Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:15 --:-- TBB-SGN VJ207 OPN
09:45 --:-- TBB-HAN VJ448 OPN
13:30 --:-- TBB-HAN VN1650 OPN
16:15 --:-- TBB-SGN BL435 OPN
08:20 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
08:40 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
08:55 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
09:15 --:-- UIH-HAN VN1620 OPN
09:55 --:-- UIH-SGN QH1123 OPN
10:45 --:-- UIH-SGN BL447 OPN
11:20 --:-- UIH-HAN QH1212 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
12:10 --:-- UIH-HPH QH1642 OPN
14:45 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
15:10 --:-- UIH-HAN QH1214 OPN
16:35 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
17:50 --:-- UIH-SGN BL453 OPN
18:15 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
19:35 --:-- UIH-SGN VJ383 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 43592 OPN
08:20 08:20 PQC-SGN BL304 43687 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43561 OPN
10:50 10:50 PQC-HKG VJ976 32-35 OPN
10:55 10:55 PQC-HAN VJ454 43813 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 16-18 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 43687 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43561 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 43718 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43561 OPN
14:45 14:45 PQC-SGN BL312 43813 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43655 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 15-18 OPN
18:25 18:25 PQC-HAN VJ460 43814 OPN
18:50 18:50 PQC-SGN VJ336 43687 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43561 OPN
20:25 20:25 PQC-SGN BL326 43687 OPN
21:20 21:20 PQC-SGN BL328 43561 OPN
21:45 21:45 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
09:05 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
09:20 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
14:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
14:40 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
15:45 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
14:30 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
15:30 --:-- VII-CXR BL523 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
18:45 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
20:00 --:-- VII-SGN BL553 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
21:45 --:-- VII-SGN VJ1223 OPN
22:35 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
04:05 --:-- CXR-SGN BL399 OPN
05:00 --:-- CXR-SGN VJ1603 OPN
05:50 --:-- CXR-HAN VJ780 OPN
05:55 --:-- CXR-SGN VJ603 OPN
06:10 --:-- CXR-HAN VN7554 OPN
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784 OPN
07:20 --:-- CXR-SGN BL371 OPN
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617 OPN
07:35 --:-- CXR-SGN VJ619 OPN
09:00 --:-- CXR-VCA VJ471 OPN
09:00 --:-- CXR-DAD VN7944 CNX
10:20 --:-- CXR-HAN VJ772 OPN
10:25 --:-- CXR-SGN VJ689 OPN
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
14:25 --:-- CXR-SGN VN1361 OPN
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
17:00 --:-- CXR-HPH QH1722 OPN
17:05 --:-- CXR-SGN BL387 OPN
17:45 --:-- CXR-VII BL522 OPN
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:00 --:-- CXR-HAN QH1416 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VJ601 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VN1359 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1602 OPN
11:40 11:40 BMV-HAN VJ492 OPN
12:15 12:15 BMV-HAN QH1402 OPN
12:40 12:40 BMV-SGN BL425 OPN
17:10 17:10 BMV-VII QH1762 OPN
19:35 19:35 BMV-SGN VN1415 OPN
20:45 20:45 BMV-SGN VJ357 OPN
00:10 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:15 02:35 HAN-NGO VN346. G1-G12 OPN
00:20 --:-- HAN-NRT VN310. G1-G12 CLS
00:20 05:50 HAN-KIX VN330. G1-G12 OPN
00:25 --:-- HAN-TAE