01 đồng hồ dây da màu nâu hiệu Casio, khách quên ngày 10/08/2022