Thông báo mời cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại Cảng hàng không Chu Lai
Thông báo lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe taxi tại Cảng hàng không Chu Lai
Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách tại Cảng hàng không Chu Lai