"Quy định tạm ngưng áp dụng - cập nhật ngày 17/11/2023"