Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:15 --:-- TBB-SGN VJ207
09:45 --:-- TBB-HAN VJ448
13:30 --:-- TBB-HAN VN1650
16:15 --:-- TBB-SGN BL435
08:35 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
09:15 --:-- THD-SGN BL565 OPN
13:30 --:-- THD-SGN VJ251 OPN
13:40 --:-- THD-SGN VN1275 OPN
14:50 --:-- THD-SGN QH1173 OPN
15:55 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
18:35 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
20:25 --:-- THD-SGN BL575 OPN
20:55 --:-- THD-SGN VJ247 OPN
09:05 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
09:20 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
14:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
14:40 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
15:45 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
05:30 --:-- CXR-SGN BL391
05:30 --:-- CXR-IKT ZF8544
05:50 --:-- CXR-HAN VJ780
05:55 --:-- CXR-SGN VJ603
06:00 --:-- CXR-KHV ZF2744
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784
07:00 --:-- CXR-SGN VN1341
07:05 --:-- CXR-VKO ZF744
07:20 --:-- CXR-SGN BL399
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617
08:35 --:-- CXR-TPE BL1050
08:35 --:-- CXR-HAN VN1552
09:00 --:-- CXR-VCA VJ471
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:20 --:-- CXR-HKG UO567
10:20 --:-- CXR-HAN VJ772
10:25 --:-- CXR-KJA EO2512
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:30 --:-- CXR-DMK FD647
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:00 --:-- CXR-SGN VJ689
11:20 --:-- CXR-SZX HU476
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
12:55 --:-- CXR-BKK PG994
13:10 --:-- CXR-MFM QH582
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-KHN VJ5214
13:15 --:-- CXR-HFE VN720
14:00 --:-- CXR-SGN BL379
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:05 --:-- CXR-BAV VJ5462
14:20 --:-- CXR-MFM VJ5518
15:30 --:-- CXR-SGN VN1361
15:35 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414
16:30 --:-- CXR-NNG VN730
17:00 --:-- CXR-HPH QH1722
17:05 --:-- CXR-SGN BL387
17:15 --:-- CXR-HGH VJ5340
17:25 --:-- CXR-NNG VJ5228
17:35 --:-- CXR-KWE VJ5336
17:45 --:-- CXR-VII BL522
17:50 --:-- CXR-PVG VJ5268
18:00 --:-- CXR-FOC BL1058
18:35 --:-- CXR-KWE BL1260
18:40 --:-- CXR-PVG VN462
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564
19:10 --:-- CXR-PEK VN520
20:00 --:-- CXR-HAN QH1416
20:45 --:-- CXR-SGN VJ601
20:45 --:-- CXR-SGN VN1359
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:30 --:-- CXR-ICN VN440
21:35 --:-- CXR-HAK VJ5286
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
21:50 --:-- CXR-ICN VJ836
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:30 --:-- CXR-BQS EO2554
22:55 --:-- CXR-CAN 3U8398
23:10 --:-- CXR-ICN KE8468
01:20 --:-- CXR-TAE TW160
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4908
03:10 --:-- CXR-ICN TW158
03:15 --:-- CXR-CTU QW6092
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:45 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
14:30 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
15:30 --:-- VII-CXR BL523 OPN
17:50 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:20 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
20:00 --:-- VII-SGN BL553 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
21:45 --:-- VII-SGN VJ1223 OPN
22:35 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
06:15 --:-- VCA-HPH VJ488 13-16 OPN
06:50 --:-- VCA-DAD VN1440 18-19 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 20-21 OPN
09:20 --:-- VCA-KUL AK576 43500 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 13-16 OPN
09:55 --:-- VCA-HAN VN1202 19-21 OPN
10:35 --:-- VCA-CXR VJ470 13-16 OPN
11:35 --:-- VCA-VII VJ480 14-16 OPN
11:45 --:-- VCA-PQC 0V8014 22-23 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 13-16 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VN1204 19-21 OPN
14:35 --:-- VCA-VCS 0V8070 18-18 OPN
16:25 --:-- VCA-DAD VJ706 13-16 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN QH1432 13-16 OPN
20:35 --:-- VCA-HAN VJ466 19-22 OPN
22:25 --:-- VCA-HAN VJ1464 13-16 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 CLS
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 CLS
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 43592 CLS
08:00 --:-- PQC-VKG CH-02C