Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 CLS
07:25 07:40 PQC-SGN VJ320 43813 CLS
07:45 07:45 PQC-SGN BL302 15-17 CLS
09:00 --:-- PQC-VCA CH-431 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 CLS
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43561 CLS
10:55 10:55 PQC-HAN VJ454 43813 CLS
11:05 11:30 PQC-SGN VJ338 15-17 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 43687 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43561 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 43813 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 17-18 OPN
13:30 14:30 PQC-SGN BL312 43687 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:30 PQC-KUL AK546 28-30 OPN
14:25 14:25 PQC-HAN VN1236 43561 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43655 OPN
15:20 16:10 PQC-ICN VJ974 28-31 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 15-17 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43561 OPN
18:40 18:40 PQC-SGN BL324 43687 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43561 OPN
20:25 20:25 PQC-SGN BL326 43687 OPN
21:45 21:45 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
22:30 22:30 PQC-ICN OZ7325 28-29 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:10 05:10 ICN-PQC VJ975 CLS
06:55 06:55 SGN-PQC VJ321 CLS
07:05 07:05 SGN-PQC BL303 CLS
08:00 --:-- VKG-PQC CH-431. OPN
09:05 09:05 HAN-PQC QH1621 CLS
10:10 10:10 SGN-PQC VN1823 CLS
10:20 10:35 HAN-PQC VJ455 CLS
10:30 11:01 SGN-PQC VJ339 CLS
11:05 11:05 SGN-PQC VJ323 CLS
11:55 11:43 HAN-PQC VN1233 OPN
12:40 12:40 VCA-PQC 0V8014 OPN
12:40 12:40 HPH-PQC VJ767 OPN
12:55 13:55 SGN-PQC BL313 OPN
13:15 13:15 BKK-PQC PG991 OPN
13:35 14:00 KUL-PQC AK545 OPN
13:45 13:45 HAN-PQC VN1237 OPN
14:25 15:10 SGN-PQC VJ331 OPN
14:35 14:35 SGN-PQC VN1825 OPN
15:50 15:50 SGN-PQC VJ327 OPN
16:20 16:20 HAN-PQC VJ457 OPN
16:40 16:40 SGN-PQC VN1827 OPN
18:05 18:05 SGN-PQC BL325 OPN
19:00 19:00 SGN-PQC VN1833 OPN
19:45 19:45 SGN-PQC BL327 OPN
20:45 20:45 CAN-PQC CZ8339 OPN
21:30 21:30 ICN-PQC OZ7315 OPN