Cập nhật Danh sách các địa phương có dịch COVID-19 lưu hành và Hướng dẫn các hình thức giám sát cách ly người từ các tỉnh khác đến Cà Mau - 12-06-2-21