Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN BL343
08:50 08:50 DLI-DAD VN7954
09:35 09:35 DLI-VII QH1772
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
11:30 11:30 DLI-SGN VN7381
12:00 12:00 DLI-SGN BL349
12:35 12:35 DLI-HAN BL242
12:55 12:55 DLI-VCA VJ475
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:05 14:05 DLI-HAN QH1422
14:05 14:05 DLI-HAN VJ406
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
16:40 16:40 DLI-HAN VJ410
16:45 16:45 DLI-DAD VN1954
17:25 17:25 DLI-SGN BL351
18:15 18:15 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 0pen
05:30 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:20 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:50 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:15 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
12:25 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:30 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
16:55 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:35 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
02:30 --:-- HPH-SZX DZ6252 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 15-17 OPN
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 43561 OPN
09:25 09:25 PQC-SGN BL304 15-17 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 43813 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43561 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 43813 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 16-18 OPN
11:55 11:55 PQC-HKG VJ976 28-31 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43561 OPN
12:50 12:50 PQC-HAN BL254 43813 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 10- OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 16-18 OPN
13:45 13:45 PQC-SGN VN1814 43655 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43561 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN BL312 43813 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43655 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 31-34 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 16-18 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 43813 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43561 OPN
18:30 18:30 PQC-SGN BL320 43687 OPN
18:50 18:50 PQC-SGN VJ336 43813 OPN
19:05 19:05 PQC-DAD BL840 20-22 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VN1240 43561 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VJ460 16-18 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43655 OPN
20:25 20:25 PQC-SGN BL326 43813 OPN
21:15 21:15 PQC-SGN BL324 43687 OPN
21:45 21:45 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:25 --:-- VII-SGN BL551 OPN
13:30 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
18:20 --:-- VII-SGN VJ235 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:40 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
19:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
22:30 --:-- VII-SGN BL555 OPN
00:05 01:35 DAD-SGN VJ635. I-J-K OPN
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 OPN
00:05 --:-- DAD-KIX VN336 OPN
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 OPN
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 37-40 CLS
00:35 01:35 DAD-TAE VJ870. 47-48 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 OPN
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 OPN
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 OPN
04:00 --:-- DAD-SGN VJ621 I-J-K OPN
05:35 --:-- DAD-HAN VJ518 I-J-K OPN
06:00 --:-- DAD-KHH BL124 OPN
06:00 --:-- DAD-SGN VN105 OPN
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 OPN
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 I-J-K OPN
07:00 --:-- DAD-SGN VN107 OPN
07:00 --:-- DAD-DLI VN7955 OPN
07:50 --:-- DAD-SGN BL665 OPN
08:00 --:-- DAD-SGN VN109 OPN
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 I-J-K OPN
08:15 --:-- DAD-HAN BL632 OPN
08:25 --:-- DAD-HAN QH102 OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 I-J-K OPN
08:40 --:-- DAD-TPE QH550 35-38 OPN
08:40 --:-- DAD-SGN VJ637 OPN
08:50 --:-- DAD-SGN VN7125 OPN
08:55 --:-- DAD-SGN VJ665 I-J-K OPN
09:00 --:-- DAD-HKG UO553 OPN
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
09:00 --:-- DAD-HAN VN162 OPN
09:20 --:-- DAD-TPE BL140 OPN
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 45-47 OPN
09:35 --:-- DAD-SGN VJ629 I-J-K OPN
09:45 --:-- DAD-HAN VJ534 I-J-K OPN
09:50 --:-- DAD-HKG KA221 30-34 OPN
09:55 --:-- DAD-SGN VJ645 I-J-K OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
10:00 --:-- DAD-HAN VN166 OPN
10:10 --:-- DAD-HAN BL636 OPN
10:20 --:-- DAD-MFM NX9869 OPN
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 42-44 OPN
10:30 --:-- DAD-TPE FE302 OPN
10:40 --:-- DAD-HAN