Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 H1-10 CLS
00:15 --:-- SGN-HAN VJ116. I-J-K CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:30 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 02:00 SGN-KIX VJ828. I CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 J1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE B7030 A5-10 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 G1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CNX
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN BL744 CLS
05:35 --:-- SGN-HAN VJ1182 I-J-K CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL662 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN QH202 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
06:05 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HKG CX726 CLS
06:15 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
06:20 --:-- SGN-HAN BL748 CLS
06:20 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:30 06:30 SGN-HPH BL584 CLS
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:30 --:-- PQC-SGN VN1821 CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 CLS
06:45 06:45 SGN-THD BL564 CLS
06:50 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-DLI BL344 CLS
07:00 --:-- SGN-HUI BL500 CLS
07:00 --:-- SGN-HPH VJ1260 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-THD VJ238 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:05 --:-- SGN-HAN VJ1184 I-J-K CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:10 --:-- SGN-HAN VJ124 I-J-K CLS
07:15 07:15 SGN-VII BL544 CLS
07:15 --:-- SGN-CGK FX5194 CLS
07:30 --:-- SGN-HAN **VNA268 CLS
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:30 --:-- SGN-CXR VJ614 I-J-K CLS
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 CLS
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 G CLS
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-4 CLS
07:55 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VJ646 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
08:00 --:-- SGN-VCL VN1460 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:25 --:-- SGN-PXU BL440 CLS
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 I1-3 CLS
08:30 --:-- SGN-REP K6809 CLS
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
08:35 --:-- SGN-HAN VN224 CLS
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 CNX
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
09:00 --:-- SGN-ICN KE396 CLS
09:00 --:-- SGN-DAD VJ636 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G CLS
09:00 --:-- SGN-TNN VJ858 G CLS
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN7220 CLS
09:10 --:-- SGN-CDG AF253 CLS
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 CLS
09:10 --:-- SGN-VII VJ226 I-J-K CLS
09:10 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 G CLS
09:15 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 CLS
09:20 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 CLS
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 I4-6 CLS
09:25 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G CLS
