1. Ban Kiểm soát
 2. Ban Thư ký Tổng công ty
 3. Văn phòng Tổng công ty
 4. Văn phòng Đảng - Đoàn
 5. Ban Tài chính - Kế toán
 6. Ban Tổ chức - Nhân sự
 7. Ban Khai thác Cảng
 8. Ban An ninh
 9. Ban An toàn - Kiểm soát chất lượng
 10. Ban Kinh doanh - Phát triển thị trường
 11. Ban Kế hoạch
 12. Ban Xây dựng cơ bản
 13. Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ
 14. Ban Điều hành dự án Cảng HKQT Long Thành
 15. Ban Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường