Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 0pen
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:25 08:25 DLI-SGN BL343
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:35 12:35 DLI-HAN BL242
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:50 14:50 DLI-HAN QH1424
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
17:00 17:00 DLI-DAD VN1954
17:30 17:30 DLI-SGN VN1383
17:35 17:35 DLI-SGN BL351
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
19:55 19:55 DLI-SGN BL355
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
08:35 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
09:15 --:-- THD-SGN BL565 OPN
13:30 --:-- THD-SGN VJ251 OPN
13:40 --:-- THD-SGN VN1275 OPN
14:50 --:-- THD-SGN QH1173 OPN
15:55 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
18:35 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
20:25 --:-- THD-SGN BL575 OPN
20:55 --:-- THD-SGN VJ247 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43687 OPN
08:20 08:20 PQC-SGN BL304 43813 OPN
08:30 08:30 PQC-VKG CH.QS2C OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43718 OPN
10:50 10:50 PQC-HKG VJ976 32-35 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43561 OPN
10:55 10:55 PQC-HAN VJ454 43813 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 16-18 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43561 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 43718 OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 43813 OPN
13:30 13:30 PQC-SGN BL312 16-18 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43561 OPN
14:50 14:50 PQC-HAN QH1628 43687 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43562 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 31-34 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 15-18 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43561 OPN
18:00 18:00 PQC-SGN BL320 43687 OPN
18:25 18:25 PQC-HAN VJ460 43813 OPN
18:50 18:50 PQC-SGN VJ336 16-18 OPN
20:10 20:10 PQC-SGN VN1832 43561 OPN
21:15 21:15 PQC-SGN BL328 43687 OPN
21:45 21:45 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
08:05 --:-- VII-HAN VN1708 OPN
08:05 --:-- VII-HAN QH1652 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
12:40 --:-- VII-SGN