX-HAN FD870 CLS
14:50 16:27 SGN-HAN VJ198 CLS
15:05 15:24 SGN-HAN VJ108 CLS
15:05 15:00 SGN-HAN VN238 CLS
15:10 15:40 SZX-HAN CZ8469 CLS
15:25 --:-- DAD-HAN QH105 CNX
15:25 15:41 DAD-HAN QH106 CLS
15:30 16:02 SGN-HAN VJ142 CLS
15:35 15:41 VCA-HAN VJ464 CLS
15:35 15:32 TPE-HAN VN577 CLS
15:40 15:20 SIN-HAN VN662 CLS
15:45 16:14 VCA-HAN VJ462 CLS
15:45 15:44 DLI-HAN VN1576 CLS
15:45 15:31 HKG-HAN VN593 CLS
15:50 15:28 VTE-HAN QV311 CLS
15:50 15:58 DAD-HAN VN176 CLS
16:00 15:29 SGN-HAN CI6880 CLS
16:05 15:58 SGN-HAN VN242 CLS
16:15 15:38 IST-HAN TK166 CLS
16:15 16:56 VCA-HAN VN1204 CLS
16:20 16:16 BMV-HAN QH1402 CLS
16:35 17:19 SGN-HAN VJ146 OPN
16:35 17:07 UIH-HAN VJ434 OPN
16:35 16:33 SGN-HAN VN246 CLS
16:45 16:34 PQC-HAN VN1236 CLS
16:50 16:47 DIN-HAN 0V8205 CLS
17:00 16:55 HLG-HAN HA606 CLS
17:05 17:13 SGN-HAN BL770 CLS
17:05 17:21 SGN-HAN VN248 OPN
17:20 17:09 SIN-HAN VJ916 CLS
17:30 17:06 SIN-HAN SQ188 OPN
17:35 17:22 CAN-HAN VN507 OPN
17:40 --:-- SGN-HAN BL760 OPN
17:40 17:55 TPE-HAN CI793 OPN
17:40 17:31 BKK-HAN VJ902 OPN
17:45 --:-- SGN-HAN VJ154 OPN
17:50 17:37 BKK-HAN VN614 OPN
17:55 --:-- UIH-HAN QH1212 OPN
18:05 --:-- SGN-HAN VJ196 OPN
18:05 17:50 HUI-HAN VN1546 OPN
18:10 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
18:10 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
18:15 --:-- REP-HAN VN1 OPN
18:15 18:36 PVG-HAN VN531 OPN
18:25 18:00 SIN-HAN VN660 OPN
18:30 --:-- LPQ-HAN QV313 OPN
18:30 --:-- VCL-HAN VJ416 OPN
18:30 18:23 PEK-HAN VN513 OPN
18:40 --:-- SGN-HAN VN258 OPN
18:45 --:-- CTU-HAN VN553 OPN
18:50 --:-- HKG-HAN KA295 OPN
19:05 --:-- HKG-HAN CX2049 OPN
19:10 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
19:20 --:-- BKK-HAN TG564 OPN
19:25 --:-- RMQ-HAN VJ949 OPN
19:35 --:-- IKA-HAN TK6562 OPN
19:35 --:-- PQC-HAN VJ456 OPN
19:40 --:-- REP-HAN VN836 OPN
19:45 --:-- SGN-HAN VJ112 OPN
19:50 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
19:50 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VJ1172 OPN
20:05 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
20:15 --:-- LPQ-HAN VN930 OPN
20:20 --:-- SGN-HAN BL778 OPN
20:20 --:-- DMK-HAN FD644 OPN
20:25 --:-- SGN-HAN BL786 OPN
20:25 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
20:30 --:-- DAD-HAN QH104 OPN
20:30 --:-- DMK-HAN SL184 OPN
20:30 --:-- BKK-HAN VN612 OPN
20:40 20:29 SYD-HAN VN786 OPN
20:45 --:-- SGN-HAN VJ192 OPN
20:50 --:-- VDH-HAN 0V8592 OPN
20:50 --:-- SGN-HAN VJ158 OPN
20:50 --:-- KHH-HAN VJ947 OPN
20:50 --:-- REP-HAN VJ958 OPN
20:50 20:53 HND-HAN VN385 OPN
20:50 --:-- VTE-HAN VN920 OPN
20:55 --:-- PQC-HAN QH1630 CNX
21:00 --:-- SGN-HAN BL790 CNX
21:00 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
21:00 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
21:00 --:-- ICN-HAN VN415 OPN
21:05 --:-- SGN-HAN VJ168 OPN
21:10 --:-- TPE-HAN VJ943 OPN
21:10 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
21:15 --:-- SGN-HAN VJ190 OPN
21:20 --:-- RGN-HAN VN956 OPN
21:30 --:-- MFM-HAN NX898 OPN
21:35 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
21:35 --:-- SGN-HAN VN274 OPN
21:35 --:-- REP-HAN VN838 OPN
21:40 --:-- ICN-HAN KE679 OPN
21:40 --:-- HKG-HAN RH317 OPN
21:40 --:-- CXR-HAN VJ786 OPN
21:40 --:-- KUL-HAN VN680 OPN
21:50 --:-- SGN-HAN QH208 OPN
21:50 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
22:05 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
22:15 --:-- SGN-HAN BL784 OPN
22:15 --:-- REP-HAN VN834 OPN
22:20 --:-- DAD-HAN VJ532. OPN
22:20 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
22:25 --:-- ICN-HAN OZ733 OPN
22:30 --:-- SGN-HAN BL788 OPN
22:45 --:-- DLI-HAN VJ404 OPN
22:50 --:-- SGN-HAN VJ162 OPN
22:55 --:-- NRT-HAN JL751 OPN
23:05 --:-- SGN-HAN BL762 OPN
23:05 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
23:10 --:-- ICN-HAN LJ057 OPN
23:15 --:-- CAN-HAN CZ371 OPN
23:15 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
23:25 --:-- BKK-HAN BR6071 OPN
23:35 --:-- SGN-HAN VJ148 OPN
23:35 --:-- SGN-HAN VJ170. OPN
23:40 --:-- SGN-HAN VN286 OPN