Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:15 --:-- VCA-HPH VJ488 13-16 OPN
06:50 --:-- VCA-DAD VN1440 18-19 OPN
07:00 --:-- VCA-HAN VN1200 20-21 OPN
09:20 --:-- VCA-KUL AK576 43500 OPN
09:25 --:-- VCA-DAD VJ702 13-16 OPN
09:55 --:-- VCA-HAN VN1202 19-21 OPN
10:35 --:-- VCA-CXR VJ470 13-16 OPN
11:35 --:-- VCA-VII VJ480 14-16 OPN
11:45 --:-- VCA-PQC 0V8014 22-23 OPN
13:25 --:-- VCA-HAN VJ464 13-16 OPN
14:15 --:-- VCA-HAN VN1204 19-21 OPN
14:35 --:-- VCA-VCS 0V8070 18-18 OPN
16:25 --:-- VCA-DAD VJ706 13-16 OPN
20:15 --:-- VCA-HAN QH1432 13-16 OPN
20:35 --:-- VCA-HAN VJ466 19-22 OPN
22:25 --:-- VCA-HAN VJ1464 13-16 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
01:30 01:03 HAN-VCA VJ467 CLS
08:50 --:-- KUL-VCA AK575 OPN
08:55 --:-- HAN-VCA VJ469 OPN
09:15 --:-- HAN-VCA VN1203 OPN
10:00 --:-- CXR-VCA VJ471 OPN
11:00 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
11:15 --:-- VCS-VCA 0V8071 OPN
12:55 --:-- DAD-VCA VJ701 OPN
13:35 --:-- HAN-VCA VN1205 OPN
14:05 --:-- PQC-VCA 0V8015 OPN
15:50 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
19:00 --:-- DAD-VCA VN1441 OPN
19:30 --:-- HAN-VCA QH1431 OPN
20:00 --:-- DAD-VCA VJ705 OPN
21:50 --:-- HAN-VCA VJ1469 OPN