Sáng ngày 13/8/2018, Chi ủy, chi bộ Cảng hàng không Pleiku tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ chủ chốt là đảng viên và cán bộ quản lý của Cảng hàng không Pleiku và Đại diện CVHK miền Trung, Đài kiểm soát không lưu Pleiku thuộc Công ty Quản lý bay miền Trung.

          Tham dự Hội nghị có 46 đồng chí, trong đó: Cảng hàng không Pleiku 33 đồng chí, Đài kiểm soát không lưu Pleiku 11 đồng chí, Đại diện CVHK miền Trung tại Pleiku 02 đồng chí.

             Đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Bí thư chi bộ, Giám đốc Cảng hàng không Pleiku phát biểu khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

          Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên của các đơn vị được nghe đồng chí Nguyễn Việt Hùng, tiến sỹ – Trưởng khoa xây dựng Đảng, Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu 3 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

               Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, trong đó, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá, đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

               Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, trong đó nêu rõ 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện, mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

              Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, Nghị quyết hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

             Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

             Sau Hội nghị, Cấp ủy, chi bộ Cảng hàng không Pleiku xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ bảy của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các cán bộ tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Cảng hàng không Pleiku