Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:25 08:25 DLI-SGN BL343
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
08:30 08:30 DLI-SGN VN7381
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:45 12:45 DLI-HAN BL242
12:55 12:55 DLI-VCA VJ475
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:10 14:10 DLI-HAN VJ406
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
16:15 16:15 DLI-SGN BL351
17:15 17:15 DLI-DAD VN1954
17:30 17:30 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
23:45 23:45 DLI-ICN KE476
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:40 06:40 SGN-DLI VJ360
07:50 07:50 SGN-DLI VN1380
07:50 07:50 SGN-DLI VN7380
07:55 07:55 SGN-DLI BL342
08:00 08:00 HAN-DLI VJ403
08:50 08:50 HAN-DLI QH1421
10:05 10:05 VII-DLI VJ713
12:15 12:15 HAN-DLI BL245
12:25 12:25 VCA-DLI VJ474
12:45 12:45 HPH-DLI VJ693
13:05 13:05 BKK-DLI VZ940
13:40 13:40 HAN-DLI VJ405
14:45 14:45 HAN-DLI VN1577
15:45 15:45 SGN-DLI BL350
16:35 16:35 DAD-DLI VN1955
16:50 16:50 SGN-DLI VN1382
18:35 18:35 HAN-DLI VJ407
21:05 21:05 SGN-DLI VJ362
22:30 22:30 ICN-DLI KE475