Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:05 --:-- CXR-SGN BL399 OPN
05:00 --:-- CXR-SGN VJ1603 OPN
05:50 --:-- CXR-HAN VJ780 OPN
05:55 --:-- CXR-SGN VJ603 OPN
06:10 --:-- CXR-HAN VN7554 OPN
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784 OPN
07:20 --:-- CXR-SGN BL371 OPN
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617 OPN
07:35 --:-- CXR-SGN VJ619 OPN
09:00 --:-- CXR-VCA VJ471 OPN
09:00 --:-- CXR-DAD VN7944 CNX
10:20 --:-- CXR-HAN VJ772 OPN
10:25 --:-- CXR-SGN VJ689 OPN
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556 OPN
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
14:25 --:-- CXR-SGN VN1361 OPN
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
17:00 --:-- CXR-HPH QH1722 OPN
17:05 --:-- CXR-SGN BL387 OPN
17:45 --:-- CXR-VII BL522 OPN
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:00 --:-- CXR-HAN QH1416 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VJ601 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VN1359 OPN
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:30 --:-- SGN-CXR BL370 OPN
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773 OPN
10:15 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
10:40 --:-- HAN-CXR VN1557 OPN
11:30 --:-- SGN-CXR VJ1604 OPN
11:35 --:-- VCA-CXR VJ470 OPN
11:50 --:-- HAN-CXR QH1415 OPN
12:00 --:-- SGN-CXR VJ694 OPN
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
12:25 --:-- SGN-CXR VJ698 OPN
12:35 --:-- SGN-CXR VJ680 OPN
12:45 --:-- SGN-CXR VJ612 OPN
13:35 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
13:50 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
14:20 --:-- SGN-CXR VJ604 OPN
14:45 --:-- DAD-CXR VJ581 OPN
15:10 --:-- SGN-CXR VJ614 OPN
15:25 --:-- HAN-CXR VJ783 OPN
15:35 --:-- HAN-CXR QH1413 OPN
15:50 --:-- SGN-CXR VJ608 OPN
16:05 --:-- HAN-CXR VJ779 OPN
16:15 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
17:05 --:-- VII-CXR BL523 OPN
17:40 --:-- SGN-CXR BL380 OPN
17:40 --:-- SGN-CXR VN1352 OPN
18:05 --:-- HAN-CXR VN1565 OPN
20:05 --:-- SGN-CXR VN1358 OPN
20:30 --:-- SGN-CXR VN9730 CNX
21:00 --:-- SGN-CXR VJ690 OPN