Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 CLS
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 16-18 CLS
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43813 CLS
08:10 08:10 PQC-SGN VN1820 43530 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43813 CLS
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43530 CLS
10:55 11:10 PQC-SGN VJ338 16-18 CLS
11:00 11:00 PQC-VKO ZF7748 22-26 CLS
11:15 11:55 PQC-SGN VJ322 43814 CLS
11:45 11:45 PQC-SGN VN1832 43656 CLS
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43530 CLS
12:45 12:45 PQC-MXP NO279. 28-32 CLS
13:15 13:15 PQC-SGN BL312 16-18 CLS
13:30 14:30 PQC-KJA RL8756 20-24 CLS
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43718 CLS
13:45 13:45 PQC-SGN BL314 43814 CLS
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 CLS
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 CLS
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43530 CLS
15:10 15:10 PQC-SGN VN1824 43656 CLS
15:30 15:30 PQC-ICN VJ974 30-34 CLS
17:05 17:05 PQC-SGN VJ326 16-18 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 43814 OPN
17:40 17:40 PQC-SGN BL322 43687 OPN
18:00 18:00 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
18:30 18:30 PQC-SGN BL320 15-18 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:35 05:35 ICN-PQC VJ975 CLS
07:05 07:05 SGN-PQC BL305 CLS
07:10 07:10 SGN-PQC VJ321 CLS
07:30 07:30 SGN-PQC VN1821 CLS
09:00 09:00 VKO-PQC ZF7747 CLS
09:10 09:10 HAN-PQC VJ451 CLS
10:00 10:00 SGN-PQC VN1823 CLS
10:20 10:44 SGN-PQC VJ339 CLS
10:40 10:40 SGN-PQC VJ323 CLS
10:45 10:23 MXP-PQC NO279 CLS
11:00 11:00 OVB-PQC RL8797 CLS
11:05 11:05 SGN-PQC VN1833 CLS
11:10 10:57 HAN-PQC VN1233 CLS
12:40 12:40 SGN-PQC BL313 CLS
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 CLS
13:10 13:10 SGN-PQC BL315 CLS
13:10 13:10 BKK-PQC PG991 CLS
13:35 13:35 KUL-PQC AK545 CLS
14:00 13:56 HAN-PQC VN1237 CLS
14:25 14:25 SGN-PQC VJ331 CLS
14:30 14:30 SGN-PQC VN1825 CLS
16:35 16:35 SGN-PQC VJ327 CLS
16:55 17:15 HAN-PQC VJ457 CLS
17:05 17:05 SGN-PQC BL323 CLS
17:20 17:20 SGN-PQC VN1827 CLS
17:25 18:35 TSE-PQC CHEAU39S OPN
17:55 17:55 SGN-PQC BL321 OPN