Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 08:20 DLI-SGN BL343
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:25 08:25 DLI-SGN VN1381
09:10 09:10 DLI-HAN VN7576
09:50 09:50 DLI-HAN VJ402
10:05 10:05 DLI-HAN QH1422
10:40 10:40 DLI-DAD VN1954
11:20 11:20 DLI-VII VJ712
11:55 11:55 DLI-SGN VN1383
13:00 13:00 DLI-HAN BL242
13:05 13:05 DLI-MWX VJ3622
13:20 13:20 DLI-VCA VJ475
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:40 14:40 DLI-HAN VN1576
17:00 17:00 DLI-SGN BL351
17:35 17:35 DLI-HAN QH1424
20:20 20:20 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN VJ365
21:35 21:35 DLI-SGN VN1385
22:50 22:50 DLI-HAN VJ406
23:55 23:55 DLI-SGN VJ363
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:30 07:30 SGN-DLI BL342
07:30 07:30 SGN-DLI VN1380
07:40 07:40 HAN-DLI VJ403
08:10 08:10 HAN-DLI VN7577
08:30 08:30 HAN-DLI QH1421
09:00 09:00 HAN-DLI VJ401
09:40 09:40 DAD-DLI VN1955
10:40 10:40 VII-DLI VJ713
10:55 10:55 SGN-DLI VN1382
11:30 11:30 SGN-DLI VJ362
12:20 12:20 HAN-DLI BL245
12:50 12:50 VCA-DLI VJ474
13:00 13:00 BKK-DLI VZ940
13:40 13:40 HAN-DLI VN1577
16:20 16:20 SGN-DLI