Về việc bảo dưỡng và sửa chữa 02 xe cứu hỏa BAI và E-ONE