09:30 --:-- SGN-DAD VN116 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 CLS
09:35 --:-- SGN-MNL PR592 CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 CLS
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 H2-4 CLS
09:55 --:-- SGN-HAN BL758 CLS
10:00 --:-- SGN-VII BL546 CLS
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:05 10:05 SGN-UIH VN1394 CLS
10:05 --:-- SGN-PQC VN1833 CLS
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K CLS
10:20 --:-- SGN-CAN VN502 CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 G CLS
10:30 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
10:35 --:-- SGN-KUL AK529 I1-3 CLS
10:35 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
10:45 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
10:50 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-BMV BL424 CLS
11:00 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VJ140 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-VII VJ216 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
11:10 --:-- SGN-HPH VN1186 CLS
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 CLS
11:15 --:-- SGN-HKT VJ809 G CLS
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 H1-4 CLS
11:20 --:-- SGN-CXR VJ696 I-J-K CLS
11:25 --:-- SGN-CXR VJ698 I-J-K CLS
11:30 --:-- SGN-BKK VJ803 G CLS
11:35 11:35 SGN-PQC BL313 CLS
11:35 --:-- SGN-VCL BL462 CLS
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 CLS
11:50 12:10 SGN-DAD VN122 CLS
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 CLS
11:55 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K CLS
12:00 12:00 SGN-DAD BL674 CLS
12:00 --:-- SGN-HAN BL764 CLS
12:00 --:-- SGN-PKZ QV516 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 CLS
12:05 12:05 SGN-PQC BL315 CLS
12:05 --:-- SGN-HUI VN1372 CLS
12:10 --:-- SGN-ICN OZ732 J1-10 CLS
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 CLS
12:15 --:-- SGN-SIN SQ177 CLS
12:15 --:-- SGN-DAD VJ624 I-J-K CLS
12:25 --:-- SGN-REP K6825 CLS
12:25 --:-- SGN-THD VJ246 I-J-K CLS
12:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
12:30 --:-- SGN-DAD VJ674 I-J-K CLS
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 CLS
12:30 --:-- SGN-THD VN1270 CLS
12:35 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K CLS
12:40 --:-- SGN-ICN VJ860 G CLS
12:45 --:-- SGN-TPE BR392 CLS
12:45 13:30 SGN-HAN VJ198 I-J-K CLS
12:45 12:45 SGN-DLI VN1384 CLS
12:55 --:-- SGN-HPH VJ282 I-J-K CLS
12:55 13:15 SGN-SIN VJ813 G CLS
13:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
13:00 --:-- SGN-HAN VJ108 I-J-K CLS
13:00 --:-- SGN-DAD VJ638 I-J-K CLS
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 CLS
13:10 --:-- SGN-BKK BL131 CLS
13:10 --:-- SGN-HAN CI6880 CLS
13:10 --:-- SGN-PVG CZ6078 CLS
13:20 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K CLS
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 I1-3 CLS
13:25 --:-- SGN-HAN VJ142 I-J-K CLS
13:30 --:-- SGN-PQC VJ331 I-J-K CLS
13:30 --:-- SGN-DAD VN126 CLS
13:30 --:-- SGN-PQC VN1825 CLS
13:35 --:-- SGN-PEN AK1503 I4-6 CLS
