Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được tổ chức ngày 26/8/2016 tại TP.Hồ Chí Minh.

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất của ACV

2. Chương trình ĐHĐCĐ lần thứ nhất - ACV

3. Tờ trình các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ lần đầu - ACV

...