Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:10 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:15 --:-- HAN-NGO VN346 G1-G12 CLS
00:20 --:-- HAN-NRT VN310 G1-G12 CLS
00:20 --:-- HAN-KIX VN330 G1-G12 CLS
00:25 --:-- HAN-TAE TW142 D9-D12 CLS
00:25 --:-- HAN-PUS VN426 G1-G12 CLS
00:30 --:-- HAN-NRT VJ932 A10-A12 CLS
00:50 --:-- HAN-ICN LJ058 C9-C12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982 B9-B12 CLS
01:15 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:15 --:-- HAN-PUS TW154 E9-E12 CLS
01:20 --:-- HAN-MNL 5J745 D5-D8 CLS
01:20 --:-- HAN-KIX VJ938 C1-C4 CLS
01:20 --:-- HAN-FUK VN356 G1-G12 CLS
01:25 --:-- HAN-SVO VN63 G1-G12 CLS
01:30 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A9 CLS
01:35 --:-- HAN-LHR VN55 G1-G12 CLS
01:40 --:-- HAN-ICN VJ960 C5-C8 CLS
01:45 --:-- HAN-PUS BX730 B4-B7 CLS
01:45 --:-- HAN-DEL CHSEJ7018 CLS
01:45 --:-- HAN-MNL PR596 D1-D4 CLS
02:25 --:-- HAN-CTU 3U8446 E5-E8 CLS
03:20 --:-- HAN-SZX ZH9088 B1-B4 CLS
03:30 --:-- HAN-ICN TW164 E9-E12 CLS
03:55 --:-- HAN-ICN KE8362 CLS
04:10 --:-- HAN-SIN OZ383 CLS
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
04:25 --:-- HAN-ANC EY991 CNX
05:00 05:00 HAN-HKG CV4623 CLS
05:20 --:-- HAN-SVO RU356 CLS
05:20 --:-- HAN-SGN VJ143 A01-14 CLS
05:30 --:-- HAN-SGN VJ123 A01-14 CLS
05:45 --:-- HAN-PEK CA742 F8-F12 CLS
05:45 --:-- HAN-SGN QH201 A15-24 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN155 A25-32 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 CLS
06:05 --:-- HAN-DAD BL633 E10-16 OPN
06:10 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 OPN
06:40 --:-- HAN-HKG OZ952 CLS
06:45 --:-- HAN-VCA VJ469 E24-33 CLS
07:00 --:-- HAN-VII 0V8313 A25-32 CLS
07:00 --:-- HAN-HKG CHVPCTV OPN
07:00 --:-- HAN-DAD QH101 A15-24 CLS
07:00 --:-- HAN-DLI QH1421 A15-24 CLS
07:00 --:-- HAN-PQC QH1621 A15-24 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN QH215 A15-24 CLS
07:00 --:-- HAN-DAD VJ1507 A01-14 CLS
07:00 --:-- HAN-UIH VN1621 B09-18 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 CLS
07:05 --:-- HAN-VCA VN1203 A25-32 CLS
07:15 --:-- HAN-TPE VJ940 B9-B12 CLS
07:20 --:-- HAN-PXU VJ421 E24-33 CLS
07:30 --:-- HAN-TBB VJ449 E24-33 CLS
07:50 --:-- HAN-SGN VJ127 A01-14 CLS
07:55 --:-- HAN-UIH VJ433 E24-33 CLS
08:00 --:-- HAN-XSP CHPKTWY CLS
08:00 --:-- HAN-SGN CHVNA268 CLS
08:00 --:-- HAN-DAD VN159 A25-32 CLS
08:00 --:-- HAN-SGN VN223 B09-18 CLS
08:05 --:-- HAN-TBB VN1651 A25-32 CLS
08:10 --:-- HAN-HND VN384 G1-G12 CLS
08:15 --:-- HAN-SGN BL753 E10-16 CLS
08:15 --:-- HAN-CAN CZ372 F1-F4 CLS
08:15 --:-- HAN-PQC VJ455 E24-33 CLS
08:20 --:-- HAN-DOH QR8955 CLS
