01 đồng hồ DKNY kim loại màu đen, được tìm thấy vào ngày 06/02/2024, ở ANSC HLXT quốc tế.