Hướng dẫn tạm thời các hình thức giám sát cách ly người từ các tỉnh khác đến Cà Mau