Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 08:20 VCS-SGN 0V8052
09:50 09:50 VCS-SGN 0V8054
10:20 10:20 VCS-VCA 0V8071
12:45 12:45 VCS-SGN 0V8066
13:50 13:50 VCS-SGN 0V8072
11:20 11:20 VCS-VCA 0V8075
14:00 14:00 VCS-SGN 0V8062
15:40 15:40 VCS-SGN 0V8078
16:00 16:00 VCS-SGN 0V8056
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:00 08:00 SGN-VCS 0V8053
09:30 09:30 SGN-VCS 0V8055
10:00 10:00 SGN-VCS 0V8057
10:30 10:30 SGN-VCS 0V8059
11:00 11:00 SGN-VCS 0V8063
12:25 12:25 SGN-VCS 0V8067
13:40 13:40 VCA-VCS 0V8074
13:30 13:30 SGN-VCS 0V8073
15:20 15:20 SGN-VCS 0V8079
15:30 15:35 VCA-VCS 0V8070
16:25 16:25 SGN-VCS 0V8085