01 đồng hồ màu vàng hiệu WWOOR, khách quên tại An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội ngày 09/05/2021.