“TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII CỦA ĐẢNG”

 

Vừa qua, Cảng hàng không Côn Đảo đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng cho toàn thể Cán bộ - Công nhân viên  nhằm giúp CB-CNV của Cảng nắm vững được những nội dung cơ bản, nhận thức được đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết.

Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên Đỗ Hoài Nam - Quyền trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy - huyện Côn Đảo đã giới thiệu một cách ngắn gọn, súc tích, đảm bảo những nội dung cơ bản của Nghị quyết gồm các nội dung sau: Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lượng phát triển kinh tế biển; Kết luận số 37-KL/TW về việc thực hiện Chiến lược cán bộ từ này đến năm 2020 và Quy định số 08-Qđi/TW về việc Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

Báo cáo viên đã nhấn mạnh đến việc đưa Nghị quyết vào hoạt động thực tiễn của đơn vị, cần coi trọng tính thiết thực và hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, nhất là phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên”.

 

Tin bài: Cảng Hàng Không Côn Đảo