08:30 --:-- HAN-HUI VN1543 A25-32 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN VJ129 A01-14 CLS
08:45 --:-- HAN-CXR VN1557 B09-18 CLS
08:50 --:-- HAN-SGN VJ153 A01-14 CLS
08:50 --:-- HAN-BKK VN611 G1-G12 CLS
08:55 --:-- HAN-KUL AK517 A1-A4 CLS
08:55 --:-- HAN-UIH QH1213 A15-24 CLS
08:55 --:-- HAN-DOH QR969 C4-C12 CLS
09:00 --:-- HAN-DMK FD643 A5-A8 CLS
09:00 --:-- HAN-HLG HA601 E09-09 CNX
09:00 --:-- HAN-DAD VN163 A25-32 CLS
09:00 --:-- HAN-SGN VN225 B09-18 CLS
09:20 --:-- HAN-BMV VJ491 E24-33 CLS
09:30 --:-- HAN-CXR VJ785 E24-33 CLS
09:35 --:-- HAN-HKG BL160 B1-B3 CLS
09:35 --:-- HAN-SIN VJ915 E9-E12 CLS
09:45 --:-- HAN-PQC VN1233 B09-18 CLS
09:55 --:-- HAN-HUI VJ569 E24-33 CLS
10:00 --:-- HAN-DWC EK9853 CNX
10:00 --:-- HAN-CXR QH1415 A15-24 OPN
10:00 --:-- HAN-DAD VN167 A25-32 OPN
10:00 --:-- HAN-SGN VN227 B09-18 OPN
10:10 --:-- HAN-DLI BL245 E10-16 OPN
10:10 --:-- HAN-PVG VN530 G1-G12 CLS
10:10 --:-- HAN-SIN VN663 G1-G12 OPN
10:15 --:-- HAN-SGN VJ1123 A01-14 OPN
10:15 --:-- HAN-VTE VN921 G1-G12 OPN
10:25 --:-- HAN-DAD VJ517 A01-14 OPN
10:25 --:-- HAN-HKG VN592 G1-G12 OPN
10:30 --:-- HAN-SGN VN229 B09-18 OPN
10:35 --:-- HAN-BKK TG561 E1-E8 OPN
10:35 --:-- HAN-SGN VJ139 A01-14 OPN
10:45 --:-- HAN-DIN 0V8202 A25-32 OPN
10:45 --:-- HAN-SVO SU291 B4-B12 OPN
10:50 --:-- HAN-SGN VJ183 A01-14 OPN
10:50 11:30 HAN-CXR VJ773 E24-33 OPN
10:55 11:20 HAN-SGN VJ125 A01-14 OPN
11:00 --:-- HAN-SGN VN231 B09-18 OPN
11:10 --:-- HAN-BKK VJ901 A5-A8 OPN
11:10 12:20 HAN-ICN VN414 G1-G12 OPN
11:15 --:-- HAN-VCA VN1205 A25-32 OPN
11:15 --:-- HAN-UIH VN1625 B09-18 OPN
11:20 --:-- HAN-CXR VN7563 A25-32 OPN
11:35 --:-- HAN-TPE CI792 D6-D12 OPN
11:35 --:-- HAN-SGN VJ179 A01-14 OPN
11:35 --:-- HAN-PQC VN1237 B09-18 OPN
11:45 --:-- HAN-CAN CZ3050 C9-C12 OPN
11:50 --:-- HAN-SGN VJ121 A01-14 OPN
12:00 --:-- HAN-DWC EK9855 OPN
12:00 --:-- HAN-DAD VJ523 A01-14 OPN
12:00 --:-- HAN-DAD VN171 A25-32 OPN
12:00 --:-- HAN-SGN VN233 B09-18 OPN
12:05 --:-- HAN-TPE BR398 B1-B8 OPN
12:15 --:-- HAN-ICN KE480 C1-C8 OPN
12:15 --:-- HAN-PXU QH1601 A15-24 OPN
12:20 --:-- HAN-SGN BL765 E10-16 OPN
12:20 --:-- HAN-ICN OZ728 F1-F7 OPN
12:20 --:-- HAN-DAD VJ537 A01-14 OPN
12:25 --:-- HAN-CAN VN506 G1-G12 OPN
12:30 --:-- HAN-KUL OD572 A1-A4 OPN
12:35 --:-- HAN-SIN SQ175 E1-E8 OPN
12:35 --:-- HAN-DAD VJ519 A01-14 OPN
12:40 --:-- HAN-LPQ VN931 G1-G12 OPN
12:45 --:-- HAN-CNX PG996 A11-A12 OPN
12:45 --:-- HAN-BKK VN615 G1-G12 OPN
12:50 --:-- HAN-DLI VN1577 B09-18 OPN
13:00 --:-- HAN-KUL MH753 D1-D5 OPN
13:00 --:-- HAN-SGN VN237 B09-18 OPN
13:10 --:-- HAN-SIN TR301 B9-B12 OPN
13:30 --:-- HAN-SGN VJ147 A01-14 OPN
13:30 --:-- HAN-PXU VN1613 A25-32 OPN
13:35 --:-- HAN-CXR VJ783 E24-33 OPN
13:45 --:-- HAN-CXR