Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 CLS
07:25 07:40 PQC-SGN VJ320 43813 CLS
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 43592 CLS
08:20 08:20 PQC-SGN BL304 43687 CLS
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 CLS
10:50 10:50 PQC-HKG VJ976 32-35 CLS
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43561 CLS
10:55 10:55 PQC-HAN VJ454 43813 CLS
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 16-18 CLS
11:40 13:10 PQC-SGN VJ322 43813 CLS
12:35 12:50 PQC-HAN VN1232 43561 CLS
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 43718 CLS
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 CLS
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 CLS
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43561 CLS
14:45 14:45 PQC-SGN BL312 43813 CLS
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43655 CLS
15:20 16:00 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 15-18 OPN
18:25 18:25 PQC-HAN VJ460 43814 OPN
18:50 18:50 PQC-SGN VJ336 43687 OPN
19:00 19:00 PQC-DMK CHHSEMT. OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43561 OPN
20:25 20:25 PQC-SGN BL326 43687 OPN
21:20 21:20 PQC-SGN BL328 43561 OPN
21:45 21:45 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:10 05:00 ICN-PQC VJ975 CLS
06:55 06:55 SGN-PQC VJ321 CLS
07:05 07:05 SGN-PQC BL303 CLS
07:45 07:45 SGN-PQC BL307 CLS
09:05 09:05 HAN-PQC QH1621 CLS
09:35 09:35 HAN-PQC VJ461 CLS
10:10 10:10 SGN-PQC VN1823 CLS
10:20 10:20 HAN-PQC VJ455 CLS
10:30 10:30 SGN-PQC VJ339 CLS
11:05 12:35 SGN-PQC VJ323 CLS
11:55 11:55 HAN-PQC VN1233 CLS
12:40 12:40 VCA-PQC 0V8014 CLS
13:15 13:02 BKK-PQC PG991 CLS
13:35 13:35 KUL-PQC AK545 CLS
13:40 13:40 HAN-PQC VN1237 CLS
14:10 14:10 SGN-PQC BL313 CLS
14:25 15:05 SGN-PQC VJ331 OPN
14:35 14:35 SGN-PQC VN1825 CLS
15:50 15:50 SGN-PQC VJ327 OPN
16:20 16:23 HAN-PQC VJ457 OPN
16:40 16:40 DMK-PQC CHHSEMT OPN
17:25 17:13 HKG-PQC VJ977 OPN
18:15 18:15 SGN-PQC VJ329 OPN
19:00 19:00 SGN-PQC VN1833 OPN
19:45 19:45 SGN-PQC BL327 OPN
20:45 20:45 CAN-PQC CZ8339 OPN
20:45 20:45 SGN-PQC BL329 OPN