Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:35 08:35 DLI-SGN BL343
08:50 08:50 DLI-DAD VN7954
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:35 12:35 DLI-HAN BL242
12:50 12:50 DLI-SGN VN7381
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:05 14:05 DLI-HAN VJ406
15:55 15:55 DLI-HAN VN1576
16:45 16:45 DLI-DAD VN1954
18:15 18:15 DLI-SGN VN1383
18:30 18:30 DLI-SGN BL351
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 0pen
05:30 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:20 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:50 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:15 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
12:25 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:30 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
16:55 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:35 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
06:00 --:-- VCA-HAN VJ462 13-15 OPN
06:15 --:-- VCA-HPH VJ488 16-17 OPN
06:50 --:-- VCA-DAD VN1440 OPN
09:20 --:-- VCA-KUL AK576 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
09:55 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
10:35 --:-- VCA-CXR VJ470 OPN
11:35 --:-- VCA-VII VJ480 OPN
11:35 --:-- VCA-DAD VJ706 OPN
11:45 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
12:45 --:-- VCA-VCS 0V8074 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
14:35 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
15:45 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN QH1432 OPN
21:15 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
12:55 --:-- VII-SGN BL551 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
15:25 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
18:10 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
19:45 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
20:10 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:55 --:-- VII-SGN BL555 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 CLS
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 CLS
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 16-18 CLS
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 43561 CLS
09:25 09:25 PQC-SGN BL304 16-18 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 43813 CLS
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 CLS
10:50 11:05 PQC-SGN VN1822 43561 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 43813 OPN
11:40 12:35 PQC-SGN VJ322 15-17 OPN
11:55 11:55 PQC-HKG VJ976 28-31 OPN
12:10 12:10 PQC-HAN VN1232 43561 OPN
12:55 12:55 PQC-HAN BL254 43813 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 18- OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 15-17 OPN
13:30 13:30 PQC-SGN BL312 20-22 OPN
13:50 13:50 PQC-HAN VN1236 43655 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 32-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-SGN VN1814 43561 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43655 OPN
15:20 16:15 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:40 16:40 PQC-CKG VJ3286 28-31 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 15-17 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43561 OPN
18:45 18:45 PQC-CTU VN722 32-35 OPN
18:50 18:50 PQC-SGN VJ336 43813 OPN
19:05 19:05 PQC-DAD BL840 20-22 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VN1240 43561 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VJ460 16-18 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43655 OPN
20:25 20:25 PQC-SGN BL326 43813 OPN
21:45 21:45 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
00:05 --:-- SGN-NRT VJ822. I CLS
00:05 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:15 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
01:00 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:25 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
02:20 --:-- SGN-KUL MH6065 CLS
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
04:30 --:-- SGN-CTU 3U8448 J1-4 CLS
05:00 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:10 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:15 --:-- SGN-DAD VJ656 I-J-K CLS
05:30 --:-- SGN-HAN BL740 OPN
05:30 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 G7-12 CLS
05:45 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-DAD BL664 CLS
05:55 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL303 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:05 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:10 --:-- SGN-HAN **VPCVT OPN
06:15 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
06:15 --:--