13:35 --:-- SGN-CXR VJ1692 I-J-K CLS
13:35 13:50 SGN-TPE VJ842 G CLS
13:45 --:-- SGN-DAD VJ630 I-J-K CLS
13:45 13:00 SGN-REP VN1 CLS
13:50 14:20 SGN-CXR VJ610 I-J-K CLS
13:55 --:-- SGN-NNG-HGH 3U8914 J1-4 CLS
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 CLS
13:55 --:-- SGN-PXU VN1426 CLS
14:00 --:-- SGN-VDO VN1286 CLS
14:00 --:-- SGN-UIH VN1396 CLS
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 CLS
14:05 --:-- SGN-TBB BL434 CLS
14:10 --:-- SGN-SIN VN655 CLS
14:25 --:-- SGN-THD VJ240 I-J-K CLS
14:25 14:25 SGN-CXR VN9340 CLS
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 CLS
14:30 --:-- SGN-HAN VN246 CLS
14:40 --:-- SGN-PNH QR970 G1-3 CLS
14:45 --:-- SGN-HUI VJ312 I-J-K CLS
14:50 --:-- SGN-SIN TR307 J5-7 CNX
14:50 --:-- SGN-HAN VJ146 I-J-K CLS
14:55 --:-- SGN-UIH BL450 CLS
14:55 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K CLS
15:00 --:-- SGN-CXR BL380 CLS
15:00 15:00 SGN-DAD BL678 CLS
15:00 --:-- SGN-HAN BL770 CLS
15:00 15:10 SGN-VDH VN1400 CLS
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 CLS
15:10 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K CLS
15:10 15:30 SGN-HKG VJ876 G CLS
15:15 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K CLS
15:20 --:-- SGN-MNL PR598 CLS
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 CLS
15:30 --:-- SGN-DLI BL350 CLS
15:30 --:-- SGN-KUL VN675 CLS
15:35 15:35 SGN-HPH BL592 CLS
15:35 --:-- SGN-HAN BL760 CLS
15:40 --:-- SGN-DAD BL680 CLS
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 CLS
15:40 16:15 SGN-HAN VJ154 I-J-K CLS
15:40 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K CLS
15:45 --:-- SGN-PNH VN920 CLS
15:50 --:-- SGN-SIN 3K558 J8-10 CLS
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 CLS
16:00 --:-- SGN-PQC BL323 CLS
16:00 --:-- SGN-HAN VJ196 I-J-K CLS
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 CLS
16:10 --:-- SGN-DLI 0V8380 CLS
16:10 --:-- SGN-KUL AK523 I8-10 CLS
16:10 --:-- SGN-PNH K6817 CLS
16:10 --:-- SGN-THD VJ250 I-J-K CLS
16:10 --:-- SGN-SIN VN659 CLS
16:15 --:-- SGN-SIN SQ183 CLS
16:15 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K CLS
16:15 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K CLS
16:15 17:05 SGN-DAD VJ634 I-J-K CLS
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 H1-4 CLS
16:20 --:-- SGN-PQC VN1827 CLS
16:20 --:-- SGN-REP VN813 CLS
16:25 --:-- SGN-DLI VJ362 I-J-K CLS
16:30 --:-- SGN-REP K6821 OPN
16:30 --:-- SGN-HUI VJ308 I-J-K CLS
16:30 --:-- SGN-DAD VN132 CLS
16:30 --:-- SGN-HAN VN258 CLS
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 CLS
16:40 --:-- SGN-CXR VN1340 CLS
16:40 16:40 SGN-CXR VN1346 CLS
16:50 --:-- SGN-PQC BL321 CLS
16:55 --:-- SGN-KMG MU2586 CLS
16:55 --:-- SGN-CXR VN1342 CLS
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 CLS
17:00 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K CLS
17:00 --:-- SGN-VII VN1266 CLS
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 CLS
17:00 --:-- SGN-TPE VN570 CLS
17:30 --:-- SGN-DAD VJ1620 I-J-K OPN
17:30 --:-- SGN-CSX YG9045 OPN
17:35 --:-- SGN-BKK VJ805 G CLS
