TỔNG CÔNG TY

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM–CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CẢNG HÀNG KHÔNG CÀ MAU

 

 

 

Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Hạng mục: “Gia hạn bản quyền phần mềm tường lửa Fortigate 101F

- Cảng hàng không Cà Mau”

Cảng hàng không Cà Mau - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục : “Gia hạn bản quyền phần mềm tường lửa Fortigate 101F - Cảng hàng không Cà Mau” . Đề nghị các cơ quan, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
  1. Yêu cầu về hàng hóa/ dịch vụ:

Stt

Danh mục và quy cách

của hàng hóa/ dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

1

Bản Unified Threat Protection (UTP) For FG-101F - 2 YR IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare.

Renew to 23 June 2026.

24x7 Services:

247 Consulting: Consult, Q/A

247 Guide: Guide, Document

247 Troubleshoot: Remote, Onsite support

247 Warranty: Next day replacement

Bản quyền

02

Hoàn tất gia hạn bản quyền phần mềm trước thời điểm hết hạn 23/06/2024.

  1. Yêu cầu về tình trạng, chất lượng của hàng hóa:  

- Hàng hóa là sản phẩm chính hãng.

- Nhà cung cấp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Cảng hàng không Cà Mau - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về tính hợp lệ của hàng hóa được chào giá (quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa, quyền cung cấp hàng hóa chính hãng …vv);

  1. Yêu cầu về Hợp đồng và thời gian, địa điểm thực hiện Hợp đồng:

- Loại Hợp đồng: trọn gói.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: không quá 15 ngày kể từ ngày Hợp đồng được ký kết và có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không Cà Mau – Số 93 đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% (ba phần trăm) giá trị hợp đồng.

  1. Giá chào:

- Đề nghị chào giá trọn gói, đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) và toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện hạng mục nói trên tại Cảng hàng không Cà Mau.

- Đồng tiền chào giá, thanh toán: tiền đồng Việt Nam.

  1. Thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

- Phương thức thanh toán:

+ Đối với hình thức tạm ứng: tối đa 20% giá trị hợp đồng (các khoản tạm ứng phải được bảo lãnh).

+ Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày làm việc sau khi hai bên ký kết Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

  1. Yêu cầu nội dung hồ sơ chào giá:

Hồ sơ chào giá do nhà cung cấp chuẩn bị phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của cơ quan, đơn vị, tổ chức và phải được đóng dấu theo quy định.

Quy cách và thành phần Hồ sơ chào giá:

- Đơn chào hàng theo Mẫu 01;

- Biểu giá theo Mẫu 02;

- Hồ sơ năng lực:

+ Bản sao có chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của hạng mục còn hiệu lực;

+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ về bảo mật Fortinet còn hạn tối thiểu 1 nhân sự của đơn vị gửi hồ sơ chào giá;

  1. Yêu cầu hiệu lực và số lượng của hồ sơ chào giá:

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: tối thiểu 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc chào giá.

- Số lượng hồ sơ chào giá: 01 bản gốc và 02 bản chụp.

 1. Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Từ 8 giờ 00 ngày 14/06/2024 đến 8 giờ 00 ngày 19/06/2024.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/ chuyển phát nhanh bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.

- Địa chỉ nhận hồ sơ chào giá: theo Mục 3. “Thông tin liên hệ” bên dưới.

 1. Thông tin liên hệ:

- Bên mời chào giá: Cảng hàng không Cà Mau - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Địa chỉ: Văn Phòng Cảng - Cảng hàng không Cà Mau, Số 93 đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

- Số điện thoại: 02903833855;                        -E-mail: chkcamau@gmail.com

 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

Nhà cung cấp là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá hạng mục này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp còn hiệu lực và ngành, nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của hạng mục;

- Có khả năng sẵn sàng thực hiện các dịch vụ sau bán hàng;

- Không vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật trong khi tham dự hạng mục này;

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP./.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Thanh Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01

ĐƠN CHÀO HÀNG

Ngày: _________ [điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng]

Hạng mục: : “Gia hạn bản quyền phần mềm tường lửa Fortigate 101F

- Cảng hàng không Cà Mau”

.

Kính gửi: Cảng hàng không Cà Mau - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

          Sau khi nghiên cứu thông báo mời chào giá ngày 12/06/2024 của Cảng hàng không Cà Mau mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà cung cấp], cam kết thực hiện hạng mục: “: “Gia hạn bản quyền phần mềm tường lửa Fortigate 101F - Cảng hàng không Cà Mau”. theo đúng yêu cầu của bản yêu cầu báo giá với tổng số tiền là ______ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền], cùng với biểu giá kèm theo.

 1. Thời gian thực hiện hợp đồng là ______ kể từ ngày Hợp đồng được ký kết và có hiệu lực.
 2. Loại hợp đồng: Trọn gói
 3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
 4. Thời gian bảo hành và hỗ trợ sau bán hàng của hàng hóa sau khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng:
 5. Hồ sơ chào giá này có hiệu lực __ ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
 6. Hồ sơ kèm theo bao gồm: _______________________________________

Chúng tôi cam kết:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đang hoạt động hợp pháp.

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

- Không vi phạm quy định về đảm bảo cạnh tranh trong quá trình chào hàng.

- Không vi phạm các hành vi bị cấm trong khi tham dự hạng mục này.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Cảng hàng không Cà Mau về những thông tin kê khai trong hồ sơ chào giá.

Nếu Hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi bảo đảm sẽ thực hiện hợp đồng theo đúng yêu cầu của Thông báo mời chào giá và đúng theo quy định của pháp luật.

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 02

BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA

STT

Danh mục hàng hóa/ dịch vụ

Quy cách của hàng hóa/ dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(5)*(6)

1

Hàng hóa thứ 1

 

 

 

 

M1

 

 

 

 

n

Hàng hóa thứ n

 

 

 

 

Mn

 

Tổng cộng giá chào của hàng hóa:

M = M1 + … + Mn

 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá chào)

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]