Với sứ mạng giới thiệu hình ảnh đất nước – con người Việt Nam: "Hòa bình – Văn minh – Thân thiện – Năng động", Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tiếp tục xác định nhiệm vụ giữ vững an ninh, an toàn, hiện đại hóa các cảng hàng không, đẩy mạnh hoạt động thương mại, mở rộng hợp tác đầu tư, xây dựng và phát triển các loại hình dịch vụ hàng không và phi hàng không chất lượng cao, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước là nhiệm vụ chính trị và văn hóa doanh nghiệp của ACV.