01 đồng hồ hiệu Guanqin, khách quên tại Cách ly quốc nội ngày 07/05/2021