Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:15 --:-- TBB-SGN VJ207 OPN
13:35 --:-- TBB-HAN VN1650 OPN
16:15 --:-- TBB-SGN BL435 OPN
08:35 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
09:15 --:-- THD-SGN BL565 OPN
13:40 --:-- THD-SGN VN1275 OPN
14:50 --:-- THD-SGN QH1173 OPN
15:55 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
18:35 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
20:25 --:-- THD-SGN BL575 OPN
20:55 --:-- THD-SGN VJ247 OPN
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:25 08:25 DLI-SGN BL343
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
08:30 08:30 DLI-SGN VN7381
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
11:50 11:50 DLI-SGN VN1385
12:45 12:45 DLI-HAN BL242
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:10 14:10 DLI-HAN VJ406
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
16:15 16:15 DLI-SGN BL351
16:40 16:40 DLI-HAN VJ410
17:15 17:15 DLI-DAD VN1954
17:30 17:30 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
08:20 08:20 HPH-BMV VJ671 OPN
08:55 08:55 SGN-BMV VN1414 OPN
11:05 11:05 VII-BMV VJ491 OPN
10:35 10:35 HAN-BMV QH1761 OPN
12:05 12:05 SGN-BMV BL424 OPN
16:30 16:30 HAN-BMV QH1401 OPN
18:55 18:55 HAN-BMV VN1603 OPN
20:20 20:20 SGN-BMV VJ356 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
15:00 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
15:30 --:-- VII-HAN VN1713 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
17:50 --:-- VII-SGN VJ217 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
20:00 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
23:20 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
09:05 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
09:20 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
14:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
14:40 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
17:00 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
05:00 --:-- CXR-SGN VJ1603
05:00 --:-- CXR-SGN VJ607
05:00 --:-- CXR-SGN VJ699
05:05 --:-- CXR-SGN VJ613
05:30 --:-- CXR-SGN VJ619
05:50 --:-- CXR-HAN VJ780
05:55 --:-- CXR-SGN VJ603
06:00 --:-- CXR-VVO EO2534
06:00 --:-- CXR-HAN VN7564
06:05 --:-- CXR-SGN VJ691
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784
07:00 --:-- CXR-SGN VN1341
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617
08:35 --:-- CXR-TPE BL1050
08:35 --:-- CXR-HAN VN1552
09:00 --:-- CXR-VCA VJ471
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:20 --:-- CXR-HAN VJ772
10:25 --:-- CXR-SGN VJ689
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:30 --:-- CXR-DMK FD647
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:20 --:-- CXR-SZX HU476
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:05 --:-- CXR-HET VJ5188
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
12:55 --:-- CXR-BKK PG994
13:10 --:-- CXR-MFM QH582
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-KHN VJ5214
13:15 --:-- CXR-HFE VN720
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:10 --:-- CXR-MFM VJ5518
14:15 --:-- CXR-KEJ ZF4244
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347
15:30 --:-- CXR-SGN VN1361
15:35 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414
16:15 --:-- CXR-CSX VJ5356
16:20 --:-- CXR-INC VJ5138
16:30 --:-- CXR-NNG VN730
16:35 --:-- CXR-OVB ZF5444
17:00 --:-- CXR-HPH QH1722
17:05 --:-- CXR-SGN BL387
17:10 --:-- CXR-XUZ BL1656