01 đồng hồ dây màu trắng (COACH), khách quên ngày 29/08/2022