HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT  CÁCH LY NGƯỜI ĐI - ĐẾN TỪ VÙNG DỊCH