Hướng dẫn giám sát cách ly người từ các tỉnh khác đến Cà Mau