17:40 --:-- SGN-HAN VJ112 I-J-K OPN
17:40 18:25 SGN-VCL VJ376 I-J-K OPN
17:45 --:-- SGN-DLI VN1382 OPN
17:50 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:55 --:-- SGN-VDH BL516 OPN
17:55 --:-- SGN-SIN TR303 J5-7 CLS
17:55 --:-- SGN-HAN VJ1172 I-J-K OPN
17:55 --:-- SGN-UIH VJ382 I-J-K OPN
18:00 --:-- SGN-DMK FD655 H8-10 OPN
18:00 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
18:00 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:00 --:-- SGN-CXR VN7343 OPN
18:05 --:-- SGN-CSX MF8672 J1-4 OPN
18:05 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
18:10 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
18:15 --:-- SGN-HAN BL778 OPN
18:20 --:-- SGN-HAN BL786 OPN
18:20 19:35 SGN-DAD VJ626 I-J-K OPN
18:30 --:-- SGN-VII VJ228 I-J-K OPN
18:30 --:-- SGN-CXR VN1358 OPN
18:40 --:-- SGN-PNH K6813 OPN
18:40 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
18:40 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
18:45 --:-- SGN-HAN VJ158 I-J-K OPN
18:50 --:-- SGN-THD VJ248 I-J-K OPN
18:55 --:-- SGN-THD BL576 OPN
18:55 18:55 SGN-HPH BL594 OPN
18:55 --:-- SGN-HAN BL790 OPN
18:55 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-BMV VN1416 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HPH VJ1262 I-J-K OPN
19:10 --:-- SGN-HAN VJ190 I-J-K OPN
19:10 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 G1-8 OPN
19:15 --:-- SGN-DLI VJ366 I-J-K OPN
19:20 --:-- SGN-VII BL556 OPN
19:25 19:35 SGN-REP VN815 OPN
19:30 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
19:30 --:-- SGN-DAD VJ632 I-J-K OPN
19:30 --:-- SGN-HAN VN274 OPN
19:30 --:-- SGN-CXR VN9342 OPN
19:35 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-DAD BL686 OPN
19:40 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:40 --:-- SGN-HAN QH208 OPN
19:50 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
20:00 --:-- SGN-CXR VJ1690 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-CXR VJ690 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-HPH VN1194 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:10 --:-- SGN-HAN BL784 OPN
20:10 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:10 20:10 SGN-DAD VN140 OPN
20:15 --:-- SGN-KUL AK525 H4-6 OPN
20:25 --:-- SGN-HAN BL788 OPN
20:35 --:-- SGN-BWN BI384 J5-8 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 H8-10 OPN
20:45 --:-- SGN-HAN VJ162 I-J-K OPN
21:00 --:-- SGN-HAN BL762 OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
21:05 21:40 SGN-HUI VJ306 I-J-K OPN
21:10 --:-- SGN-SIN 3K552 J1-3 OPN
21:10 --:-- SGN-HPH VJ286 I-J-K OPN
21:15 --:-- SGN-DAD VJ650 I-J-K OPN
21:20 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:25 21:25 SGN-MEL VN781 OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VJ148 I-J-K OPN
21:30 22:15 SGN-HAN VJ170 I-J-K OPN
21:30 --:-- SGN-DAD VJ644 I-J-K OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VN286 OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 H1-3 OPN
21:40 --:-- SGN-IST TK166 I1-7 OPN
21:50 --:-- SGN-MNL 5J754 OPN
21:50 --:-- SGN-HKG LD562 OPN
21:50 --:-- SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
22:00 --:-- SGN-HAN BL792 OPN
22:05 --:-- SGN-HAN VJ186 I-J-K OPN
22:05 --:-- SGN-DAD VN114 OPN
22:15 --:-- SGN-ICN VJ864 I OPN
22:20 --:-- SGN-DAD VJ648 I-J-K OPN
22:45 --:-- SGN-CAN BL154 OPN
22:55 --:-- SGN-DLI VJ364 I-J-K OPN
23:05 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
23:05 --:-- SGN-HAN VJ110 I-J-K OPN
23:10 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:30 --:-- SGN-FRA VN31 OPN
23:50 --:-- SGN-HND JL70 OPN
23:50 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 G OPN
00:20 00:50 SGN-KIX VN320 CLS
00:25 --:-- SGN-LHR VN51 CLS
00:30 --:-- SGN-FUK VN350 CLS
01:35 --:-- SGN-MNL Z2295 G8-10 CLS
02:00 --:-- SGN-SYD JQ62 J5-10 CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 CNX
02:35 --:-- SGN-HAN-CAN CZ490 CLS
02:35 --:-- SGN-MWX VN9406 CLS
04:25 --:-- SGN-SVO RU234 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- WUH-SGN CZ8317 CLS
00:05 --:-- NRT-SGN NH833 CLS
00:10 01:35 HAN-SGN VJ177. CLS
00:25 --:-- MNL-SGN 5J751 CLS
00:30 00:40 ICN-SGN TW121 CLS
00:35 00:44 DAD-SGN VJ641. CLS
00:40 --:-- PEK-SGN CA903 CLS
00:45 --:-- HKG-SGN HX538 CLS
00:45 00:59 HAN-SGN VJ179. CLS
00:45 00:55 CXR-SGN VJ611. CLS
00:55 00:55 CXR-SGN VJ691. CLS
01:00 01:20 ICN-SGN 7C4703 CLS
01:05 01:55 CXR-SGN VJ697. CLS
01:10 --:-- PVG-SGN MU281 CLS
01:10 02:35 HUI-SGN VJ315. CLS
01:25 --:-- CAN-SGN CZ6089 CNX
02:50 03:41 HAN-SGN VJ155. CLS
05:15 05:20 HKG-SGN LD561 CLS
05:15 --:-- CXR-SGN VN9347 CLS
05:40 --:-- PEK-SGN CZ6041 CLS
05:45 --:-- CAN-SGN BL155 CLS
05:45 --:-- CAN-SGN FX5194 CLS
05:50 --:-- HND-SGN JL79 CLS
05:50 --:-- CXR-SGN VN9341 CLS
06:00 05:50 CXR-SGN VJ1689 CLS
06:00 05:30 CXR-SGN VJ607 CLS
07:00 --:-- SIN-SGN KE395 CLS
07:10 --:-- CDG-SGN AF258 CLS
07:10 --:-- CXR-SGN VN1341 CLS
07:20 07:10 CXR-SGN VJ603 CLS
07:25 07:18 DAD-SGN VJ633 CLS
07:40 07:35 PQC-SGN VJ328 CLS
07:55 --:-- HAN-SGN BL747 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
08:00 07:35 JHB-SGN AK1490 CLS
08:00 07:43 HAN-SGN VJ123 CLS
08:05 08:10 DLI-SGN VJ361 CLS
08:05 --:-- CXR-SGN VN9351 CLS
08:10 08:16 VKG-SGN 0V8002 CLS
08:10 --:-- VII-SGN VN1261 CLS
08:10 --:-- HAN-SGN VN209 CLS
08:15 --:-- SIN-SGN 3K555 CNX
08:15 --:-- CXR-SGN VN1343 CLS
08:15 10:00 VCA-SGN VN7205 CLS
08:20 --:-- VCS-SGN 0V8050 CLS
08:25 08:10 HAN-SGN VJ135 CLS
08:30 --:-- CAH-SGN 0V8060 CLS
08:30 08:25 SIN-SGN TR304 CLS
08:35 08:51 MNL-SGN PR591 CLS
08:35 08:24 CXR-SGN VJ617 CLS
08:35 08:15 HPH-SGN VN1181 CLS
08:45 --:-- PQC-SGN BL304 CLS
08:50 08:36 PQC-SGN VJ320 CLS
08:50 09:05 TPE-SGN VJ841 CLS
08:55 08:29 KUL-SGN AK520 CLS
09:00 09:10 TBB-SGN VJ207 CLS
09:05 09:05 DMK-SGN DD3210 CLS
09:05 09:05 UIH-SGN VJ381 CLS
09:10 --:-- HAN-SGN VN217 CLS
09:15 --:-- DLI-SGN BL345 CLS
09:15 09:12 DMK-SGN FD656 CLS
09:15 09:03 BKK-SGN TG550 CLS
09:15 --:-- PQC-SGN VN1820 CLS
09:20 --:-- DAD-SGN BL663 CLS
09:25 09:12 HUI-SGN VJ303 CLS
09:25 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
09:30 09:28 VCL-SGN VJ371 CLS
09:35 --:-- KHH-SGN VN581 CLS
09:35 09:40 HKG-SGN VN599 CLS
09:40 --:-- HAN-SGN VN219 CLS
