Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:00 --:-- VCA-HAN VJ466 OPN
06:15 --:-- VCA-HPH VJ488 OPN
06:55 --:-- VCA-DAD VN1440 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 OPN
09:20 --:-- VCA-KUL AK576 OPN
09:10 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
09:45 --:-- VCA-HAN VN1202 OPN
10:50 --:-- VCA-HAN QH1434 OPN
10:35 --:-- VCA-CXR VJ470 OPN
11:20 --:-- VCA-DAD VJ706 OPN
11:25 --:-- VCA-THD VJ476 OPN
11:25 --:-- VCA-VII VJ480 OPN
11:45 --:-- VCA-PQC 0V8014 OPN
12:05 --:-- VCA-DLI VJ474 OPN
12:45 --:-- VCA-VCS 0V8074 OPN
13:10 --:-- VCA-HAN VJ464 OPN
13:25 --:-- VCA-DMK FD437 OPN
14:05 --:-- VCA-HAN VN1204 OPN
14:40 --:-- VCA-VCS 0V8070 OPN
15:00 --:-- VCA-HAN VJ460 OPN
15:00 --:-- VCA-HAN VJ462 OPN
16:15 --:-- VCA-HAN VJ468 OPN
20:20 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:50 --:-- VCA-HAN QH1432 OPN
21:25 --:-- VCA-HAN VN7200 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:50 --:-- KUL-VCA AK575 OPN
08:40 --:-- HAN-VCA VJ461 OPN
09:05 --:-- HAN-VCA VN1203 OPN
09:10 --:-- HAN-VCA QH1433 OPN
10:00 --:-- CXR-VCA VJ471 OPN
10:50 --:-- HAN-VCA VJ463 OPN
10:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
11:15 --:-- VCS-VCA 0V8071 OPN
10:50 --:-- HAN-VCA VJ463 OPN
12:15 --:-- VCS-VCA 0V8075 OPN
12:40 --:-- DAD-VCA