Download:

Đơn đăng ký đấu giá

Cam kết sau khi trúng đấu giá