09:50 11:04 TPE-SGN BR395 CLS
10:00 --:-- TPE-SGN CI781 CLS
10:00 09:57 KUL-SGN MH750 CLS
10:05 09:50 KUL-SGN AK528 CLS
10:05 09:45 HUI-SGN VN1371 CLS
10:10 --:-- HAN-SGN VN223 CLS
10:15 11:18 HKG-SGN CX767 CLS
10:15 10:20 HPH-SGN VJ273 CLS
10:15 10:20 HUI-SGN VJ301 CLS
10:15 10:15 ICN-SGN VJ865 CLS
10:20 10:20 RMQ-SGN AE1857 CLS
10:25 10:34 HAN-SGN VJ115 CLS
10:25 --:-- TPE-SGN VN571 CLS
10:30 --:-- HAN-SGN BL753 CLS
10:30 11:14 TPE-SGN CI6879 CLS
10:45 10:56 THD-SGN VJ241 CLS
10:45 --:-- VII-SGN VN1263 CLS
10:50 10:51 HAN-SGN VJ129 CLS
11:00 11:00 HPH-SGN BL585 CLS
11:00 --:-- CAN-SGN CZ3069 CLS
11:00 11:09 ICN-SGN OZ731 CLS
11:00 10:57 SIN-SGN SQ178 CLS
11:00 10:40 HAN-SGN VJ153 CLS
11:05 --:-- HAN-SGN BL755 CLS
11:10 --:-- HAN-SGN VN225 CLS
11:20 --:-- PNH-SGN K6001 CLS
11:20 --:-- PKZ-SGN QV515 OPN
11:20 11:32 DAD-SGN VJ645 CLS
11:25 --:-- VCS-SGN 0V8052 CLS
11:25 --:-- PXU-SGN BL441 CLS
11:25 11:25 THD-SGN BL565 CLS
11:25 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
11:25 --:-- VCL-SGN VN1461 CLS
11:25 --:-- DLI-SGN VN9371 CLS
11:30 11:30 VII-SGN BL545 CLS
11:30 11:41 HPH-SGN VJ1261 CLS
11:30 11:46 THD-SGN VJ259 CLS
11:35 11:48 TPE-SGN BR391 CLS
11:40 11:43 DAD-SGN VJ647 CLS
11:45 12:05 REP-SGN K6808 CLS
11:45 --:-- PQC-SGN VN1822 CLS
11:55 11:38 HAN-SGN VJ117 CLS
11:55 11:55 CXR-SGN VJ689 CLS
11:55 --:-- FUK-SGN VN351 CLS
12:00 12:00 HAN-SGN VJ137 CLS
12:00 11:51 CXR-SGN VJ1699 CLS
12:05 --:-- SIN-SGN BL110 CLS
12:05 --:-- CXR-SGN VN1345 CLS
12:10 --:-- PVG-SGN CZ6077 CLS
12:10 --:-- HAN-SGN VN227 CLS
12:25 12:14 DAD-SGN VJ651 CLS
12:30 12:10 PQC-SGN VJ338 CLS
12:40 --:-- HAN-SGN VN229 CLS
12:45 12:44 HAN-SGN VJ139 CLS
12:50 --:-- ICN-SGN KE681 CLS
12:50 12:53 UIH-SGN VJ387 CLS
12:50 --:-- PQC-SGN VN1832 CLS
12:55 12:48 KUL-SGN AK526 CLS
12:55 13:09 DAD-SGN VJ629 CLS
12:55 --:-- DAD-SGN VN121 CLS
13:00 13:16 HGH-NNG-SGN 3U8913 CLS
13:05 13:07 PEN-SGN AK1502 CLS
13:05 12:54 PQC-SGN VJ322 CLS
13:05 13:05 UIH-SGN VN1395 CLS
13:05 --:-- BKK-SGN VN600 CLS
13:10 13:01 HAN-SGN VJ133 CLS
13:10 13:12 BKK-SGN VJ802 CLS
13:15 --:-- HAN-SGN VN231 CLS
13:15 --:-- MWX-SGN VN9407 CLS
13:20 13:30 PUS-SGN VN423 CLS
13:25 --:-- BMV-SGN BL425 CLS
13:30 --:-- SZX-SGN CZ8465 CLS
13:30 12:46 DOH-SGN QR970 CLS
13:30 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
13:40 --:-- ICN-SGN VN409 CLS
13:45 13:53 VII-SGN VJ211 CLS
13:50 --:-- HUI-SGN BL503 CLS
13:50 14:00 DAD-SGN VJ625 CLS
14:00 14:18 KIX-SGN VJ829 CLS
14:05 14:09 KUL-SGN VJ826 CLS
14:10 --:-- SIN-SGN TR306 CNX
14:15 --:-- VII-SGN BL547 CLS
14:15 --:-- HAN-SGN BL765 CLS
14:15 --:-- HAN-SGN VN233 CLS
14:20 14:20 PQC-SGN BL312 CLS
14:20 13:55 MNL-SGN PR597 CLS
14:20 14:26 ICN-SGN VJ863 CLS
14:20 --:-- NRT-SGN VN301 CLS
14:20 --:-- KIX-SGN VN321 CLS
14:20 --:-- NGO-SGN VN341 CLS
14:25 --:-- CAN-SGN CZ373 CLS
14:25 --:-- SIN-SGN VN650 CLS
14:40 --:-- VCS-SGN 0V8058 CLS
14:40 --:-- HAN-SGN BL759 CLS
14:40 14:54 HPH-SGN VJ277 CLS
14:45 14:10 SIN-SGN VJ812 CLS
14:50 14:50 PQC-SGN BL314 CLS
14:50 --:-- VCL-SGN BL463 CLS
14:55 --:-- HAN-SGN BL767