Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
01:45 02:40 PQC-ICN 7C4104 32-35 CLS
06:35 07:20 PQC-SGN VJ328 43592 CLS
07:30 07:30 PQC-SGN VJ320 43687 CLS
07:40 07:40 PQC-SGN BL302 43813 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43813 CLS
09:45 09:45 PQC-LGW BY065 33-35 CLS
09:50 09:50 PQC-HAN QH1624 43656 CLS
10:35 10:35 PQC-OVB RL8798 28-31 CLS
10:40 11:00 PQC-SGN VJ338 16-18 CLS
10:45 10:45 PQC-SGN VN1822 43561 CLS
11:55 11:55 PQC-HKG VJ976 32-35 CLS
12:30 12:30 PQC-HAN VN1232 43561 CLS
12:55 12:55 PQC-SGN VN1828 43655 CLS
13:15 13:15 PQC-VCA 0V8015 18- CNX
13:15 13:55 PQC-HAN VJ454 43813 CLS
13:40 13:40 PQC-SGN BL312 15-17