Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:15 07:15 VKG-SGN 0V8002 0pen
12:20 --:-- DIN-HAN 0V8203 1-4
15:25 --:-- DIN-HAN 0V8205 1-4
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:25 08:25 DLI-SGN BL343
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
10:05 10:05 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:35 12:35 DLI-HAN BL242
12:35 12:35 DLI-SGN VJ365
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:45 13:45 DLI-SGN BL347
14:50 14:50 DLI-HAN QH1424
15:55 15:55 DLI-HAN VN1576
16:40 16:40 DLI-HAN VJ410
17:00 17:00 DLI-DAD VN1954
17:30 17:30 DLI-SGN VN1383
17:35 17:35 DLI-SGN BL351
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
08:35 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
09:15 --:-- THD-SGN BL565 OPN
13:30 --:-- THD-SGN VJ251 OPN
13:40 --:-- THD-SGN VN1275 OPN
14:50 --:-- THD-SGN QH1173 OPN
15:55 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
18:35 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
20:25 --:-- THD-SGN BL575 OPN
20:55 --:-- THD-SGN VJ247 OPN
08:50 08:50 BMV-HPH VJ670 OPN
09:35 09:35 BMV-HAN VN1602 OPN
11:40 11:40 BMV-HAN VJ492 OPN
12:15 12:15 BMV-HAN QH1402 OPN
12:40 12:40 BMV-SGN BL425 OPN
17:10 17:10 BMV-VII QH1762 OPN
19:35 19:35 BMV-SGN VN1415 OPN
20:40 20:40 BMV-SGN VJ357 OPN
08:05 --:-- VII-HAN QH1652 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:45 --:-- VII-SGN VJ227 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
15:25 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
17:50 --:-- VII-SGN VJ217 OPN
19:30 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
20:10 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:45 --:-- VII-SGN VJ215 OPN
22:35 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
05:00 --:-- CXR-SGN VJ603 OPN
05:00 --:-- CXR-HAN VJ780 OPN
05:00 --:-- CXR-HAN VJ784 OPN
05:05 --:-- CXR-SGN