Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:15 07:15 CAH-SGN 0V8060 0pen
07:30 07:30 DLI-SGN BL343
08:05 08:05 DLI-SGN VN1381
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
09:10 09:10 DLI-HAN VN7576
10:05 10:05 DLI-HAN QH1424
10:05 10:05 DLI-HUI BL468
10:40 10:40 DLI-DAD VN1954
11:20 11:20 DLI-VII VJ712
11:55 11:55 DLI-SGN VN1385
13:00 13:00 DLI-HAN BL242
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:40 14:40 DLI-HAN VN1576
17:00 17:00 DLI-SGN BL351
17:35 17:35 DLI-HAN QH1422
18:00 18:00 DLI-HAN VJ410
20:20 20:20 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN VJ365
21:35 21:35 DLI-SGN VN1385
23:45 23:45 DLI-HAN VJ406
09:15 09:15 VDH-SGN VNA1401 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
18:00 18:00 VDH-HAN QH1242 OPN
19:10 19:10 VDH-HAN 0V8592 OPN
20:05 20:05 VDH-SGN