01 đồng hồ D&G dây màu nâu, khách quên ngày 07/08/2022