Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:15 --:-- TBB-SGN VJ207 OPN
09:45 --:-- TBB-HAN VJ448 OPN
10:35 --:-- TBB-HAN VN1650 OPN
16:15 --:-- TBB-SGN BL435 OPN
08:35 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
09:15 --:-- THD-SGN BL565 OPN
13:40 --:-- THD-SGN VN1275 OPN
14:00 --:-- THD-VCA VJ477 OPN
14:50 --:-- THD-SGN QH1173 OPN
15:55 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
18:35 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
20:25 --:-- THD-SGN BL575 OPN
20:55 --:-- THD-SGN VJ247 OPN
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:25 08:25 DLI-SGN BL343
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
08:30 08:30 DLI-SGN VN7381
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:45 12:45 DLI-HAN BL242
12:55 12:55 DLI-VCA VJ475
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:10 14:10 DLI-HAN VJ406
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
16:15 16:15 DLI-SGN BL351
17:15 17:15 DLI-DAD VN1954
17:30 17:30 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
23:45 23:45 DLI-ICN KE476
09:35 09:35 BMV-HAN VN1602 OPN
11:40 11:40 BMV-HAN VJ492 OPN
12:15 12:15 BMV-SGN QH1402 OPN
12:40 12:40 BMV-HAN BL425 OPN
16:25 16:25 BMV-DAD VN1914 OPN
17:10 17:10 BMV-VII QH1762 OPN
19:35 19:35 BMV-SGN VN1415 OPN
20:45 20:45 BMV-SGN VJ357 OPN
08:30 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
09:05 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
09:30 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
14:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
14:40 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
15:45 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
07:05 --:-- CXR-VKO ZF744 OPN
08:25 --:-- CXR-UUS ZF6544 OPN
10:05 --:-- CXR-CGO VJ5258 OPN
10:30 --:-- CXR-HKG UO567 OPN
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476 OPN
12:00 --:-- CXR-KUL AK205 OPN
12:20 --:-- CXR-LHW VJ5126 OPN
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102 OPN
13:05 12:45 CXR-DLC VJ5152 OPN
13:10 --:-- CXR-MFM QH582 OPN
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306 OPN
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270 OPN
13:40 --:-- CXR-TNA VJ5246 OPN
13:40 --:-- CXR-CZX VN494 OPN
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454 OPN
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380 OPN
14:35 --:-- CXR-TSN VN500 OPN
15:30 --:-- CXR-JJN VN876 OPN
15:35 --:-- CXR-HGH VJ5346 OPN
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050 OPN
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838 OPN
17:35 --:-- CXR-KWE VJ5336 OPN
17:50 --:-- CXR-NKG VJ5418 OPN
18:20 --:-- CXR-HGH CA728 OPN
18:25 --:-- CXR-TOF ZF7044 OPN
18:50 --:-- CXR-WUH VJ5378 OPN
19:10 --:-- CXR-CSX VJ5358 OPN
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012 OPN
20:30 --:-- CXR-XIY VJ5362 OPN
20:45 --:-- CXR-CKG VJ5396 OPN
21:10 --:-- CXR-CTU VJ5316 OPN
21:30 --:-- CXR-KMG VJ5324 OPN
21:30 --:-- CXR-ICN VN440 OPN
21:50 --:-- CXR-CKG 3U8856 OPN
21:50 --:-- CXR-ICN VJ836 OPN
00:50 --:-- CXR-ICN KE468 OPN
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562 OPN
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4908 OPN
03:10 --:-- CXR-ICN TW158 OPN
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
12:45 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
15:30 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
16:10 --:-- VII-CXR BL523 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:50 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
19:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL553 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
21:45 --:-- VII-SGN VJ1223 OPN
23:00 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 15-17 OPN
09:00 --:-- PQC-VCA CH-431 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43561 OPN
10:55 10:55 PQC-HAN VJ454 43813 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 15-17 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 43687 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43561 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 43813 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 17-18 OPN
13:30 14:30 PQC-SGN BL312 43687 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-30 OPN
14:25 14:25 PQC-HAN VN1236 43561 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43655 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 28-31 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 15-17 OPN
17:20 17:20