Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:30 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:20 --:-- HUI-SGN VJ317 OPN
08:40 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:25 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
10:50 --:-- HUI-SGN VJ307 OPN
11:55 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
13:45 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
14:25 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
17:25 --:-- HUI-HAN VJ566 OPN
18:00 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
18:00 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
18:00 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
18:10 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
20:00 --:-- HUI-HAN QH1202 OPN
21:00 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
21:05 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
21:05 --:-- HUI-SGN QH1103 OPN
21:10 --:-- HUI-HAN VN1548 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:55 --:-- SGN-HUI VJ302 OPN
07:45 --:-- SGN-HUI VJ312 OPN
08:00 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
09:45 --:-- HAN-HUI VN1543 OPN
10:20 --:-- SGN-HUI VJ310 OPN
11:20 --:-- SGN-HUI BL502 OPN
11:40 --:-- HAN-HUI VJ569 OPN
13:05 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
13:55 --:-- SGN-HUI VJ306 OPN
16:50 --:-- HAN-HUI VJ567 OPN
17:15 --:-- SGN-HUI VJ314 OPN
17:20 --:-- HAN-HUI VN1547 OPN
17:30 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
17:30 --:-- SGN-HUI VJ308 OPN
19:15 --:-- HAN-HUI QH1201 OPN
20:20 --:-- SGN-HUI VN1378 OPN
20:25 --:-- SGN-HUI QH1102 OPN
20:30 --:-- HAN-HUI VN1549 OPN
20:30 --:-- SGN-HUI