Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:05 --:-- CXR-DAD VN9501 OPN
05:05 --:-- CXR-SGN VJ691 OPN
05:25 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
05:50 --:-- CXR-HAN VJ776 OPN
06:20 --:-- CXR-HAN VJ772 OPN
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784 OPN
07:00 --:-- CXR-DAD VN1946 OPN
07:15 --:-- CXR-HAN VN1550 OPN
07:30 --:-- CXR-HAN VJ780 OPN
07:45 --:-- CXR-HAN VJ788 OPN
08:00 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
08:00 --:-- CXR-SGN VN1341 OPN
08:55 --:-- CXR-HAN VN1552 OPN
09:00 --:-- CXR-VCA VJ471 OPN
09:00 --:-- CXR-THD VJ792 OPN
10:20 --:-- CXR-HAN VJ770 OPN
10:55 --:-- CXR-SGN VJ607 OPN
11:15 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
13:05 --:-- CXR-HAN QH1416 OPN
13:35 --:-- CXR-SGN VJ601 OPN
13:45 --:-- CXR-SGN BL383 OPN
14:15 --:-- CXR-HAN VN1562 OPN
14:20 --:-- CXR-HAN VJ764 OPN
15:05 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
16:10 --:-- CXR-HAN QH1414 OPN
17:00 --:-- CXR-SGN BL381 OPN
17:20 --:-- CXR-HPH QH1722 OPN
18:15 --:-- CXR-SGN VN1357 OPN
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564 OPN
20:15 --:-- CXR-SGN VN1359 OPN
20:45 --:-- CXR-SGN VJ609 OPN
00:20 --:-- CXR-HAN VJ786 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines