THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ HƯ HỎNG, KHÔNG SỬ DỤNG