Cập nhật Danh sách các tỉnh có dịch COVID-19 và Hướng dẫn giám sát cách ly xã hội người từ các tỉnh khác đến Cà Mau ngày 11-06-2021