Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:15 --:-- VII-CXR BL521 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
11:50 --:-- VII-DLI QH1771 OPN
12:35 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
16:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:50 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
20:25 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:25 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
21:25 --:-- VII-SGN BL555 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:30 --:-- SGN-VII BL540 OPN
07:40 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
08:00 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
08:10 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
10:40 --:-- BMV-VII VJ740 OPN
10:55 --:-- SGN-VII VJ214 OPN
11:05 --:-- DLI-VII QH1772 OPN
11:50 --:-- CXR-VII BL520 OPN
12:00 --:-- DLI-VII VJ712 OPN
12:10 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
14:25 --:-- SGN-VII VJ220 OPN
15:10 --:-- HAN-VII VN1713 OPN
16:35 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
18:45 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
19:20 --:-- SGN-VII VJ218 OPN
19:30 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
20:25 --:-- SGN-VII QH1154 OPN
20:50 --:-- SGN-VII BL554 OPN