Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 OPN
07:30 07:30 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
07:40 07:40 PQC-SGN BL302 15-17 OPN
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43561 CLS
09:30 09:30 PQC-SVX ZF9648 28-31 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1624 43656 OPN
10:15 10:15 PQC-SGN VN1822 43561 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VJ338 43813 OPN
11:15 11:15 PQC-HKG VJ3014 OPN
11:55 11:55 PQC-HKG VJ976 31-34 OPN
12:40 12:40 PQC-HAN VN1232 43561 OPN
12:55 12:55 PQC-SGN VN1828 43655 OPN
13:15 13:15 PQC-HAN VJ454 43813 OPN
13:15 13:15 PQC-VCA 0V8015 43718 OPN
13:40 13:40 PQC-SGN BL312 16-18 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:50 14:50 PQC-HAN VN1236 43561 OPN
15:30 15:30 PQC-SGN VN1824 43656 OPN
15:30 15:30 PQC-ICN VJ974 31-34 OPN
16:05 16:05 PQC-SGN BL320 16-18 OPN
16:45 16:45 PQC-HAN VJ456 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN QH1622 43656 OPN
17:45 17:45 PQC-SGN VN1826 43561 OPN
17:45 17:45 PQC-SGN VJ326 16-18 OPN
17:50 17:50 PQC-SGN BL328 22-25 OPN
18:30 18:30 PQC-HAN VJ450 43813 OPN
19:00 19:00 PQC-DAD BL840 43656 OPN
19:15 19:15 PQC-BKK PG986 33-35 OPN
19:25 19:25 PQC-SGN VJ324 16-18 OPN
20:25 20:25 PQC-SGN BL326 43687 OPN
20:30 20:30 PQC-SGN VN1832 43561 OPN
21:15 21:15 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:35 05:35 ICN-PQC VJ975 OPN
06:55 06:55 SGN-PQC VJ321 OPN
07:05 07:05 SGN-PQC BL303 OPN
07:20 07:20 SVX-PQC ZF9647 OPN
08:00 08:00 SGN-PQC VN1821 OPN
09:05 09:05 HAN-PQC QH1623 OPN
09:10 09:10 HAN-PQC VJ451 OPN
09:35 09:35 SGN-PQC VN1823 OPN
10:05 10:05 SGN-PQC VJ339 OPN
10:40 10:40 SGN-PQC VJ325 OPN
12:00 12:00 HAN-PQC VN1233 OPN
12:15 12:15 SGN-PQC VN1829