Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 0pen
05:30 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:50 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:25 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
12:30 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
13:55 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:30 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
16:25 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
16:55 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:35 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1602 OPN
09:45 09:45 BMV-VII VJ740 OPN
12:35 12:35 BMV-HAN QH1402 OPN
13:25 13:25 BMV-HAN VJ492 OPN
13:55 13:55 BMV-SGN BL425 OPN
17:30 17:30 BMV-VII QH1762 OPN
19:35 19:35 BMV-SGN VN1415 OPN
21:40 21:40 BMV-SGN VJ357
08:05 --:-- VII-CXR BL521 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
15:00 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
18:20 --:-- VII-SGN VJ235 OPN
19:00 --:-- VII-SGN VJ217 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 43561 OPN
08:00 08:00 PQC-VCA QS8991 OPN
09:25 09:25 PQC-SGN BL304 15-17 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 43813 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43561 OPN
10:50 10:50 PQC-HKG VJ976 31-33 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 43813 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 15-17 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43561 OPN
12:55 12:55 PQC-HAN BL254 43813 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 17-18 OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 15-17 OPN
13:30 13:30 PQC-SGN BL312 43687 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43561 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43655 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 30-33 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 15-17 OPN
18:25 18:25 PQC-HAN VJ460 43813 OPN
18:45 18:45 PQC-CTU VN722 33-35 OPN
18:50 18:50 PQC-SGN VJ336 43687 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43561 OPN
20:25 20:25 PQC-SGN BL326 43687 OPN
21:45 21:45 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
04:05 --:-- CXR-SGN BL399 24-26 OPN
05:00 --:-- CXR-SGN BL389 24-26 OPN
05:00 --:-- CXR-HAN VJ772 OPN
06:15 --:-- CXR-HAN VN7554 14-21 OPN
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784 OPN
07:05 --:-- CXR-SGN VN1341 14-21 OPN
07:15 --:-- CXR-DAD VN1944 14-21 OPN
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617 OPN
08:35 --:-- CXR-HAN VN1552 14-21 OPN
09:00 --:-- CXR-VCA VJ471 OPN
10:15 --:-- CXR-VII BL520 24-26 OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345 14-21 OPN
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556 14-21 OPN
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347 14-21 OPN
14:35 --:-- CXR-HAN VN1562 14-21 OPN
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
16:45 17:10 CXR-SGN BL371 24-26 OPN
17:00 --:-- CXR-HPH QH1722 OPN
17:00 --:-- CXR-HAN VJ778 OPN
18:05 --:-- CXR-HAN BL230 24-26 OPN
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564 14-21 OPN
20:00 --:-- CXR-HAN QH1416 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VJ611 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361 14-21 OPN
21:50 --:-- CXR-SGN VJ605 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
22:40 --:-- CXR-HAN VJ774 OPN
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
00:05 --:-- SGN-NRT VJ822. I CLS
00:05 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:15 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:55 --:-- SGN-LHR VN51 CLS
01:00 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:25 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
01:35 --:-- SGN-FUK VN350 CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 OPN
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
04:30 --:-- SGN-CTU 3U8448 J1-4 CLS
05:00 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:10 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
05:35 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K CLS
05:40 --:-- SGN-VII BL540 CLS
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 G7-12 CLS
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL303 CNX
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:05 --:-- SGN-NRT