Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1602 OPN
11:40 11:40 BMV-VII QH1762 OPN
12:00 12:00 BMV-SGN VJ492 OPN
12:40 12:40 BMV-HAN BL425 OPN
17:15 17:15 BMV-HAN QH1402 OPN
17:45 17:45 BMV-DND VN1914 OPN
19:30 19:30 BMV-SGN VN1415 OPN
21:30 21:30 BMV-SGN VJ357
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 08:20 HPH-BMV VJ671 OPN
08:55 08:55 SGN-BMV VN1414 OPN
10:55 10:55 VII-BMV QH1761 OPN
11:25 11:25 SGN-BMV VJ491 OPN
12:05 12:05 HAN-BMV BL424 OPN
16:00 16:00 HAN-BMV QH1401 OPN
17:05 17:05 DAD-BMV VN1915 OPN
18:50 18:50 HAN-BMV VN1603 OPN
20:55 20:55 SGN-BMV VJ356