Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:20 --:-- VII-SGN VN1261 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:55 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:15 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
09:45 --:-- VII-SGN BL545 OPN
11:05 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL547 OPN
13:15 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:20 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
13:25 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
18:30 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
19:15 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:15 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
21:45 --:-- VII-SGN BL557 OPN
21:45 --:-- VII-SGN VN1261F OPN
23:45 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:40 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
08:15 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
08:30 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
09:00 --:-- SGN-VII BL544 OPN
10:20 --:-- BMV-VII VJ740 OPN
10:45 --:-- SGN-VII VJ226 OPN
11:35 --:-- SGN-VII BL546 OPN
12:20 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
12:40 --:-- SGN-VII VJ216 OPN
12:40 --:-- DLI-VII VJ712 OPN
18:00 --:-- SGN-VII VJ218 OPN
18:45 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
18:50 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
19:30 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
20:15 --:-- SGN-VII VJ228 OPN
21:00 --:-- SGN-VII BL556 OPN
21:00 --:-- SGN-VII VN1268 OPN