TỔNG CÔNG TY                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        CẢNG HÀNG KHÔNG CÔN ĐẢO                                                   -----------------------------

                  Số: 165/TB-CHKCĐ                                                                           Côn Đảo, ngày 22 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Về việc cung cấp “Sắc phục an ninh hàng không năm 2020”

 

 
   

Cảng hàng không Côn Đảo tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp Sắc phục an ninh hàng không năm 2020.

Đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với Sắc phục:   

+ Số lượng, chủng loại:

 • Áo sơ mi nam xuân hè cộc tay: 63 chiếc
 • Quần âu nam xuân hè: 63 chiếc
 • Áo sơ mi nữ xuân hè cộc tay: 15 chiếc
 • Quần âu nữ xuân hè: 15 chiếc
 • Áo đại cán nam: 21 chiếc
 • Áo đại cán nữ: 5 chiếc
 • Giày da nam: 21 đôi
 • Giày da nữ: 5 đôi
 • Tất: 52 đôi
 • Găng tay: 52 đôi
 • Quần áo mưa: 26 bộ
 • Cà vạt và kẹp cà vạt: 26 bộ
 • Mũ kê pi: 26 chiếc
 • Mũ mềm: 26 chiếc
 • Dây lưng: 26 chiếc
 • Cành tùng: 22 đôi
 • Cấp hiệu và cúc chốt cấp hiệu: 52 đôi
 • Gạch thẳng: 8 chiếc
 • Gạch chữ V: 44 chiếc
 • Sao cấp hiệu: 16 chiếc
 • An ninh hàng không hiệu: 52 chiếc

+ Chất lượng: hàng may đo theo số đo Cảng hàng không Côn Đảo cung cấp, phù hợp theo quy định tại Thông tư số 18/2015/TT-BGTVT ngày 14/5/2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.

- Thời gian, địa điểm giao hàng: trước ngày 30/7/2020 tại Cảng hàng không Côn Đảo.

- Giá đề nghị chào giá Sắc phục An ninh hàng không: trọn gói 128.744.660 đồng, đã bao gồm VAT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

- Thanh toán: Chuyển khoản

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ chào giá

Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu (nếu có).

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: hết 15 giờ ngày 26/4/2020.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc bưu điện hoặc gửi fax, email (scan file, PDF):

+ Địa chỉ: Văn phòng Cảng hàng không Côn Đảo

+ Fax: 02543.831.989

+ Email: vanthuconson@vietnamairport.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không Côn Đảo

- Văn phòng Cảng

- Điện thoại: 02546.297.981

- Người liên hệ: Nguyễn Bạch Ngọc

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp

- Có đăng ký doanh  nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Côn Đảo.

                                

                                                                                                            GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                          Dư Kim Thăng