Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:25 08:25 DLI-SGN VN1381
09:10 09:10 DLI-HAN VN7576
09:25 09:25 DLI-SGN BL349
10:05 10:05 DLI-HAN QH1424
10:05 10:05 DLI-HUI BL468
10:40 10:40 DLI-DAD VN1954
11:20 11:20 DLI-VII VJ712
11:55 11:55 DLI-SGN VN1385
12:35 12:35 DLI-HAN VJ402
13:00 13:00 DLI-HAN BL242
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
15:30 15:30 DLI-HAN VN1576
17:00 17:00 DLI-SGN BL351
17:35 17:35 DLI-HAN QH1422
20:20 20:20 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN VJ365
21:35 21:35 DLI-SGN VN1385
22:50 22:50 DLI-HAN VJ406
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1602 OPN
11:40 11:40 BMV-VII QH1762 OPN
12:00 12:00 BMV-SGN